Czynniki warunkujące poziom przygotowania dziecka do edukacji matematycznej

Czynniki warunkujące poziom przygotowania dziecka do edukacji matematycznej
Oceń

Czynniki warunkujące poziom przygotowania dziecka 6- letniego do szkolnej edukacji matematycznej.

Czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na poziom przygotowania dziecka sześcioletniego do nauki matematyki w klasie I są między innymi:
- możliwości rozwojowe, osobowościowe dziecka, które jednocześnie są wskaźnikami dojrzałości przygotowania,
- sytuacja rodzinna dziecka,
- znaczenie instytucji formalnych (przedszkole).

W dalszej części  interesować mnie będą dwa uwarunkowania, które określiłabym jako zewnętrzne (tkwiące w środowisku dziecka, a nie w nim samym). Będą to:
- wpływ środowiska zamieszkania,
- wpływ środowiska rodzinnego;
- znaczenie edukacji przedszkolnej.

Wpływ środowiska rodzinnego

Środowisko rodzinne oznacza całokształt osobistych warunków środowiskowych dziecka, które wiążą się bezpośrednio ze strukturą rodziny i jej życiem. Według J. Rembowskiego (1978r., s.9) „rodzina to grupa ludzi zjednoczonych (zespolonych) pewną formą regularnej interakcji lub wzajemnej zależności”. Wiele funkcji, które niegdyś uważane były za należące do rodziny dzisiaj przejęły instytucje i mogłoby wydawać się, że przejęcie pozostałych jest tylko kwestią czasu. A jednak wprost przeciwnie: po oddaniu przez rodzinę zadań dla niej nieistotnych można zauważyć wyraźnie te, w których nikt nie może jej zastąpić. Nie można wyręczyć rodziny w wytwarzaniu bezpośrednich osobistych związków, których ciepło niezbędne jest do prawidłowego rozwoju umysłowego i psychicznego.

Rodzina jako pierwsza zaspokaja potrzeby dziecka. Jeżeli nie daje dziecku możliwości zaspokojenia potrzeb psychicznych, takich jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości, przynależności i szacunku wtedy utrudnia, a nawet uniemożliwia dominację potrzeby samorealizacji, pozwalającej na maksymalny rozwój umysłowy i psychiczny. Rodzina ma więc duży wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. A z kolei prawidłowy rozwój jest jednym ze wskaźników przygotowania do podjęcia nauki szkolnej, w tym również nauki matematyki. Oprócz zaspokojenia potrzeb rodzina spełnia wiele innych funkcji. Pojęcie funkcji rodziny oznacza: „wyspecjalizowanie oraz permanentne działania i współdziałanie członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych. Określona funkcja rodziny służy zaspokojeniu określonych, wydzielonych potrzeb lub wymogów społeczeństwa.” (E. Syrek 1992r., s. 273).

Rodzina jest przede wszystkim naturalnym środowiskiem wychowawczym, wprowadzającym dziecko w krąg szerszych kontaktów społecznych. Jest także pierwszą grupą społeczną, która wprowadza dziecko w świat wartości, przygotowuje do działania, racjonalnego myślenia, daje przykład współżycia i współdziałania społecznego. Dziecko zdobywa także doświadczenia życiowe, jakich dostarcza mu środowisko wychowawcze, czyli w wieku 6 lat, prawie wyłącznie rodzina. Od ilości i jakości tych doświadczeń zależy jego rozwój umysłowy, jego sposób zachowania się, dostosowanie do norm przyjętych w społeczności, w której żyje. Ze względu na swoje specyficzne funkcje „środowisko rodzinne kształtuje w decydującym stopniu to, co nazywamy dojrzałością szkolną. Dzieci, którym środowisko rodzinne stawia mniej korzystne warunki z punktu widzenia ich rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego są na ogół gorzej przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.” (M. Tyszkowa 1964r., s54).

Twoje uwagi i pomysły

Tagi