Afazja i dysfazja dziecięca

Afazja i dysfazja dziecięca

Rozwojowa afazja i dysfazja dziecięca.

OBJAWY ROZWOJOWEJ AFAZJI I DYSFAZJI DZIECIĘCEJ:

W zakresie nadawania:

1. Zaburzenia ekspresji werbalnej

 • błędy artykulacji
 • metatezy głoskowe i sylabowe
 • kontaminacje dźwięków i sylab
 • inwersje, elizje
 • błędy asymilacji
 • długo utrzymujące się określenia z języka wczesnodziecięcego i dziecięcy sposób mówienia.


2. Zaburzenia nazywania

 • ubogi słownik – dziecko nie mogąc sobie przypomnieć odpowiedniego słowa, zastępuje je wg siebie najodpowiedniejszym. Przy nazywaniu przedmiotów często posługuje się omówieniami. W słowniku tych dzieci znajdują się głównie rzeczowniki i czasowniki.


3.Agramatyzmy

 • dzieci nie uwzględniają w swoich wypowiedziach liczby i rodzaju
 • z trudem używają przyimków
 • w formach czasownikowych  nie uwzględniają osoby i liczby (przeważnie   3 os. l.poj.)
 • Zaburzenia składni – budowane zdania są krótkie, najczęściej jest to podmiot, orzeczenie, przydawka. Wiele jest równoważników zdań.
 • Zaburzenia rytmu mowy – obok swoistej melodii mowy i wydłużania czasu niektórych sylab, charakterystyczną cechą jest również skandowanie i wybijanie rytmu słów.
 • Zaburzenia motoryki mowy – wypowiedziom towarzyszą trudności ruchowe warg, języka, szczęki, wyrażające się w przesadnych ruchach tych narządów, w poszukiwaniu przez dziecko właściwego ich ułożenia.


W zakresie rozumienia:

 

 • Brak gotowości werbalnej, przejawiający się trudnościami w przypominaniu sobie przez dzieci nazwy określonego desygnatu.
 • Słownik czynny tych dzieci nie zawsze jest uboższy od słownika biernego.
 • Dla zrozumienia mowy otoczenia ogromne znaczenie mają dla nich czynniki pozawerbalne (gest, mimika itp.)
 • Charakterystyczne jest też opieranie rozumienia wypowiedzi na rozumieniu jej centralnych elementów, tzn. że dziecko z całej wypowiedzi odbiera to słowo, które jest dla niego najbardziej zrozumiałe, najlepiej znane.

 

Objawy afazji u dzieci mają charakter uogólniony i niespecyficzny – deficyty obserwowane są  we wszystkich czynnościach:

 • myśleniu
 • pamięci
 • uwadze
 • motywacji.


Charakterystyczne jest współwystępowanie trudności w koncentracji uwagi, niepokoju psychoruchowego i wzmożonej męczliwości. Zaburzenia afatyczne w wieku przedszkolnym i szkolnym powodują zaburzenia kształtowania się czytania i pisania.

Autor: Anna Dąbkowska

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi