Przedszkole Integracyjne Sióstr św. Elżbiety im. bł. Mari Merkert (Grudziądz)

Przedszkole Integracyjne Sióstr św. Elżbiety im. bł. Mari Merkert
zobacz więcej (2)
Adres:
Mikołaja z Ryńska 9/15, Grudziądz
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • korektywa
  • zajęcia teatralne
  • urodziny
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Integracyjne Sióstr św. Elżbiety im. bł. Mari Merkert w Grudzioądzu wspiera w rozwoju zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i pełnosprawne. W naszej placówce uczymy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.   Celem przedszkola jest:   Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i edukacji    odpowiednich do wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 2,5 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Wspomaganie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Umożliwienie dziecku niepełnosprawnemu aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i...

Galeria

Program nauczania

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na rozwijaniu inteligencji wielorakiej naszych wychowanków. To od nas nauczycieli, rodziców w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które być może nigdy się nie ujawnią.

 

Nasze przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru dowolnej, różnorodnej aktywności dziecka. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawnia swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielowi określenie jego potencjału oraz kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał rozwoju dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola , ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich.

 

W codziennej pracy z dziećmi w naszym przedszkolu wykorzystuje się różne metody, oraz  elementy niektórych z nich. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Na potrzeby małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością w przedszkolu prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwane również wczesną rewalidacją. Są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 

Przedszkole realizuje program „Razem w przedszkolu”

 

Przygotowujemy naszych przedszkolaków do różnego rodzaju imprez, w których  zazwyczaj uczestniczą całe rodziny. Uczestnictwo w tych aktywnościach daje motywacje do działania, podnosi samoocenę dziecka oraz wzmacnia wiarę we własne siły. Dzieci niepełnosprawne odnoszą sukcesy również często jak ich pełnosprawni rówieśnicy.

Kolorowanki