Arkusz organizacyjny przedszkola w 2021 roku

Arkusz organizacyjny przedszkola w 2021 roku
Drukuj Skomentuj

Zazwyczaj już w marcu zbierane są i analizowane niezbędne informacje oraz opracowywane pierwsze „przymiarki” do arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny. Jednak w praktyce to dopiero kwiecień jest miesiącem, w którym dyrektorzy przedszkoli podejmują już konkretne działania związane z organizacją kolejnego roku szkolnego. Działaniem tego rodzaju jest opracowanie propozycji arkusza organizacji placówki. Dokument ten stanie się obowiązującym oczywiście po zatwierdzeniu przez organ prowadzący i wcześniejszym parafowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego. Jak opracować arkusz organizacyjny przedszkola?

 

Elementy cyklu organizacyjnego przedszkola

 

 • Arkusz organizacyjny.
 • Plan nauczania:
  – struktura uczniowska (grupy przedszkolne, zespoły zajęciowe itp.) – rygory sanitarne mogą w znaczny sposób ograniczyć liczbę dzieci w grupie zajęciowej, a co jest z tym związane – również zwiększyć liczbę samych grup;
  – struktura godzinowa – z uwagi na zmianę liczebności, a tym samym również liczby grup z całą pewnością zmianie ulegnie również struktura godzinowa;
  – tygodniowy czas zajęć – ogólny! W tym względzie może nastąpić znaczna modyfikacja w porównaniu z założeniami, jakie przyjmowaliśmy w przypadku pracy stacjonarnej bez stanu epidemii.
 • Tygodniowy rozkład zajęć – podobnie jak powyżej.
 • Kalendarz działań przedszkolnych – tutaj nie powinno być zmian. Zmianie może ulec jedynie forma organizacyjna planowanych wydarzeń lub uroczystości. 

Trzeba pamiętać, że arkusz organizacyjny przedszkola (zgodnie z zasadami planowania strategicznego) jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych przedszkola.
Co wziąć pod uwagę podczas sporządzania arkusza organizacyjnego?


W trakcie sporządzania arkusza organizacyjnego przedszkola na nowy rok szkolny dyrektor placówki musi posiadać określone dane niezbędne do podjęcia właściwych decyzji dotyczących określonych struktur szkolnych, takich jak:

 • uczniowska – składająca się z grup przedszkolnych, grup ćwiczeniowych.  Do tego trzeba dodać grupy stworzone z uwagi na warunki sanitarne, w sytuacji, gdy przedszkole będzie się znajdowało w każdej ze stref zagrożenia sanitarnego;
 • godzinowa – w strukturze tygodniowej, pozwalającej na realizację zadań przedszkola w obszarze pedagogiczno-opiekuńczym i to zarówno w sytuacji pracy stacjonarnej, zdalnej, jak i hybrydowej 
 • pracownicza obsługa kadrowa wszystkich zadań wynikających z programu przedszkola i planu wychowania przedszkolnego. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na obowiązek wykonywania czynności sanitarnych oraz na zapewnienie obsługi technicznej zajęć prowadzonych zdalnie.

Niestety, biorąc pod uwagę obecną sytuację, dokument będzie musiał być wyjątkowo elastyczny.

 

Sprawdź również: Deklaracja rodziców o otwarcie przedszkola

 


Jak przeprowadzić działania planistyczne?


Wszelkie działania planistyczne należy zacząć od oszacowania liczebności dzieci w nowym roku szkolnym, co z kolei zadecyduje o liczbie grup oraz liczebności tych grup w warunkach rygorów sanitarnych. Jedną z najważniejszych kwestii jest liczba dzieci przychodzących do przedszkola. Orientacyjną liczebność dzieci w poszczególnych grupach przedszkolnych już znamy na podstawie danych z poprzednich lat (oczywiście teraz musimy wziąć pod uwagę rygory sanitarne). Jest to istotne ze względu na późniejszą organizację grup na wybranych zajęciach, zgodnie z warunkami określanymi w rozporządzeniu o szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz rozporządzeniach covidowych.

 


Ile wynosi liczba dzieci w oddziałach specjalnych?

 

Dyrektor przedszkola powinien przeprowadzić symulację, określającą, w jaki sposób liczebność dzieci wpływa na skutki „godzinowe”, i wtedy wybrać odpowiednia rozwiązanie. Należy wtedy pamiętać, że istnieje możliwość podziału na grupy poniżej ustalonego w przepisach limitu (co do zasady liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25). Wymaga to jednak uzyskania zgody organu prowadzącego. 

 

Liczba dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym wynosi:

 • w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4;
 • w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8;
 • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8;
 • w oddziale dla dzieci niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10;
 • w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12.


Co wziąć pod uwagę tworząc arkusz?

 

 • Liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
 • Imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć.
 • Liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 Karty Nauczyciela w podziale na stopnie awansu zawodowego.
 • Liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych.
 • Liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

Ponadto arkusz organizacji przedszkola poza informacjami, o których mowa wyżej, określa w szczególności:

 • liczbę oddziałów przedszkolnych;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
 • czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.


Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!