Bezpieczny przedszkolak na drodze - edukacja komunikacyjna

Bezpieczny przedszkolak na drodze - edukacja komunikacyjna

EDUKACJA KOMUNIKACYJNA W PRZEDSZKOLU
„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA DRODZE”

Odkąd człowiek wymyślił samochód i zaczął go używać dla własnych potrzeb na masową skalę, można przyjąć, że od tego czasu powstała komunikacja samochodowa w pełnym tego słowa znaczeniu. Co za tym idzie, ludzie od tej pory tworzyli przepisy ułatwiające poruszanie się po drogach zarówno pojazdom jak i pieszym, tak powstawały przepisy ruchu drogowego. Im większy następował rozwój komunikacji samochodowej, tym przepisy regulujące poruszanie się po drogach stawały się coraz bardziej szczegółowe.
     
W dzisiejszej dobie komunikacji z przepisami ruchu drogowego trzeba zaznajamiać się już od najmłodszych lat. Praca niniejsza jest jednym z takich właśnie programów, które mają za zadanie już w latach przedszkolnych zapoznać dzieci z podstawami zasad ruchu pojazdów i pieszych po drogach publicznych. Jako, że dzieci mają najbardziej chłonne umysły właśnie w okresie przedszkolnym, jest to najlepszy okres do przyswojenia sobie przez nie takich podstawowych zasad. Jako, że mówimy tutaj o dzieciach pięcio – i sześcio – letnich  program taki musi być odpowiednio dostosowany pod względem merytorycznym do ich potrzeb i zainteresowań. Trzeba tutaj dodać, że dzieci będą zainteresowane takim programem tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie on im odpowiednio podany czy przedstawiony w formie nauki poprzez zabawę. Program przedstawiony w niniejszej pracy wydaje mi się bardzo odpowiedni z uwagi na to, że został stworzony na bazie doświadczenia w pracy z dziećmi właśnie w oparciu o zasadę nauki poprzez zabawę.

CELE EDUKACJI W PRZEDSZKOLU

 • Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.


CELE OGÓLNE:

 • uczenie zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo dziecka.
 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów lub zmianę ich ułożenia w przestrzeni i czasie.
 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie;
 • kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków.
 • pomaganie dziecku w tworzeniu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań


CELE SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku realizacji projektu dziecko zdobędzie następujące wiadomości:

 • będzie znało ogólne zasady ruchu drogowego
 • będzie znało zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po chodniku
 • będzie rozumiało konieczność właściwego zachowania się w pobliżu tras komunikacyjnych
 • będzie świadome zagrożeń wynikających z zabaw w pobliżu ulic
 • będzie potrafiło odczytywać informacje z wybranych znaków drogowych
 • będzie wiedziało do czego służą pasy i sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych


Podczas realizacji projektu dziecko powinno opanować następujące umiejętności:

 • będzie potrafiło przechodzić przez ulicę zgodnie z kolorami sygnalizacji świetlnej
 • będzie umiało przechodzić przez jezdnie w miejscach nie oznakowanych (ogląda się w lewo, w prawo i znów w lewo)
 • będzie pamiętało, że ulica nie jest miejscem do zabaw i należy zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się po chodniku


Dzięki realizacji projektu dziecko powinno uzyskać następujące nawyki:

 • dbanie o własne bezpieczeństwo
 • przechodzenie przez jezdnie tylko w miejscach do tego przeznaczonych i dobrze oznakowanych
 • nawyk bezpiecznego poruszania się w pobliżu jezdni
 • przestrzeganie kolorów sygnalizacji świetlnej


METODY I FORMY PRACY:

 • rozmowy, opowiadania i dyskusje dające dziecku możliwość dzielenia się swoimi przeżyciami, obserwacjami i doświadczeniami
 • zagadki
 • zabawy tematyczne
 • obserwacje, pokaz
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych – plansz, ilustracji
 • zabawy w terenie
 • zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i elementów dramy
 • twórczość plastyczna
 • wycieczki i spacery
 • prelekcje
 • filmy edukacyjne
 • spotkania z osobami czuwającymi nad bezpieczeństwem na drogach (policja, straż miejska)
 • przedstawienie o tematyce „Zasady ruchu drogowego”


MONITOROWANIE
- prace plastyczne
- quiz dla dzieci i rodziców
- galeria prac konkursowych „Pojazdy”
- „Jesteśmy bezpieczni na drodze”- przedstawienie teatralne
- zaświadczenie o spotkaniu z policją
- zaświadczenie o spotkaniu ze Strażą Miejską


LITERATURA
„Bądź ostrożny na drodze”- Produkcja pomocy szkolnych BRO-POSZ
„Wybór literatury....”- H. Kruk
„Z ludźmi i przyrodą” H. Kruk
„Krakowiaczek” - W. Chotomska Wydawnictwa Komunikacji i Łączności W-wa 1985
„Przygoda z małpką” S. Szuchowa
„Wychowanie w przedszkolu” 05.05. 1999 str. 367-368


SCENARIUSZ ZAJĘĆ „ZASADY RUCHU DROGOWEGO”

I CELE OGÓLNE:

 • uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka na ulicy
 • zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu dla pieszych
 • pomaganie dziecku w rozwiązywaniu sytuacji problemowych
 • umiejętność stosowania wiedzy z zakresu ruchu pieszych podczas poruszania się po ulicach


II CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • dziecko wie, że należy poruszać się w mieście po chodnikach, poza miastem lewą stroną drogi jeżeli brak jest chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych
 • wie, że zabawa przy ulicy może grozić wypadkiem
 • potrafi przechodzić przez ulicę w miejscach oznakowanych z sygnalizacją lub bez
 • zdaje sobie sprawę, że przechodząc przez jezdnię zawsze należy zachować szczególną ostrożność
 • wspólnie z kolegami próbuje rozwiązać sytuację problemową


III METODY:

 • słowno – oglądowa
 • problemowa


IV ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • ilustracje przedstawiające sceny rodzajowe z zachowania się na ulicy
 • przygotowana maskotka pomocna w utrwalaniu wiadomości


V PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Opowiadanie nauczyciela na podstawie ilustracji:
Trzech kolegów umówiło się, że pójdą razem grać w piłkę na boisko. Aby dotrzeć do boiska musieli przejść przez ruchliwą ulicę dwujezdniową. Pierwszy chłopiec bez zastanowienia przebiegł na drugą stronę ulicy. Drugi chłopiec poprosił dorosłego o przeprowadzenie na drugą stronę. Trzeci chłopiec udał się do najbliższego przejścia dla pieszych.

2. Stworzenie sytuacji problemowej:
Który z chłopców postąpił właściwie? – ocena zachowania chłopców przez dzieci.

3. Przedstawienie dzieciom maskotki- przewodnika ruchu drogowego. Maskotka ta będzie towarzyszyła dzieciom zawsze podczas zajęć dotyczących zasad ruchu drogowego i podczas grupowych spacerów i wycieczek. Wymyślenie przez dzieci imienia dla maskotki- przewodnika ruchu drogowego.

4. Rady dane przez maskotkę w formie wierszowanej:
Dzieci zwierzęta uwielbiają
i zawsze o nich pamiętają
Nawet przechodząc przez ulicę
szukają zebry czy uwierzycie?

Każdy do rysowania skory
wie, jak ważne są kolory.
Czerwony, żółty i zielony

Błyszczeć bardzo lubi Janek,
Wśród kolegów, koleżanek
Lecz nie czeka na oklaski
Przypinając swe odblaski.

5. Wnioski z zajęć:
nie przebiegaj przez jezdnię
przechodząc przez przejście spójrz najpierw w lewo, potem w prawo i  znowu w lewo
najlepiej przechodź przez ulicę w miejscach do tego przeznaczonych
nie baw się przy jezdni
chodź w mieście po chodnikach
zapamiętaj czerwone światło – stój, zielone światło - idź
     

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW „BEZPIECZNI NA DRODZE”

I. CELE OGÓLNE:

 • podsumowanie całorocznej pracy
 • uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka na drodze
 • uporządkowanie wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego
 • umiejętność stosowania wiedzy dotyczącej ruchu drogowego
 • inspirowanie dzieci i rodziców do wspólnej działalności zabawowej
 • wdrażanie do współzawodnictwa


II. CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • dziecko potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach dotyczącą zasad ruchu drogowego
 • dziecko zna wybrane znaki drogowe: informacyjne i ostrzegawcze
 • nabywa umiejętność współdziałania w zespoleIII. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • plansze ze znakami drogowymi
 • medale „Jestem bezpieczny na drodze”
 • zestaw pytań do quizu dla dzieci i dla rodziców
 • tabela do wpisywania punktacji quizu


IV. METODY:

 • pokaz słowno-muzyczny,
 • konkurs,
 • zabawowo-zadaniowa,


V. PRZEBIEG ZAJĘĆ


1. Dzieci prezentują poznane wiersze i piosenki o ruchu drogowym i znakach drogowych

2. Przeprowadzenie quizu dla dzieci i rodziców

PYTANIA KONKURSOWE DLA RODZICÓW

1. Jaka jest dozwolona prędkość poruszania się samochodem po terenie zabudowanym?
2. Jaki wzrost musi osiągnąć dziecko, aby mogło jeździć samochodem bez siedziska?
3. Kiedy nie wolno przewozić dziecka w foteliku na przednim siedzeniu przodem do kierunku jazdy?
4. Jaka jest dozwolona prędkość poruszania się samochodem poza terenem zabudowanym?
5. Po której stronie drogi poruszamy się, gdy nie ma pobocza?
6. Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie kierujący samochodem osobowym?
7. Kto ma obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem osobowym?
8. Czy wolno kierującemu samochodem korzystać z telefonu komórkowego?

PYTANIA KONKURSOWE DLA DZIECI

1. Jakie kolory ma sygnalizacja świetlna?
2. Jaki kolor światła upoważnia do przejścia przez jezdnię?
3. Co oznacz kolor czerwony na sygnalizacji świetlnej?
4. W jakim miejscu należy przechodzić przez ulicę?
5. Jak inaczej nazywamy przejście?
6. Jak przechodzimy przez jezdnie rozglądamy się : powiedz jaka jest kolejność
7. Co oznacza ten znak? (przejście dla pieszych)
8. Co oznacza ten znak? (droga dla rowerów)


3. Zaznaczanie na tablicy zdobytych punktów przez dzieci i rodziców

4. Ogłoszenie zwycięskiej grupy

5. Przyznanie medali zwycięskiej grupie - „Jestem bezpieczny na drodze”

Opracowanie: Wioletta Lipka, Krystyna Kołtun

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi