Dobre maniery - scenariusz zajęć w grupie 5 i 6 latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Dobre maniery - scenariusz zajęć w grupie 5 i 6 latków
4.0
4 oceny
Oceń
{

Krąg tematyczny – „Szanujmy się wzajemnie”

Obszar edukacyjny:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:

  • obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują,
  • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku:

  • utrzymywanie porządku w swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci:

  • zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy, staranie się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
  • mówienie płynne, niezbyt głośne, ton głosu dostosowany do sytuacji.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:

  • łączenie przyczyny ze skutkiem i próby przewidywania, co się może zdarzyć.

5. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

  • uważne patrzenie, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,
  • dysponowanie sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania,
  • słuchanie opowiadań, baśni i rozmawianie o nich; interesowanie się książkami.


Temat zajęć:
Dobre maniery.

Cel główny:
Kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych, budowanie zachowań kulturalnych, budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, stosowanie form grzecznościowych w życiu codziennym.

Realizowane obszary z podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
b) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
b) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
b) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
c) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
d) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
a) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. w teatrze
b) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej
a) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu.
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
a) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
b) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami.

Twoje uwagi i pomysły

Tagi