Bezpieczny przedszkolak - regulamin konkursu

Bezpieczny przedszkolak - regulamin konkursu
Drukuj Skomentuj

REGULAMIN
KONKURSU PRZEDSZKOLA.EDU.PLI
Informacje wstępne


1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu serwisu Przedszkola.edu.pl zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez Przedszkola.edu.pl Advision Sp z.o.o  z siedzibą przy ul. Sielankowej 12/8 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Spółką”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu  29.02.2012 i trwa do 14.03.2012 roku, do godziny 11.00
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540).

II
Udział w konkursie

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
8. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien przystąpić do Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Konkursu  pod adresem: www.przedszkola.edu.pl.
9. Konkurs przeprowadzany jest na portalu: www.przedszkola.edu.pl.
10. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu uzasadnionej odpowiedzi na pytanie: "Jaki zawód użyteczności publicznej (policjant, strażak czy lekarz) chciałbyś wykonywać?" i wysłaniu jej wraz z numerem telefonu, imieniem, nazwiskiem opiekuna oraz imieniem i wiekiem dziecka na adres redakcja@przedszkola.edu.pl

III
Nagrody
oraz wyłanianie zwycięzców konkursu

11. Nagrodą główną w konkursie są 3 zabawki edukacyjne z nowej serii Kid Cars 3D wyprodukowane przez firmę WADER
12. Nagrody wymienione w pkt. 11 zostaną przyznane osobom, których odpowiedzi zostaną ocenione przez powołaną przez Organizatora komisję składającą się z trzech osób (dalej: „Komisja”) jako najciekawsze spośród ogółu odpowiedzi nadesłanych w ramach Konkursu.
13. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową.
14 . Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.

IV
Postanowienia dodatkowe

15. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
16. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi swój e-mail, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
17. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe lub istniejące z winy producenta, dostawcy lub osób trzecich. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności również za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich w szczególności operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!