Deklaracja rodziców o otwarcie przedszkola

Deklaracja rodziców o otwarcie przedszkola
Drukuj Skomentuj

Na podstawie § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rodzice dzieci przedszkolnych mają prawo złożyć wniosek o zapewnienie dzieciom opieki w okresie ograniczenia funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego. Jakich zatem danych można żądać od rodziców dziecka by było to zgodne z prawem?


Jakie dane będą niezbędne?

 

Zgodnie z ustawą – Prawo Oświatowe dyrektor przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego ma prawo - na etapie postępowania rekrutacyjnego - uzyskać od rodziców/opiekunów prawnych dziecka następujące dane osobowe:

1)     Imię i nazwisko,

2)     Adres zamieszkania,

3)     Adres poczty elektronicznej i numeru telefonu.


Sprawdź również: Kółka zainteresowań w przedszkolu. Jak rozliczyć nauczyciela?

 


Zasady pozyskiwania i przetwarzania danych

 

Natomiast według rozporządzenia RODO dane osobowe muszą być m.in.:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Z kolei przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

1)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4)     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6)     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Z powyższego można wywnioskować, że dyrektor placówki wychowania przedszkolnego ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom osób uprawnionych na mocy rozporządzenia, które złożą w tym celu odpowiedni wniosek, ale nie ma prawa by sprawdzać prawdziwość danych złożonych we wniosku. Zdaniem ekspertów dyrektor ma prawo do odebrania od rodziców o oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek otwarcia dla nich przedszkola.Podstawa prawna

 

 

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 


Sprawdź także: Nowoczesne technologie w przedszkolu

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!