Ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela?

Ile wynosi odprawa emerytalna nauczyciela?
Drukuj Skomentuj

Przejście na emeryturę, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy daje możliwość nauczycielowi  otrzymania odprawy. Dowiedz się, jak w praktyce ustalić, czy zakończenie stosunku pracy pozostaje w związku z przejściem na powyższe świadczenia. Sprawdź, w jaki sposób obliczyć wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela.


Odprawa emerytalna nauczyciela - wysokość

 

Nauczycielowi, który spełnia warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy skończył się w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole:

 

1. mniej niż 20 lat, ma prawo do odprawy w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy;

 

2. co najmniej 20 lat, ma prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy (art. 87 ust. 1 i ust. 2 Karty Nauczyciela).

 

Prawo do odprawy emerytalnej określonej w Karcie Nauczyciela mają jedynie nauczyciele zatrudnieni w wymiarze min. ½ etatu. Odprawa ta przysługuje także nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć łącznie w kilku szkołach (art. 22 ust. 3 i art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

 

 

 

Odprawa emerytalna nauczyciela zatrudnionego poniżej ½ etatu

Nauczyciel zatrudniony w niższym wymiarze otrzyma odprawę na podstawie Kodeksu pracy tj. w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 921 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

 

 

Odprawa emerytalna nauczyciela liczona jak ekwiwalent za urlop

 

Wysokość wynagrodzenia, które jest podstawą odprawy emerytalnej nauczycieli, ustala się z zastosowaniem  zasad obowiązujących przy wypłacie ekwiwalentu za urlop.

 


Sprawdź również: Zarobki nauczycieli w 2021 r.

 

 

 

*Składniki niewliczane do odprawy*

 

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (a zatem ekwiwalencie za urlop oraz odprawie emerytalnej) nie uwzględnia się:

 

1. wynagrodzenia za okres gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

 

2. wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 

3. wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

 


Jak obliczyć?

 

Aby obliczyć wysokość odprawy, sumujemy wynagrodzenie, które uwzględnia się w podstawie obliczenia ekwiwalentu za urlop, nie zapominając przy tym, że:

  • wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: motywacyjny, za wysługę lat, za warunki pracy i za uciążliwości pracy bierzemy pod uwagę w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty odprawy;
  • dodatek funkcyjny liczymy albo w wysokości przysługującej w miesiącu wypłaty odprawy (gdy zadania uprawniające do dodatku były wykonywane przez cały rok szkolny) albo wyliczamy średnią poprzez zsumowanie otrzymanego dodatku za cały okres pełnienia danej funkcji, a następnie uzyskany wynik dzielimy przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty odprawy;
  • dodatek uzupełniający liczymy w wysokości 1/12 dodatku wypłaconego za poprzedni rok;
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw uśredniamy z okresu roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wypłaty odprawy;
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy oraz a pracę w święto dodajemy i dzielimy przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty odprawy.


Odprawa tylko w podstawowym miejscu pracy

 

Nauczyciel ma prawo do jednej odprawy emerytalnej, nawet jeśli pracował w kilku szkołach. Prawo do odprawy emerytalnej zostało więc ograniczone do podstawowego miejsca pracy, ale nie istnieją żadne ustawowe przesłanki, pozwalające na określenie, który ze stosunków pracy jest podstawowy i kto o tym decyduje. Według Sądu Najwyższego „podstawowym miejscem pracy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach, którego oba stosunki pracy zostały rozwiązane tego samego dnia w związku z przejściem na emeryturę, jest szkoła, w której nauczyciel jest wyżej wynagradzany i tylko od tej szkoły przysługuje mu odprawa emerytalna” (Wyrok Sądu Najwyższego z 15 października 2010 r., III PK 9/10).

Kiedy stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę

 

W praktyce często można spotkać się z zapytaniem – co oznacza rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. Czy powodem rozwiązania stosunku pracy musi być taka wola nauczyciela skorzystania z jednego z tych świadczeń, czy też wystarczy, by skorzystanie z nich wynikało z uprzedniego rozwiązania stosunku pracy – bez względu na sposób i jego przyczynę?
Sąd Najwyższy tłumaczy, że związek między ustaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty może mieć charakter:
1.czasowy, gdy koniec pracy następuje dlatego, że pracownikowi przysługuje prawo do świadczeni;
2. czasowo-przyczynowy, gdy przyczyną ustania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury lub renty i gdy rozwiązanie tego stosunku następuje w chwili przyznania świadczenia;
3. funkcjonalny, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje wprawdzie przed ustaleniem prawa do świadczenia, ale przyznanie świadczenia jest konsekwencją sytuacji, bezpośrednio poprzedzającej ustanie zatrudnienia (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 2008 r., I PK 54/08, Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. III PZP 1/17).
Źródło: Portal Oświatowy

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!