Zdrowy przedszkolak - program edukacji prozdrowotnej

Zdrowy przedszkolak - program edukacji prozdrowotnej

Jednym z podstawowych zadań wychowawczych przedszkola i jego zespołu wychowawczego jest wychowanie zdrowotne dziecka. Wychowanie zdrowotne jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka, zmierzającego do ukształtowania wysokiego poziomu kultury zdrowotnej i realizowane jest na co dzień w przedszkolu.

Na wychowanie zdrowotne wg. M. Demela składają się następujące elementy:
- wytwarzanie nawyków, przyzwyczajeń bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego,
- wyrabianie odpowiednich sprawności,
- nastawianie woli i kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie,
- wzbudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia,
- epizodyczne i systematyczne wzbogacanie i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie.

Z definicji tej wynikają następujące zadania praktyczne w zakresie wychowania zdrowotnego:
- uświadamianie i informowanie,
- wyrabianie nawyków i umiejętności,
- kształtowanie postaw w zakresie kultury zdrowotnej.
   
Edukacja zdrowotna nabiera szczególnego znaczenia we wczesnym okresie życia dziecka. Bardzo ważne jest, aby była ona łącznikiem pomiędzy wiedzą i doświadczeniami dziecka wyniesionymi z domu, a kompetencjami jakie powinno osiągnąć, kiedy wkroczy w dorosłe życie. Podstawą do osiągnięcia tego celu jest ścisła współpraca przedszkola z rodziną i najbliższym otoczeniem dziecka, które w toku socjalizacji przyswaja i utrwala postawy i zachowania pro – lub antyzdrowotne.  

Proces wychowania zdrowotnego w przedszkolu można określić jako ciąg systematycznych, planowych i zamierzonych działań wychowawczych, powiązanych organicznie z rozwojem osobowości dziecka i procesem jego uspołecznienia. Przedszkole jest optymalnym miejscem dla rozpoczęcia działalności w zakresie edukacji zdrowotnej . Przebywając w przedszkolu wiele godzin, dziecko zdobywa podstawowe informacje i umiejętności niezbędne do wzmacniania  zdrowia  w sposób naturalny: w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem.

Zespół wychowawczy przedszkola w sposób planowy i zamierzony stwarza określone sytuacje wychowawcze wywołujące proces rozwojowy zdrowotnego wychowania dziecka, kieruje tym procesem, przekształca psychikę, nastawienie, postawy, poglądy i zachowanie się dziecka w sprawach łączących się ze zdrowiem i higieną. Rezultatem tego procesu wychowawczo – zdrowotnego będzie wiedza dziecka z zakresu ochrony zdrowia i higieny, przyswojenie nawyków higieniczno – zdrowotnych oraz ukształtowanie postawy w zakresie kultury zdrowotnej i zdrowego odżywiania.
W zakresie żywienia zadaniem przedszkola jest nie tylko racjonalne i regularne żywienie, lecz również wdrażanie dzieci do właściwego, kulturalnego spożywania posiłków.

Dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego nawyki oraz przyzwyczajenia i decydują o jego późniejszym stylu życia. Sposób żywienia  dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Zasoby, w które zostanie wyposażony młody organizm, są podstawą dobrego funkcjonowania przez wiele lat. Dlatego przedszkole to najlepsze środowisko dla dziecka, by rozpocząć i wdrażać systematycznie podstawy wychowania zdrowotnego.


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

Prezentowany program autorski należy do kategorii programów profilaktyczno–zdrowotnych. Przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych ze wszystkich grup wiekowych i dostosowany jest do ich możliwości rozwojowych. Program realizowany będzie w ciągu całego roku szkolnego i kontynuowany będzie przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, w ramach działalności "Klubu Zdrowego Przedszkolaka". Uważam, ze należy wykorzystywać wiele codziennych sytuacji na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Nie mniej jednak, każde przeprowadzane zajęcia powinny być odpowiednio przygotowane i przemyślane.
Program autorski został opracowany z myślą o dziecku, aby od najwcześniejszego okresu jego życia kształtować nawyki higieniczno – kulturalne, które są niezbędne do rozwijania samodzielności, zamiłowania do czystości, dbania o estetyczny wygląd i porządek oraz o ogólną kulturę zachowania się. O zdrowiu dziecka  i jego prawidłowym rozwoju decyduje wiele czynników m.in. prawidłowe żywienie z którym związana jest kultura spożywania posiłków. Dziecko, które otrzymuje odpowiednie składniki odżywcze w codziennej racji pokarmowej jest zdrowe i posiada dobre wskaźniki rozwojowe.

Dlatego tak istotne znaczenie ma edukacja zdrowotna dziecka w przedszkolu, którą chcę rozpocząć jak najwcześniej i prowadzić ją we współpracy z rodzicami. Nauczyciele i rodzice powinni być partnerami w procesie kształtowania postaw prozdrowotnych dzieci. Zamierzam włączyć rodziców w wyrabianie zdrowotnych nawyków swoich dzieci poprzez wygłaszanie licznych referatów i prelekcji o tematyce zdrowotnej, udostępnianie ciekawych artykułów z dostępnych czasopism, przygotowywanie zajęć otwartych i imprez o charakterze zdrowotnym.

Program autorski pt. "Zdrowy przedszkolak" został przygotowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Program został pogrupowany w bloki tematyczne:
1. Właściwie się odżywiamy – "Nie wszystko co kolorowe jest zdrowe".
2. Lubimy spacery i wycieczki – "Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak ci powie".
3. Jestem Czyścioszkiem – "Zdrowy uśmiech mamy, bo o niego dbamy".
4. Nie boimy się lekarza – "Jak żyć, by zdrowym być?".
5. Bezpieczeństwo w domu i w przedszkolu – "Bezpieczeństwo, ważna sprawa, wszystkie dzieci wiedzą, że to nie zabawa".
Do każdego bloku tematycznego opracowałam szczegółowe treści ułatwiające w znacznym stopniu przeprowadzenie zajęć.

CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:
Głównym celem niniejszego programu jest poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
1. Rozumie pojęcie "zdrowia".
2. Wie, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.
3. Unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu.
4. Zna i stosuje podstawowe zabiegi higieniczne.
5. Wie, na czym polega praca lekarza.
6. Rozróżnia i nazywa przybory higieniczne i zna ich przeznaczenie.
7. Rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka.
8. Potrafi samodzielnie się ubrać i dostosować ubiór do pogody i pory roku.
9. Wie, na czym polega zdrowe odżywianie.
10. Potrafi wymienić produkty spożywcze szkodzące zdrowiu.
11. Zna, niektóre witaminy.
12. Potrafi kulturalnie zjeść posiłek i posługiwać się prawidłowo sztućcami.
13. Zna zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w przedszkolu i na ulicy.
14. Zna podstawowe zasady ruchu drogowego.
15. Zna numery telefonów alarmowych i wie kiedy należy z nich korzystać.
16. Umie swobodnie wypowiadać na dany temat.
17. Zna zasady obowiązujące w grupie.
18. Wyraża swoje stany emocjonalne w sposób społecznie akceptowany.
19. Umie współdziałać z dziećmi i dorosłymi.
20. Twórczo uczestniczy w zabawach i zajęciach dydaktycznych.

METODY I SPOSOBY REALIZACJI:
- rozmowy, pogadanki, prelekcje,
- konkursy, quizy
- krótkie formy sceniczny i przedstawienia teatralne,
- zawody sportowe,
- wycieczki do przychodni, szpitala, policji,
- plakaty
- organizowanie wystaw plastycznych

FORMY REALIZACJI:
- indywidualna
- zbiorowa

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
Po realizacji programu zdrowotnego dzieci będą:
- świadome, jak prawidłowo dbać o swoje zdrowie,
- rozumiały potrzebę spożywania warzyw i owoców,
- unikały zagrożeń wynikających z przebywania na podwórku, na ulicy, w domu, w przedszkolu,
- przestrzegały zasad higieny,
- znały numery alarmowe: 997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie, 112 – wspólny numer z telefonu komórkowego.
- rozumiały konieczność aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

TREŚCI PROGRAMU:

WŁAŚCIWIE SIĘ ODŻYWIAMY – "NIE WSZYSTKO CO ZDROWE, JEST KOLOROWE"

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- rozumienie konieczności mycia rąk przed każdym posiłkiem,
- rozumienie konieczności mycia owoców przed spożyciem,
- rozpoznawanie i nazywanie owoców egzotycznych i warzyw,
- wyjaśnianie pojęć: witaminy, zdrowie.
- poznanie niektórych sposobów przyrządzania smacznych dań z owoców i warzyw np. surówki, desery.
- poznanie nieocenionej wartości wody w prawidłowym odżywianiu,
- wyrabianie umiaru w kwestii spożywania słodyczy, chipsów, picia coca-coli.
- tworzenie "zdrowych jadłospisów"

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- rozpoznaje i poprawnie nazywa owoce egzotyczne oraz warzywa,
- próbuje i smakuje nowych nie znanych jeszcze owoców,
- potrafi określić smak próbowanego owocu np. słodki, gorzki, cierpki oraz opisać jego wygląd.
- wie, co można przygotować z owoców i warzyw,
- potrafi wymienić swoje ulubione dania z warzyw i owoców,
- potrafi samodzielnie przygotować sałatkę owocową,
- wymienia niezdrowe pokarmy, produkty,
- rozumie znaczenie spożywania zdrowych produktów np. mleko, jogurty, jaja, sery, wędliny, mięso.
- potrafi wymienić nazwy niektórych witamin,
- śpiewa i recytuje utwory o tematyce zdrowotnej.

LUBIMY SPACERY I WYCIECZKI – "RUCH TO ZDROWIE, KAŻDY PRZEDSZKOLAK CI POWIE"

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- wyrabianie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia,
- aktywne uczestniczenie we wszelkich formach ruchu,
- przyzwyczajanie do częstego przebywania na powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy zorganizowane i swobodne na ogrodzie przedszkolnym,
- przebywanie na świeżym powietrzu o każdej porze roku,
- wyjaśnienie pojęć: hartowanie, ruch to zdrowie,
- kształtowanie nawyków zmierzających do zachowania prawidłowej postawy w trakcie postawy, siedzenia, leżenia,
- wprowadzenie ćwiczeń usprawniających ciało oraz korygujących nieprawidłowości rozwoju fizycznego,
- wyrabianie umiejętności przeciwdziałania marznięciu ( rozcieranie rąk, tupanie) i przegrzaniu ( zabawy w cieniu drzew, zaspokajanie pragnienia).

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych na świeżym powietrzu i w sali przedszkolnej,
- samodzielnie proponuje i inicjuje gry i zabawy zespołowe,
- potrafi uzasadnić stwierdzenie – "Ruch to zdrowie",
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu,
- potrafi samodzielnie dobrać odpowiedni strój do pogody i panującej pory roku,
- przyjmuje prawidłową postawę podczas stania, leżenia i siedzenia.
- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne usprawniające ciało.
- chętnie bierze udział w zawodach sportowych,
- potrafi współdziałać w zespole, drużynie,
- zna zasady zdrowej rywalizacji, nie obraża się z powodu przegranej,
- potrafi prawidłowo wykonać konkretne ćwiczenie gimnastyczne,
- słucha poleceń i sygnałów wydawanych przez nauczyciela,
- zna i stosuje metody przeciwdziałania marznięciu i przegrzaniu.

JESTEM CZYŚCIOSZKIEM – "ZDROWY UŚMIECH MAMY, BO O NIEGO DBAMY"

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- wyrabianie umiejętności systematycznego dbania  o czystość osobistą (mycie rąk i buzi, mycie zębów, czesanie włosów, kontrolowanie swojego wyglądu)
- rozumienie konieczności dbania o higienę osobistą,
- poprawne nazywanie przedmiotów służących utrzymaniu higieny całego ciała,
- wyjaśnianie pojęć: higiena osobista,
- opanowanie umiejętności samodzielnego ubierania się, korzystania z toalety,
- opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk,
- zwrócenie uwagi na nieużywanie przedmiotów np. szczoteczki, ręcznika należących do innych osób,
- zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wynikające z częstego nie mycia zębów,
- poznanie osoby dentysty i opanowanie lęku przed wizyta w gabinecie
- wdrażanie dzieci do higienicznego trybu życia: wietrzenie pomieszczeń, dbanie o czystość zabawek i pomieszczeń w których się przebywa,
- dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego
- unikanie hałasu, krzyku i głośnego mówienia.

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- dba o higienę osobistą
- prawidłowo korzysta z przyborów służących do utrzymania higieny,
- wie, dlaczego nie można korzystać z przyborów innych osób,
- zna przyczyny, jakie mogą pojawić się z nie dbania o higienę jamy ustnej.
- poprawnie szczotkuje żeby,
- pamięta o konieczności mycia zębów po każdym posiłku i po zjedzeniu słodyczy,
- samodzielni korzysta z umywalki i toalety,
- dba o czystość wokół siebie,
- rozumie znaczenie odpoczynku
- potrafi mówić i bawić się cicho,
- wymienia nazwy i funkcje narządów zmysłów, przestrzega ich higieny.

NIE BOIMY SIĘ LEKARZA – "JAK ŻYĆ, BY ZDROWYM BYĆ?"

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- opanowanie lęku przed wizytami u lekarza pediatry czy stomatologa,
- opanowanie leku przed szczepieniami ochronnymi,
- przyzwyczajenie dzieci do zgłaszania dolegliwości odczuwanych przez nie lub zauważonych u innych,
- rozumienie konieczności zażywania lekarstw i picia syropów,
- dbanie o własne zdrowie,
- rozumienie konieczności leżenia w łóżku w przypadku infekcji,
- poznanie przyczyn wybranych chorób i możliwości chronienia się przed nimi
- poznanie pracy pielęgniarki, farmaceuty, lekarza pediatry.

CELE SZCZEGÓLOWE - DZIECKO:
- rozumie pojęcia: zdrowie, choroba, przeziębienie,
- wie, w jaki sposób może zapobiegać chorobie,
- wie, jakie czynniki wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie,
- potrafi wymienić sytuacje korzystne dla zdrowia,
- zna sposoby i znaczenie przeciwdziałania chorobom,
- rozumie znaczenie brania lekarstw w trakcie choroby i stosowania się do zaleceń lekarza,
- nie boji się wizyty u lekarza.

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU I W PRZEDSZKOLU – "BEZPIECZEŃSTWO, WAŻNA SPRAWA, WSZYTSKIE DZIECI WIEDZĄ, ŻE TO NIE ZABAWA"

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
- zakaz samodzielnego oddalania się z placu zabaw lub budynku przedszkolnego,
- zna zasady zachowania się podczas pobytu na placu zabaw,
- prawidłowe korzystanie z zabawek, przedmiotów znajdujących się w najbliższym otoczeniu,
- poinformowanie osób dorosłych, opiekunów o uszkodzonych zabawkach zagrażających bezpieczeństwu,
- właściwie zachowuje się w pobliżu ruchliwych ulic, przejazdów kolejowych, na skrzyżowaniach,
- wyrabianie u dzieci umiejętności oceny sytuacji pod kątem bezpieczeństwa,
- poznanie zasad pieszego ruchu drogowego,
- poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
- znajomość własnego adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
- rozumienie roli policjanta,
- unikanie sytuacji niebezpiecznych: przebywania na polu w czasie burzy, przebywanie w pobliży placów budowy, zbiorników wodnych, jezdni, wiaduktów, używania zapałek, zażywania lekarstw bez wiedzy osoby dorosłej,
- przestrzeganie zasady nie rozmawiania z osobami nieznajomymi, nie przyjmowanie od nich żadnych słodyczy,
- poznanie numerów alarmowych,
- przestrzeganie zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody dorosłych.

CELE SZCZEGÓŁOWE - DZIECKO:
- potrafi zgodnie i bezpiecznie bawić się w przedszkolu i poza jego terenem,
- używa zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem,
- potrafi przejść prawidłowo przez ulicę
- nie bawi się w pobliżu miejsc niebezpiecznych np. zbiorniki wodne, przejazdy kolejowe, lodowiska,
- nie odchodzi od grupy,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w domu i w przedszkolu,
- nie manipuluje urządzeniami elektrycznymi,
- właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych,
- zna numery alarmowe,
- informuje osoby dorosłe o zauważonych sytuacjach niebezpiecznych.

EWALUACJA PROGRAMU
Po zrealizowaniu programu zdrowotnego – "Zdrowy Przedszkolak" dokonam sprawdzianu umiejętności, wiadomości dzieci, jaką zdobyły w trakcie prowadzonych zajęć w ramach programu. Ewaluacji będę dokonywać bezpośrednio poprzez rozmowy z dziećmi na temat wychowania zdrowotnego, a także będę obserwować dzieci w trakcie prowadzonych zajęć. Pod uwagę wezmę nie tylko wiedzę moich wychowanków, ale i zwrócę uwagę na ich zaangażowanie, aktywność i chęć do współpracy.
Metodą ewaluacji będą też liczne konkursy, zagadki, quizy, zawody, wykonywanie wspólnych plakatów, które sprawdzą i skontrolują wiedze dzieci z zakresu edukacji zdrowotnej. Ewaluacja obejmie również rodziców dla których skonstruuję specjalną ankietę dotyczącą zdrowego stylu życia przedszkolaków oraz wyrobienia wśród nich prawidłowych nawyków prozdrowotnych.
   
PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

Opracowałam kilka ciekawych scenariuszy zajęć z zakresu wychowania zdrowotnego, które można w całości lub częściowo wykorzystać w realizacji programu "Zdrowy Przedszkolak".

SCENARIUSZ I
TEMAT ZAJĘĆ: Zdrowe ząbki mam.
CEL GŁÓWNY: Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
CELE WYCHOWAWCZE:
1. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
2. Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych,
3. Wdrażanie do utrzymania higieny osobistej ciała.
CELE OPERACYJNE - DZIECKO:
1. Bierze udział w zabawie ruchowej,
2. Uważnie słucha wiersza J. Bechlerowej pt. "Chory ząb",
3. Śpiewa piosenkę o tematyce zdrowotnej,
4. Wie, jak należy dbać o własne zdrowie,
5. Wie, kto to jest dentysta,
6. Potrafi rozwiązać zagadki na dany temat,
7. Wykonuje prace plastyczną.
METODY DYDAKTYCZNE:
- słowna, burza mózgów, czynna, żywego słowa.
FORMY:
- indywidualna, zbiorowa.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Uroczyste powitanie dzieci wierszem i zachęcenie je do aktywnego udziału w zajęciach. Powitanie dzieci wierszykiem:
WSZYSCY SĄ, WITAM WAS,
ZACZYNAMY ZAJĘCIA JUŻ CZAS.
JESTEM JA, JESTEŚ TY, RAZ, DWA, TRZY!
2. Zabawa ruchowa - "Powitanka".
3. Uważne wysłuchanie wiersza J. Bechlerowej pt. "Chory ząb".
Ledwie wrócił Grześ z przedszkola ząb okropnie go rozbolał.
Ząbek bolał, płakał Grześ i kolacji nie chciał jeść.
Więc orzekli wszyscy zgodnie, że Grześ pójdzie do przychodni.
W poczekalni jasnej, dużej czas nikomu się nie duży.
Chcesz – obrazki tu oglądaj, chcesz – masz misia i wielbłąda.
A dentystka uśmiechnięta grzecznie mówi do pacjenta:
Chodź tu bliżej, Grzesiu siadaj, zaraz chory ząbek zbadam.
4. Omówienie treści wiersza.
5. Śpiewanie piosenki o tematyce zdrowotnej – "Mydło lubi zabawę". Ilustrowanie piosenki ruchem.
6. Zabawa matematyczna - "Mydła". Cel: tworzenie zbiorów kilkuelementowych.
7. Burza mózgów:
- Co to znaczy być zdrowym?
- Co należy robić, aby być zdrowym?
- Jak wy dbacie o zdrowie?
8. Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej. Zagadki zadaje znana dzieciom pacynka Kubusia – Przedszkolaka Czyściocha.
9. Praca plastyczna - "Ząbek". Każde dziecko otrzymuje narysowany kontur zęba i zadaniem dzieci jest wypełnić jego kontur pastą. Omówienie wykonanych prac.
10. Uroczyste pasowanie dzieci na "Zdrowego Przedszkolaka". Odczytanie tekstu przyrzeczenia przez nauczycielki:
- Będę myć ząbki w domu i w przedszkolu (dzieci odpowiadają przyrzekam!)
- Będę mył ręce przed jedzeniem! (Przyrzekam)
- Zamiast chipsów i słodyczy postaram się jeść owoce i warzywa! (Przyrzekam)
- Gdy zjem coś słodkiego – obiecuję umyć ząbki! (Przyrzekam)
- Jesteśmy Zdrowymi Przedszkolakami i będziemy dbać o zdrowie całymi latami!
Po wypowiedzeniu przyrzeczeń przez dzieci, następuje uroczyste rozdanie dzieciom uśmiechniętych ząbków.
11. Zakończenie i podsumowanie zajęć.
 
SCENARIUSZ II
TEMAT ZAJĘĆ: Sygnalizatory świetlne.
CEL GŁÓWNY: Wyrabianie u dziecka właściwego nawyku przechodzenia przez jezdnię.
CELE WYCHOWAWCZE:
1. Wdrażanie dzieci do odpowiedniego przechodzenia przez jezdnię,
2. Kształtowanie nawyków dbałości o bezpieczeństwo,
3. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
CELE OPERACYJENE - DZIECKO:
1. Wie, jak wygląda sygnalizator świetlny.
2.|Wie, jak należy prawidłowo przejść przez jezdnię.
3.Zna nazwy samochodów.
4. Zna numery alarmowe.
5. Śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem.
6. W sytuacji zabawowej współdziała w grupie.
METODY DYDAKTYCZNE:
- rozmowa, pokaz, ćwiczenia
FORMY:
- zbiorowa.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zabawa ruchowa – "Jaki to pojazd?". Naśladowanie ruchem oraz głosem i gestem sposobu poruszania się i odgłosów różnych pojazdów.
2. Rozwiązywanie zagadek o różnych samochodach.
3. Dzieci podzielone są w 5 – osobowe zespoły. Każdy zespól otrzymuje rysunek konkretnego samochodu pociętego w kawałki. Ich zadaniem jest ułożenie tego rysunku i opowiedzenie jakie auto powstało z ułożenia puzzli.
4. Po ułożeniu puzzli, nauczycielka mówi wiersz E. Piechy – Pietrzyk pt. "Zwierzęta na wycieczce".
5. Omówienie treści wiersza.
6. Zapoznanie dzieci z wyglądem sygnalizacji świetlnej dla kierowców (trzy światła - czerwony, żółty, zielony) i dla pieszych (dwa światła – czerwony, zielony). Przypomnienie jego przeznaczenia i kolorów.
7. Rozmowa na temat innych sposobów kierowania ruchem ulicznym (przez policjanta).
8. Wycieczka na skrzyżowanie.
9. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa – "Przejście przez ulicę" przy użyciu sygnalizatora świetlnego.
10. Osłuchanie z piosenką – "Samochody". Zabawa ruchowa na jej tle.

SCENARIUSZ III
TEMAT ZAJĘĆ: Dbam o własne zdrowie.
CEL GŁÓWNY: Kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy i racjonalny tryb życia.
CELE WYCHOWAWCZE:
1. Kształtowanie u dzieci umiejętności racjonalnego i zdrowego wyboru produktów spożywczych.
2. Uświadomienie dzieciom o konieczności jedzenia wszystkiego z umiarem.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci poprzez możliwość swobodnego wypowiadania się.
4. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach dydaktycznych.
CELE OPERACYJNE - DZIECKO:
1. Poznaje zasady prawidłowego odżywiania się.
2. Formułuje wypowiedzi na dany temat i układa wnioski.
3. Bierze udział w zabawach ruchowych.
4. Tworzy zbiory kilkuelementowe.
5. Potrafi wymienić nazwy warzyw i owoców.
6. Wie, jakie produkty są zdrowe, a które niezdrowe.
7. Rozumie stwierdzenie – "Jedzenie z umiarem".
8. W sytuacji zabawowej współdziała w grupie.
METODY DYDAKTYCZNE:
- słowna, opowiadanie, rozmowa.
FORMY:
- indywidualna, zbiorowa.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.  Powitanie dzieci przez nauczycielkę i wspólne wzięcie udziału w zabawie - "Powitanka". Prowadząca wypowiada liczne powitania. Dzieci, które uważają że zostały powitane, podnoszą ręce i machają do pozostałych.
Witam tych, którzy maja na sobie spodnie.
Witam tych, którzy lubią zimę.
Witam tych, którzy lubią robić zakupy.
Witam tych, którzy lubią dostawać prezenty.
Witam tych, którzy maja spinki we włosach.
2. Zabawa ruchowa – "Jesienne listki". Na czas zabawy dzieci zamieniają się w listki, które swobodnie wirują w rytm muzyki. Na hasło nauczycielki – "Wiatr odpoczywa" – dzieci – listki – kładą się na podłodze i odpoczywają przyjmując różne pozycje. Na hasło – wiatr wraca – dzieci kontynuują zabawę biegając po sali.
3. Zabawa dydaktyczna – "Ulubione warzywa i owoce".
Nauczyciel pokazuje dzieciom na planszy różne owoce i warzywa. Dzieci wspólnie z nauczycielkę omawiają ich wygląd, porównują ich wielkość, kształt, kolor. Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat: Mój ulubiony owoc i warzywa. Segregowanie owoców według jednej wybranej cechy. Tworzenie zbiorów jedno, dwu i trzy – elementowych składających się z wybranych owoców. Przeliczanie elementów w utworzonych zbiorach.
4. Zabawa ruchowa "Wiewiórki do dziupli i na spacer". Zabawa ruchowa z wykorzystaniem szarf lub krążków.
5. Słuchanie wiersza Stanisława Jachowicza pt. "Chory kotek". Rozmowa z dziećmi na temat skutków objadania się. Formowanie morału wynikającego z przeczytanej historyjki.
6. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Czy dzieci mogą jeść wszystkie produkty żywnościowe bez umiaru?
7. Zabawa dydaktyczna – "Wiem, co jem".
Nauczycielka przygotowuje dla dzieci rysunki licznych produktów spożywczych, owoców i warzyw. Dzieci pojedynczo wywoływane przez panią wybierają spośród tych produktów jeden dowolny i przypinają na tablicy magnetycznej mówiąc: Lubię jeść…
8. Praca plastyczna – "Zdrowe i niezdrowe jedzenie". Dzieci otrzymują kartkę podzielona na dwie części i rysują po jednej stronie te produkty żywnościowe, które służą zdrowiu, a po drugiej stronie te co nie służą zdrowiu.
9. Zabawa mimiczna – "Robię minki".
Nauczyciel wymienia nazwy owoców i warzyw, dań obiadowych w dowolnej kolejności. Dzieci po usłyszeniu nazwy produktu np. naleśniki wyrażają mimika twarzy i dowolnymi gestami stosunek do wymienianej potrawy.
10. Ewaluacja – ocena zajęć przez przedszkolaków.
Dzieci przypinają jabłuszka na drzewku na znak, że zajęcie im się podobało, lub nie przypinają żadnego, jeśli zajęcia wydawały im się nieciekawe.

SCENARIUSZ IV
TEMAT ZAJĘĆ: Zdrowo i wesoło.
CEL GŁÓWNY: Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
CELE WYCHOWAWCZE:
1. Kształtowanie u dzieci nawyku zdrowego odżywiania.
2. Wdrażanie dzieci do higienicznego trybu życia.
3. Rozumienie potrzeby wypoczynku na świeżym powietrzu.
CELE OPERACYJNE - DZIECKO:
1. Wie, jakie przybory potrzebne są do utrzymania czystości.
2. Wie, jakie produkty są zdrowe i które trzeba jeść.
3. Potrafi rozwiązać zagadki.
4. Rozpoznaje po dotyku produkty spożywcze.
5. Potrafi wypowiadać się na dany temat.
6. Doskonali sprawność manualną.
7. Bierze udział w zabawach ruchowych.
METODY DYDAKTYCZNE:
- rozmowa, pokaz, czynna.
FORMY:
- indywidualna, grupowa.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie dzieci i zachęcenie do udziału w zajęciach. Wypowiadanie wspólnie wierszyka – "Wszyscy razem tu stoimy, każdy czyjąś rękę trzyma i dzień dobry już mówimy tak zabawa się zaczyna".
2. Zabawa ruchowa – dzieci ustawiają się w szeregu i na każde zapytanie nauczycielki wykonują skok obunóż do przodu. Zapytania mogą być np.
- Kto myje zęby? (skok do przodu)
- Kto myje ręce przed posiłkami?
- Kto lubi spacery?
- Kto zjada z apetytem zupki?
- Kto lubi się gimnastykować?
- Kto lubi jeść jabłka?
3. Zagadki obrazkowe. Nauczycielka przygotowuje dla dzieci obrazki, które zasłonięte są pociętymi na kawałki kolorowymi kartkami z podpisanymi cyferkami. Każda cyferka odpowiada konkretnej zagadce dotyczącej higieny ciała.
4. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: "Co by było, gdybyśmy się nie myli?"
5. Zabawa ruchowa – "Woogie - boogie"
6. Zabawa dydaktyczna – "Jem to co zdrowe". Każde dziecko otrzymuje papierowy talerzyk i ich zadaniem jest narysowanie na nim tego, co jest zdrowe i co im smakuje.
7. Zabawa dydaktyczna – "Kuferek smakosza". Nauczycielka przygotowuje dla dzieci kuferek, w którym chowa liczne produkty spożywcze. Dzieci z zamkniętymi oczami musza rozpoznać te produkty po dotyku.
8. Zakończenie zajęć. 

ANKIETA O ZDROWIU PRZYGOTOWANA DLA RODZICÓW PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU AUTORSKIEGO "ZDROWY PRZEDSZKOLAK" – opracowała: mgr Renata Stachowicz

Szanowni państwo! Celem niniejszej ankiety jest zbadanie poziomu państwa wiedzy na temat zdrowego trybu życia i racjonalnego odżywiania Waszego dziecka. Aby zdrowo się odżywiać należy odpowiednio skonstruować menu składające się ze zdrowych produktów i ułożyć zbilansowaną dietę dla Waszego dziecka. Wyniki tej ankiety pomogą bliżej poznać upodobania smakowe Waszego dziecka i odpowiednio ku temu podjąć działania profilaktyczne przez nauczycieli i personel przedszkola.
Bardzo proszę o wypełnienie tej ankiety zaznaczając znakiem x pola, które według państwa najbardziej pasują do Waszej osoby i do Waszego dziecka.

IMIE I NAZWISKO DZIECKA:……………………………
WIEK:…………………………………………

1. Jaki jest ulubiony owoc dziecka?
……………………………………
2.Jakie jest ulubione warzywo dziecka?
……………………………………
3. Czy dziecko chętnie zjada surówki i zupy?
□  tak  □  nie
4. Ile posiłków dziecko zjada w ciągu dnia?
□  jeden□  dwa  □  trzy  □  cztery  □  pięć i więcej
5. Czy dziecko codziennie je słodycze?
□  tak  □  nie
6. Jakie jest ulubiona słodkość dziecka, po którą sięga najczęściej?
………………………………………
7. Czy dziecko je śniadania w domu?
□  nie je  □  rzadko  □  często  □  zawsze
8. Jaka jest ulubiona przekąska dziecka między posiłkami?
□  owoce  □  słodycze  □  kanapki  □chipsy  □ jogurty
9. Jak często dziecko je owoce i warzywa?
□  codziennie  □  czasami  □  sporadycznie  □  w ogóle
10. Jaka jest ulubiona potrawa dziecka?
…………………………………………
11. Czy dziecko chętnie jada nabiał: mleko, sery białe, kefiry, jogurty?
□  tak  □  nie
12. Czy dziecko często choruje, łapie przeziębienia?
□  tak  □  nie
13. Czy dziecko przed pójściem do przedszkola wykonuje poranną toaletę ( myje zęby, buzię, czesze się)?
□  tak  □  nie
14. Dziecko kąpie się:
□  codziennie  □ raz w tygodniu  □  dwa razy w tygodniu  □  trzy i cztery razy w tygodniu
15. O której godzinie dziecko kładzie się spać?
……………………………
16. Czy dziecko codziennie ogląda telewizję lub komputer?
□  tak  □  nie
17. Ile godzin dziennie dziecko spędza przed telewizorem lub komputerem?
□ 0,5 ha  □  1 ha  □  2 ha  □ 3 ha i więcej
18. Czy dziecko codziennie wychodzi na spacery?
□  rzadko  □  czasami □  nigdy  □  zawsze
19. Czy dziecko uczestniczy w zajęciach dodatkowych poza przedszkolem?
□  tak, np…………………
□  nie
20. Czy dziecko aktywnie uczestniczy we wszystkich formach aktywności ruchowej w przedszkolu i poza nim?
□  tak  □  nie
21. Czy przekazują państwo swojemu dziecku wiedzę na temat zdrowego odżywiania?
□  tak  □  nie  □  okazjonalnie
22. Czy prowadzicie państwo aktywny tryb życia (uprawianie sportu, aerobic, systematyczna jazda na rowerze, spacery)?
□  tak  □  nie  □  okazjonalnie
23. Czy nauczyciele w przedszkolu przekazują państwu dużo informacji o zdrowym odżywianiu i zdrowym trybie życia?
□  tak  □  nie  □  okazjonalnie  □  systematycznie


LITERATURA:
Z. Bartkowiak - "Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu" WSiP Warszawa 1978.
Z. Bartkowiak - "Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania" WsiP Warszawa 1980.
Z. Bartkowiak - "Higiena dzieci w wieku przedszkolnym" WSiP Warszawa 1974.
M. Blaxter - "Zdrowie" Wydawnictwo Sic! Warszawa 2009.
M. Demel - "Pedagogika Zdrowia" WSiP Warszawa 1980.
M. Demel - "O wychowaniu zdrowotnym" Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1968.
I. Głowacka - " Żywienie dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo - wychowawczych" Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1981.
A. Landy - "Higiena w przedszkolu" Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Warszawa 1962.
A. Jaczewski, Z. Korczak, A. Popielarska - "Rozwój i zdrowie ucznia" WSiP Warszawa 1985.
I. Heszen, H. Sęk – "Psychologia Zdrowia" Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.
M. Skokowska – Rudolf -  "Higiena dziecka w wieku przedszkolnym" WSiP Warszawa 1975.
B. Wojnarowska - "Edukacja Zdrowotna – podręcznik akademicki" PWN Warszawa 2007.

Opracowanie: mgr Renata Stachowicz

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi