Specjalny Punkt Przedszkolny Dać Szansę (Choczeń)

Specjalny Punkt Przedszkolny Dać Szansę
Adres:
Kościelna 3, Chocznia
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • zajęcia teatralne
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Specjalny Punkt Przedszkolny Dać Szansę jest przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz innymi zaburzeniami rozwoju. Przyjmujemy tylko dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.   Punkt prowadzit Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, os. XX-lecia 1, 34-100 Wadowice.   NASZ CEL   Nadrzędnym celem działalności Punktu Przedszkolnego jest wspomaganie dzieci niepełnosprawnych w rozwijaniu indywidualnych umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Punkt Przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowuje dziecko do nauki w szkole.   GRUPY   W grupie łączy się dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz zainteresowań i uzdolnień, a także rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Liczba dzieci z autyzmem (w tym...

Galeria

Program nauczania

Zajęcia grupowe wychowawczo-dydaktyczne w czasie których realizowane  są założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmują:

 

 • zajęcia dydaktyczne;
 • nauka samoobsługi i samodzielności;
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne;
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu;
 • wycieczki poza teren Punktu Przedszkolnego.

 

Zajęcia indywidualne organizowane są w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej  oraz rewalidacji indywidualnej i są to:

 

 • zajęcia psychologiczne;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia pedagogiczne;
 • zajęcia z integracji sensorycznej;
 • rehabilitacja;
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata;
 • muzykoterapia.

 

Organizację i  terminy zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej i pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ustala Zespół ds. zintegrowanych działań wspomagających rozwój dziecka, zatwierdza Dyrektor Punktu Przedszkolnego w porozumieniu z osobą prowadzącą.

 

Formy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami

 

Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci organizowane są według ustalonegona początku roku szkolnego harmonogramu lub częściej na wniosek rodziców i nauczycieli.  

 

Są to:

 

 • zebrania ogólne, grupowe;
 • rozmowy indywidualne z wychowawcą i specjalistami; 
 • konsultacje, warsztaty;
 • imprezy okolicznościowe włączające w życie placówki.

Kolorowanki