Diagnoza logopedyczna dla dzieci: opóźniony rozwój mowy czynnej

Diagnoza logopedyczna dla dzieci: opóźniony rozwój mowy czynnej

A czy wy tak potraficie? O zwierzetach - rozwijanie mowy czynnej dziecka z wykorzystaniem multimedialnych programów: „Logopedia”, „Mówiace obrazki”, „Logo-gry”, „Wspomaganie rozwoju”, „Słownik obrazkowy”, „Obrazkowy słownik tematyczny”, „Zabawy słowem”.

Etap terapii:

 

- przejście z etapu wyrazu do zdania
- usprawnianie wymowy głosek trzech szeregów na materiale słownym

Cele:

 

- utrwalanie wymowy głosek 3 szeregów w sąsiedztwie różnych liter,
- kształtowanie wypowiedzi zdaniami,

- wzbogacenie zasobu leksykalnego (pojęcia językowe - zwierzęta),
- wydłużenie fazy wydechu,
- kształtowanie wrażliwości słuchowej (rozróżnianie dźwięków),
- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i myślenia,
- doskonalenie rozwoju psychomotorycznego (synchronizacja półkul mózgowych),
- nabywanie przez dziecko wiary we własne możliwości i znajdywanie przyjemności w przezwyciężaniu chwilowych kłopotów językowych,
- utrwalenie wiadomości związanych z najbliższym otoczeniem dziecka oraz ze zmianami w przyrodzie.

 

Metody pracy (wg. J. Jastrząb,Toruńska szkoła pedagogiczna)

a) słuchowa
b) wyjaśniająca
c) demonstracyjna
d) naśladowcza (Kinezjologia Edukacyjna dr P. Dennisona)
e) multimedialna (wielozmysłowa)

Pomoce:

 

Komputerowy program do diagnozy i terapii logopedycznej „Logopedia”, „Mówiące obrazki”, „Logo-gry”, „Wspomaganie rozwoju”, „Zabawy słowem”, „Obrazkowy słownik tematyczny”.

 

Wiatraczki, turbinka, lotto, lusterko, mini-maskotki.

 

Przebieg zajęć:

 

Ćwiczenia wprowadzające.

1. Rozmowa o zwierzętach - ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na wiatraczek, lotto, turbinkę.
2. Ćwiczenia warg i języka. Wykorzystanie programu narzędziowego „Remont u Smoka”. Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

Ćwiczenia utrwalające.

Ćwiczenia utrwalające głoski 3 szeregów w logotomach, w grupach spółgłoskowych: sza,sze,szo,szu,szy…sa,se,co,cu,cy, dziecko powtarza dźwięki wydawane przez logopedę.

 

Rozmowa na temat odgłosów wydawanych  przez zwierzeta.

 

Ćwiczenia właściwe.

 

1. Odgłosy zwierząt (zwierzęta – zoo, zwierzęta – natura, zwierzęta domowe).

 

- nagranie wypowiedzi dziecka i porównanie jej z przygotowanymi w programie dźwiękami,
- przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu,

 

Obrazkowy słownik tematyczny.

 

Zestaw materiałów multimedialnych wzbogacających zasób leksykalny i kształtujących umiejętność zastosowania nowo poznanego słownictwa.

 

Obrazkowy słownik tematyczny to multimedialny zbiór słownictwa, ułożonego w określone grupy tematyczne. Program jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym nauczycielowi (terapeucie) na uatrakcyjnienie tradycyjnych zajęć dydaktycznych lub szeroko rozumianego procesu terapeutycznego. Na szczególną uwagę zasługują także liczne rozwiązania ułatwiające odbiór programu użytkownikom z obniżoną percepcją (np. karty pracy do wydruku, symultaniczna transkrypcja nagrań audio na tekst pisany, możliwość ingerencji w format tekstu na ekranie i inne). Nowym rozwiązaniem zastosowanym w programie obrazkowego słownika tematycznego jest też wprowadzenie dwojakiego rodzaju systemu motywacyjnego (dźwiękowego i graficznego), który pozwala na weryfikację wykonywanych zadań zarówno odbiorcom z deficytem wzroku (reakcja dźwiękowa), jak i użytkownikom z deficytem słuchu (reakcja graficzna).

 


Mówiące obrazki

 

To program łączący kolorowe plansze, animację i naturalne odgłosy otaczającego świata, Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk. W ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

 


Program Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku...

 

Całkowicie odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest przykładem jedności i współzależności celów nauczania, wychowania i rewalidacji, wykorzystując odpowiednie treści kształcące. Spełniając zadania dydaktyczne, stanowi zarazem formę zabawy, motywującą do samodzielnego korzystania z komputera. Treści programowe oparto na zagadnieniach bliskich dziecku, związanych z jego najbliższym otoczeniem. Ciekawą oprawę graficzną opracowano zaś tak, by ułatwiała mu koncentrację w trakcie nauki.

 

- utrwalanie głosek w wyrazach i zdaniach,
- kształtowanie myślenia – (ćwiczenia spostrzegawczości i umiejętności eliminacji, a na podstawie krótkich i prostych historyjek obrazkowych zaczyna poznawać zasady logicznego myślenia),
- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów.

a) dziecko uruchamia animację i nazywa pojawiające się przedmioty i zwierzęta.

 

2. Recytuję i śpiewam.

 

Jest to zbiór rymowanek podejmujących temat zimy. W tekście piosenki jest duże nagromadzenie samogłosek, może więc ona służyć także do ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych.

 

3. Gimnastyka zwierzat - Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej: wykonanie ruchów naprzemiennych oraz leniwej ósemki.

4. Zabawy słowem (cz. 1 i 2).

 

Zabawy słowem (cz. 1 i 2) – to program wspomagający terapię dzieci, które mają problemy z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem (aspekt leksykalny, gramatyczny, ekspresyjny i pragmatyczny). Program wspiera tradycyjną terapię mającą na celu podnoszenie sprawności językowej dziecka, a także wspomaga działania zmierzające do tego, by dziecko osiągnęło taki etap opanowania języka, który pozwala mu na swobodną komunikację z otoczeniem (umiejętność rozumienia mowy otaczających dziecko osób oraz umiejętność wyrażania własnych myśli).

 

Ćwiczenia uzupełniające w ramach wolnego czasu.

 

Logo - Gry są zestawem dziesięciu programów - gier wspomagających i uatrakcyjniających terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy, spowodowanymi uszkodzeniem słuchu lub innego pochodzenia. Atrakcyjna forma graficzna i ciekawa fabuła gier, pozwalają znacznie uprzyjemnić terapię oraz wzmóc u dziecka motywację do ćwiczeń. Istotną cechą Logo - Gier w przypadku dzieci głuchych jest możliwość "ujrzenia" swego głosu na ekranie monitora. Komputer pomaga w tym wypadku zlikwidować podstawową przeszkodę w nauce dzieci głuchych, jaką jest brak sprzężenia zwrotnego w trakcie mówienia. Naturalne, akustyczne sprzężenie zwrotne zostaje zastąpione sprzężeniem wizualnym.

 

W skład oprogramowania Logo - Gier wchodzi dziesięć gier (w większości dostępnych w trzech wariantach).

 

Logo-Malarz - gra, która ma zachęcać dziecko do wydawania dźwięków i pobudzać je do mówienia. Jeżeli do mikrofonu zostanie podany sygnał (w tym wypadku głos dziecka) o określonym poziomie, na ekranie monitora pojawią się ilustracje. Długość trwania obrazu oraz jego kolor zależą od poziomu dźwięku podawanego na mikrofon. Zainteresowanie nowymi obrazami pojawiającymi się na ekranie powoduje, że dziecko stara się wydawać dźwięki o wystarczająco wysokim poziomie, wywołującym reakcję na monitorze. Program realizuje więc akustyczno-optyczne sprzężenie zwrotne pobudzające dziecko do wydawania różnego rodzaju dźwięków.

 

Wariant 1 - rysowanie kotka.
Wariant 2 - pędzel i sztaluga.
Wariant 3 - ukwiecanie łąki.

 

LOGO-Papuga - gra ta, to komputerowy magnetofon. Polega ona na tym, że papuga powtarza z pewnym opóźnieniem słowa i zwroty wypowiadane przez dziecko do mikrofonu. Gra ma zachęcać małego pacjenta do mówienia na zasadzie prostej zabawy w echo. W przypadku dzieci w ogóle niesłyszących głośnik zestawu może zostać wykorzystany jako element drgający, przetwarzający falę akustyczną na drgania materiałowe. Dziecko, przykładając dłoń do siatki głośnika, będzie mogło odbierać drgania wywoływane wydawanymi przez siebie dźwiękami.

 

Wariant 1 - papuga buja się na trampolinie.
Wariant 2 - papuga siedzi przy adapterze.
Wariant 3 - papuga siedzi na ramieniu pirata.

 

Praca domowa

Utrwalenie nazw obrazków, dziecko otrzymuje wydruk z ilustracjami do pokolorowania.

 

 

Autor: neurologopeda Ewa Trzeszan

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi