Regulaminy

Na tej stronie znajdziesz wszystkie regulaminy obowiązujace w serwisie www.przedszkola.edu.pl:

- Regulamin korzystania z punktów pozycjonujacych

- Regulamin korzystania z serwisu www.przedszkola.edu.pl

- Regulamin panelu ocen

- Regulamin korzystania z usług "Porady Specjalisty"

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTÓW POZYCJONUJĄCYCH W SERWISIE WWW.PRZEDSZKOLA.EDU.PL

Informacje ogólne

1. Stałe punkty pozycjonujące - jest to jednostka przyznawana za staż w serwisie według. przelicznika 1 miesiąc stażu = 5 stałych punktów pozycjonujących. Naliczenie punktów odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego.

2. Punkty pozycjonujące zmienne -  jest to jednostka przyznawana za przedłużenie abonamentu w serwisie www.przedszkola.edu.pl, lub opinie dodawane do oferty.

3. Punkty zmienne są naliczane według aktualnego przelicznika, 1PLN netto = 1 punkt. Punkty są naliczane wg ceny netto.

4. Punkty pozycjonujące zmienne przyznawane są również za każdą opublikowaną ocenę. Ilość takich punktów równa się średniej ocenie wystawionej przez każdego rodzica (dla przykładu średnia ocena wyniesie 4 = dodatkowe 4 punkty pozycjonujące).

5. Sumaryczna ilość punktów pozycjonujących wpływa na kolejność prezentowania ofert w serwisie www.przedszkola.edu.pl. Oferty są sortowane malejąco, według ilości punktów. (oferty z największą ilością punktów są najwyżej na liście)

6. W przypadku kiedy konkurencyjne oferty posiadają taką samą ilość punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem młodszym ma większy priorytet.

Automatyczne redukowanie punktów

1. W ciągu dnia odejmowany jest 1 punkt zmienny. Jest to koszt pozycjonowania Państwa oferty.

2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla użytkownika.

3. Punkty są redukowana dla każdej ofert w serwisie, w tym samym czasie.

4. Odejmowane są tylko punkty zmienne - czyli dokupione lub przyznane za opłacenie usług w serwisie www.przedszkola.edu.pl.pl

Zamawianie dodatkowych punktów

1. Punkt pozycjonujący zmienny można zakupić dodatkowo wg aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN  netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.

2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny http://www.przedszkola.edu.pl/lokalizacje/punkty/. Taka płatność jest bez opóźnień przeliczana na punkty lub przelewem na konto:

ADVISION Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 18
20-701 Lublin

BRE BANK:  79 1140 1094 0000 4175 0800 1001


NIP: 712-326-39-99
REGON: 061338770
KRS: 0000396847 


w tytule wpłaty należy koniecznie podać identyfikator oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.
Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych.

 
Rezygnacja z usług

1. Punkty przyznane oraz zakupione, w czasie posiadania oferty w serwisie www.przedszkola.edu.pl, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci, w przypadku rezygnacji z publikacji oferty.

2. Punkty nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie www.przedszkola.edu.pl.

3. Punkty nie są odejmowane, w sytuacji kiedy publikacja oferty jest wyłączona. (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu). W przypadku ponownej publikacji oferty, punkty nadal są aktywne.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PORTALU
WWW.PRZEDSZKOLA.EDU.PLZWAŻYWSZY, IŻ:


(A) Dokonanie rejestracji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.przedszkola.edu.pl ("Serwis"), równoznaczne jest z akceptacją poniższego regulaminu ("Regulamin"), który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem rejestracji w Serwisie, w zależności od sposobu rejestracji:
a. za pomocą odpowiedniego pola check box w formularzu rejestracyjnym. 
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej
c. podpisując regulamin dostarczony w wersji papierowej

(B) Wszelkie zawarte w Serwisie rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

(C) ADVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 18, kod 20-701, będąca podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie ("Licencjodawca"), dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieci adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ("Licencja"), z tym wszakże zastrzeżeniem, iż użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz będzie ich przestrzegać;

ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW DO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ:


REGULAMIN

 

§ 1
[Zakres podmiotowy Regulaminu]

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Serwisu poprzez rejestrację w nim ("Licencjobiorca"), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu w domenie przedszkola.edu.pl ("Domena") czy też którejś z domen korzystających z treści publikowanych w Domenie.


2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 2
[Zakres przedmiotowy Regulaminu]

1. Na podstawie Licencji, Licencjodawca umożliwia Licencjobiorcy, za pomocą panelu administracyjnego dostępnego pod adresem: http://www.przedszkola.edu.pl/lokalizacje/rejestracja/?r=18 umieszczenie w Serwisie informacji handlowej obejmującej:

(1) opis główny reklamowanego obiektu,
(2) opis dodatkowy w postaci pola „Program nauczania” oraz „Zajęcia dodatkowe”,
(3) do 100 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,
(4) dane teleadresowe obiektu,
(5) oznaczenia lokalizacji obiektu na mapie miasta

(łącznie: "Dane").

Szczegółowe parametry Danych określono w § 3 poniżej.

 

§ 3
[Dane]

1. Umieszczenie Danych w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 516 206 844 oraz za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem: http://www.przedszkola.edu.pl/lokalizacje/rejestracja/?r=18

2. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych opublikowanych w Serwisie przez niego, albo osobę posługującą się jego Loginem. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie Danych naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

3. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego Danych, Licencjobiorca zwolni Licencjodawcę i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

4. Szczegółowe parametry Danych (m.in. długość opisów, rozmiary plików ze zdjęciami i in.) mogą być uregulowane przez Licencjodawcę w Specyfikacji Technicznej bądź w ustalane przez Licencjodawcę indywidualnie, w drodze jednostronnych, wiążących dla Licencjobiorcy, rozstrzygnięć.

5. Licencjobiorca zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Danych skryptów, kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu, elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ. 

6. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji o treści Danych umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części Danych zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Danych, ich części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Licencjobiorcy. Jeśli działania takie nie są uzasadnione niezgodnością z Regulaminem i nie zachodzą przesłanki ograniczające bądź wyłączające odpowiedzialność Licencjodawcy, to wskutek takich działań następuje proporcjonalnie zmniejszenie wynagrodzenia Licencjodawcy.

 

 

§ 4
[Procedura Rejestracji i konto użytkownika]

1. Aby uzyskać własne konto w Serwisie ("Konto") należy przejść procedurę rejestracyjną. Procedura rejestracyjna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego ("Formularz").

2. Formularz nie powinien zawierać danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dlatego też, jeśli Dane w Formularzu pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, osoba ta powinna wyraźnie poinformować Licencjodawcę o tym fakcie. 

3. W procesie rejestracji należy podawać prawdziwe i kompletne Dane. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek Danych Licencjobiorca powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego Formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu.

4. W procesie rejestracji należy postępować zgodnie z wytycznymi Formularza.

5. Po wysłaniu Formularza system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Licencjobiorcy ("Login") nie jest zajęty przez innego Licencjobiorcę. Jeśli Login jest dostępny, Licencjobiorca może rozpocząć korzystanie z usług. Jeśli Login nie jest dostępny, Licencjobiorca może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż nie zostanie ustalony dostępny Login.

6. W procesie rejestracji Licencjobiorca ustanawia swoje hasło ("Hasło").

7. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Licencjodawca będzie korzystał w sposób określony w § 9.

8. Licencjobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i haseł dostępu oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. 

9. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Licencjobiorcy.

10. Licencjobiorcy nie wolno korzystać z Kont innych Licencjobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Licencjobiorcę do działania w jego imieniu. 

11. Konta są niezbywalne.

 

§ 5
[Szczegółowe obowiązki Licencjobiorcy]

1. Licencjobiorca ma obowiązek przestrzegania Regulaminu przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności.

2. Zabrania się podejmowania przez Licencjobiorcę działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Licencjodawcy, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Licencjodawcy.

 

§ 6
[Opłaty]

1. Z tytułu udzielonej Licencji Licencjobiorca, poza 30 dniowym bezpłatnym okresie promocyjnym, uiści na rzecz Licencjodawcy Abonament. Wysokość Abonamentu ustala się w formie ryczałtu według stawek wskazanych w Cenniku, udostępnionym Licencjobiorcy przy okazji rejestracji w Serwisie.

2. Kwota Abonamentowa jest niepodzielna, co oznacza, że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż wynikająca z Cennika długość okresu abonamentu na zamówioną usługę, zaś rezygnacja z usług świadczonych przez Licencjodawcę przed upływem czasu Licencji nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty Abonamentu. 

3. Jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie podatku VAT, usługa Licencjodawcy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, wartość usługi powiększona jest o podatek VAT według właściwej stawki. 

4. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie wskazanym na otrzymanej przez Zleceniodawcę fakturze pro forma. Płatność nie będzie uznana, jeśli kwota przelewu nie zgadza się z kwotą podaną fakturze pro forma albo tytuł przelewu, w tym dane adresowe i oznaczenie numeru faktury pro forma, uniemożliwiają zidentyfikowanie osoby wpłacającej. 

5. Publikacja oferty w Serwisie następuje po odnotowaniu wpłaty za wybrany rodzaj usługi i okres rozliczeniowy. 

6. W przypadku braku wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy, o ile Licencjobiorca nie wypowiedział umowy w drodze pisemnej, Licencjodawca może wedle swojego uznania zakończyć Licencję, zawiesić jej obowiązywanie albo kontynuować jej obowiązywanie, obciążając Licencjobiorcę za dalszą publikację oferty według stawek wynikających z Cennika. 

 

§ 7
[Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy]

1. Licencjodawca ponosi względem Licencjobiorcy odpowiedzialność za czyny dokonane z winy umyślnej, do wysokości pobranego od Licencjobiorcy wynagrodzenia z tytułu Licencji. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest do kwoty 100 złotych.

2. LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA PRZEDMIOT LICENCJI W STANIE, W JAKIM JEST ("JAK WIDAĆ") BEZ JAKIEJKOLWIEK DODATKOWEJ GWARANCJI, ANI WYRAŹNEJ, ANI DOMNIEMANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. CAŁOŚĆ RYZYKA W ZAKRESIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OFERTY PONOSI LICENCJOBIORCA.

3. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Licencjobiorcą w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Licencjodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Licencjobiorców, zdolność Licencjobiorców do realizacji ofert oraz wypłacalność użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez użytkowników umowy z Licencjobiorcą.

4. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.

5. Odpowiedzialność Licencjodawcy wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Licencjodawcy, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Licencjodawcy, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

 

§ 8
[Skutki naruszenia Regulaminu]

1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.

2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

3. Licencjobiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§ 9
[Korespondencja elektroniczna]

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.

2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.

3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

 

§ 10
[Klauzula salwatoryjna]

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 

 

§ 11

Licencjodawca zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa, Licencjobiorca zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem.

 

§ 12
[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2011

2. Regulamin i Cennik może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Licencjodawcę. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu. Jednakże, wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Licencjobiorcę od zmian Cennika, co oznacza iż zmiany Cennika nie dotyczą Licencjobiorcy do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

 

§ 13
[Wybór prawa i sądu]

1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

 

 

 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA PRAC W SERWISE WWW.PRZEDSZKOLA.EDU.PL


Aby opublikować swoją pracę na stronach www.przedszkola.edu.pl , wystarczy...

 

 1. Przesłać na adres e-mailowy: poczta@przedszkola.edu.pl lub też pocztą listową na adres: przedszkola.edu.pl , ul. Nałęczowska 18, 20-701 Lublin pracę zapisaną na dyskietce lub płycie CD. Prosimy o przesłanie koperty zwrotnej z dokładnym adresem pocztowym i znaczkiem, w której zostanie przesłane potwierdzenie publikacji w internecie.
 2. Praca zostaje umieszczona w serwisie w ciągu 3 dni  (z pominięciem dni wolnych) od momentu jej nadesłania. W tym czasie zostanie odesłane potwierdzenie z wykorzystaniem przesłanej koperty zwrotnej z adresem i znaczkiem pocztowym.
 3. Przesłanie pracy ze swoimi danymi uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikacje na stronach serwisu www.przedszkola.edu.pl  oraz jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 50 poz. 580).
 4. Publikacja rysunków, zdjęć, utworów literackich itp. zeskanowanych lub przepisanych materiałów z publikacji książkowych, czasopism innych materiałów np. pobranych ze stron internetowych wymaga zgody wydawcy, autora oraz podania materiału źródłowego. Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające materiały do publikacji.
 5. Redakcja serwisu nie publikuje prac magisterskich, prac dyplomowych, semestralnych, innych materiałów bez zgody autora lub właściciela. 
 6. Publikacje, pochodzą od użytkowników i czytelników naszej strony. Prawa autorskie do artykułów publikowanych należą do ich autorów. Są to prezentacje osiągnięć, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 7. Redakcja nie odpowiada za merytoryczną treść nadesłanych materiałów.
 8. Publikacja artykułu jest bezpłatna. 
 9. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad.


W związku z ukazaniem się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw z 2004, Nr260,poz.2593)

publikacja w Internecie może być spełnieniem jednej z powinności ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z § 8. ust.2 pkt.3 o brzmieniu:
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

 

 

 

REGULAMIN PANELU OCEN
W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PRZEDSZKOLA.EDU.PL

 

W ramach serwisu  www.przedszkola.edu.pl  udostępniony został system ocen przedszkoli, żłobków i klubów maluszka, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości placówek, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających www.przedszkola.edu.pl.


Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu www.przedszkola.edu.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci Internet.
Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności właściciela serwisu jako licencjodawcy oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystając z panelu ocen serwisu www.przedszkola.edu.pl.


W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PRZEDSZKOLA.EDU.PL", w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zawarte w nim przepisy odnośnie ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy [§ 8] oraz  skutków naruszenia Regulaminu [§ 9].

 

§ 1
[Definicje]

 

Serwis – www.przedszkola.edu.pl
Licencjodawca – właściciel serwisu www.przedszkola.edu.pl - ADVISION Sp. z o.o., będący podmiotem uprawnionym do własności intelektualnej zawartej w Serwisie;
Licencjobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – zarejestrowana w Serwisie;
Użytkownik – każdy internauta odwiedzający serwis www.przedszkola.edu.pl;
Panel ocen – miejsce w serwisie wyświetlane w formie panelu na stronie internetowej reklamującej treści przekazane przez Licencjobiorcę, służące do wyrażenia opinii przez Użytkowników  o prezentowanej usłudze za pomocą wystawionych ocen oraz komentarza.

 

§ 2
[Zakres podmiotowy Regulaminu]

 

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdą osobę korzystającą z Serwisu poprzez rejestrację w nim ("Licencjobiorca"), bez względu na to, czy dokonała rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu w domenie przedszkola.edu.pl ("Domena") czy też którejś z domen korzystających z treści publikowanych w Domenie.


2. Licencjobiorcami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

§ 3
[Zakres przedmiotowy Regulaminu]

 

1. Integralną częścią Serwisu w domenie przedszkola.edu.pl jest panel ocen, który służy wszystkim Użytkownikom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen przedszkolom, żłobkom, klubom maluszka umieszczonym uprzednio w Serwisie w zakresie:

- standardu placówki (nauczyciele, wyposażenie, plac zabaw, zajęcia, czystość, wyżywienie)

 

2. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Użytkowników na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).
3. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking obiektów, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Użytkownikom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych placówek.
4. Za każdą opinię Licencjobiorca otrzymuje zmienne punkty pozycjonujące według następującego przelicznika w którym średnią opinię zaokrągla się w górę co daje ilość punktów, na przykład jeżeli średnia opinia to 4,6 lub 4,1 zatem  ilość punktów wynosi 5.

 

§ 4
[Panel ocen]

 

1. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Użytkownikom, należy do  wyłącznej kompetencji Licencjodawcy.
2. Licencjobiorcy przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Użytkowników .
3. Do wystawienia komentarza przez Licencjobiorcę służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.
4. Wystawione oceny oraz komentarz widoczny będzie:
1) dla Licencjobiorcy w panelu administracyjnym,
2) dla wszystkich Użytkowników:
a) na stronie zawierającej ofertę Licencjobiorcy w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
b) na stronie zawierającej ofertę Licencjobiorcy na liście placówek w danych mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).
5. W przypadku braku ocen oferty Licencjobiorcy znajdującej na liście obiektów, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący użytkownika do odpowiedniego panelu oceny z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.

 

§ 5
[Usunięcie oceny]

 
1. Usunięcia oceny lub komentarza dokonanych przez Użytkownika może dokonać wyłącznie Licencjodawca.
2. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo domagania się usunięcia oceny lub komentarza dokonanych przez Użytkownika z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.
3. Licencjobiorca może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w uzasadnionych przypadkach, podając Licencjodawcy przyczynę swojego żądania.
4. Ostateczną decyzję o zasadności usunięcia oceny lub komentarza podejmuje Licencjodawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem złożonym wraz z wnioskiem przez Licencjobiorcę.
5. Licencjodawca nie jest zobowiązany do poinformowania Licencjobiorcy o podjętej decyzji o usunięciu lub odmowie usunięcia oceny lub komentarza.
6. Licencjodawca zobowiązany do jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:
- komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną obiektu,
- zawiera wulgarne treści,
- jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
- został dodany przez właściciela placówki, pod którą został zamieszczony lub pracownika placówki albo inną osobę bezpośrednio związaną z placówką,
- zawiera odnośniki do innych stron,
- narusza interesy Licencjodawcy,
- jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
- jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,
- wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etniczne,
propaguje przemoc,
- stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6
[Procedura usunięcia oceny]

 

1. Wniosek o usunięcie oceny lub komentarza Licencjobiorca składa za pomocą poczty elektronicznej pochodzącej wyłącznie z adresu email wskazanego przy rejestracji lub później zaktualizowanego.
2. Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące Licencjobiorcę, wskazywać której oceny dotyczy, a także zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyny żądania usunięcia oceny.
3. Adresem poczty elektronicznej Licencjodawcy służącym składaniu wniosków jest: poczta@przedszkola.edu.pl

 

 § 7
[Rezygnacja z Panelu Ocen]

 

1. Licencjobiorcy, przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen, w każdym czasie.
2. Rezygnacja  może nastąpić wyłącznie w okresie opłacania przez Licencjobiorcę abonamentu.
3. Nieopłacenie abonamentu skutkuje przywróceniem panelu ocen na stronie zawierającej ofertę Licencjobiorcy o treści ustalonej przed datą rezygnacji.
4. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1 polega na wyłączeniu możliwości dokonania oceny placówki Licencjobiorcy przez użytkowników Serwisu.
5. Rezygnacja z panelu ocen powoduje, że strona zawierająca ofertę Licencjobiorcy nie będzie pozycjonowana za pomocą kryterium ocen.
6. Jeżeli placówka ma wyłączoną opinię to przy danej placówce nie znajdują się oceny jak również przycisk ,,dodaj ocenę”.

 

§ 8
[Wyłączenia]

 

1. Licencjobiorca zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie placówek oraz placówek innych Licencjobiorców, położonych w tym samym regionie.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Licencjodawcę w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).
3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy za czyny Licencjobiorców naruszających zakaz.

 

§ 9
[Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy]

 

 1. Licencjodawca nie ponosi względem Licencjobiorcy odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Licencjobiorcom opinii w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.
2. W żadnym wypadku Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Licencjobiorcę korzyści.
3. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za szkody lub straty powstałe w wyniku skorzystania z linków znajdujących się na jego stronie. Licencjodawca nie odpowiada również za treść stron do których kierują odnośniki.

 

§ 10
[Skutki naruszenia Regulaminu]

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę naruszenia Regulaminu dokonanego przez Licencjobiorcę, Licencjodawca może bezzwłocznie pozbawić Licencjobiorcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z Licencji. W takich okolicznościach, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Licencjodawcy.

2. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

3. Licencjobiorca może złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Licencjodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Licencjodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Licencjodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§ 11
[Korespondencja elektroniczna]

 

1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie zawartych w nim danych w celach marketingowych.

2. Licencjobiorcy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Licencji oraz po jej zakończeniu, chyba że w formie pisemnej nakażą Licencjodawcy usunięcie swoich danych z jego bazy.

3. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy z tego tytułu zostaje wyłączona.

 

 § 12
[Klauzula salwatoryjna]

 

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność,  skuteczność  i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

 

 

§ 13
[Zmiany i czas obowiązywania Regulaminu]

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2011 r.

2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Licencjodawcę.
3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 14
[Wybór prawa i sądu]


1. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

2. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PORAD
ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS www.przedszkola.edu.pl


Niniejszy regulamin korzystania z usług porad (dalej: regulamin) określa zasady oraz warunki świadczenia drogą elektroniczną usług porad za pośrednictwem serwisu www.przedszkole.edu.pl (dalej: serwis). Każdy użytkownik korzystający z serwisu w zakresie porad akceptuje warunki regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

I  Informacje wstępne

 

1. Administratorem serwisu (dalej: administrator lub usługodawca), któremu przysługuje prawo własności w stosunku do serwisu jest Advision Sp.z.o.o z siedzibą przy ul. Nałeczowska 18, 20-701 w Lublinie

 

2. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług porad świadczonych przez serwis zgodnie   z niniejszym regulaminem.

 

3. Na zasadach określonych w regulaminie dostęp do serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada połączenie z publiczną siecią Internet.

 

4. Regulamin jest udostępniony użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

5. Każdy użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług serwisu.

 

6. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień regulaminu,  o czym bezzwłocznie poinformuje użytkowników, umieszczając nową wersję regulaminu na łamach serwisu. Ewentualne zmiany regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

 

II Zasady korzystania z porad

 

7. Użytkownik obowiązany jest korzystać z działu serwisu dotyczącego porad zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

8. Informacje oraz porady znajdujące się na łamach serwisu oraz przesyłane osobom zadającym pytania za pośrednictwem serwisu przygotowywane są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie pracy i opieki nad dziećmi.

 

9. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji, porad oraz opinii prywatnych dostępnych w serwisie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

 

10. Administrator oświadcza, iż usługi świadczone w ramach serwisu mają

charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. W szczególności żadnej z zamieszczonych    na łamach serwisu lub uzyskanych za pośrednictwem serwisu w jakikolwiek inny sposób informacji nie można traktować jako:

 • udzielenia świadczenia zdrowotnego lub porady zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 08, nr 136, poz. 857 z późn. zm.);
 • uzyskania porady prawnej;
 • nakazania podjęcia w stosunku do osoby dziecka określonej decyzji skutkującej lub mogącej skutkować powstaniem określonego stosunku prawnego,
 • wiążących wytycznych przy wychowaniu, opiece, nauczeniu oraz innych dziedzinach dotyczących osoby dziecka

11. Przeglądanie wszystkich informacji zawartych na łamach serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

 

12. Umieszczanie na łamach serwisu wypowiedzi, komentarzy oraz wpisów na forum jak również wysłanie zapytania i uzyskanie na nie odpowiedzi jest bezpłatne i wymaga podania przez Użytkownika przynajmniej adresu e-mail.

 

13. Użytkownik obowiązany jest korzystać z zasobów serwisu na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek innej formie materiałów zamieszczonych bez zgody właściciela serwisu jest zabronione.

 

III Zakres usług

 

14. Usługami oferowanymi przez serwis są w szczególności:
1) możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (obejmujących teksty, zdjęcia, grafikę oraz inne podobne dane) zamieszczanych na łamach serwisu przez Administratora
2) udostępnienie miejsca na serwerach Administratora w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Użytkownika materiałami zamieszczonymi w serwisie oraz ich wyświetlanie przez Administratora na łamach serwisu;
3)  możliwość zadawania zapytań za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonego na łamach serwisu - pola oraz uzyskiwania od pracowników serwisu odpowiedzi na zadane przez siebie pytania na maila zwrotnego podanego w treści zapytania oraz publikacji odpowiedzi na łamach serwisu;

 

15. Usługodawca określi na odpowiedniej stronie serwisu rodzaje usług wymagających podania danych osobowych.

 

16. Oferta świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem serwisu może być w każdym czasie poszerzona lub ograniczona. Oferta ta może być również w każdym czasie zawieszona i jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług. Administrator uprawniony jest do wprowadzenia w/w zmian w świadczeniu usług bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

 

IV Zawarcie umowy świadczenia usług porad

 

17. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez użytkownika, polegającej w szczególności na kliknięciu w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie lub w celu wysłania przez użytkownika do usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie lub zapytania w określonej sprawie.

 

V Prawa i obowiązki stron

 

18. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług wyłącznie drogą elektroniczną.

 

19. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby serwis funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Administrator nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu serwisu. Administrator dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu usług łącznie wyniosły nie więcej niż 5 godzin  w miesiącu.

 

20. Zakazane jest wykorzystywanie przez użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora.

 

21. Administrator zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały publikowane na łamach serwisu są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania  z materiałów i wiadomości umieszczonych w serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

22. Wszelkie wpisy zamieszczane w serwisie przez użytkownika zamieszczane są na własną odpowiedzialność. Administrator zastrzega, iż nie opublikuje na łamach serwisu następujących rodzajów wpisów: 1) wulgaryzmów, 2) reklam innych niż związane z tematyką, dla której poświęcony jest serwis, 3) odesłań do innych stron internetowych, 4) pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn.zm.), 5) treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste osób trzecich

 

23. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wszystkich wpisów zamieszczonych na łamach serwisu przez użytkowników. Każdy, kto poweźmie wiadomość, że treści zamieszczone przez Administratora są niezgodne z prawem lub postanowieniami regulaminu, powinien poinformować Administratora o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres internetowy: poczta@przedszkola.edu.pl

 

VI Odpowiedzialność

 

24. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy zamieszczane na łamach serwisu przez Użytkowników.

 

25. Administrator nie odpowiada:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z serwisu przez użytkowników w sposób  niezgodny z prawem lub regulaminem
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia konta użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub postanowień regulaminu
c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez użytkownika danych lub informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu
d) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych w sposób zgodny z regulaminem

 

VII Przetwarzanie danych osobowych

 

26. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy    o świadczenie usług przez użytkownika oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług.

 

27. Administrator zobowiązuje się przetwarzać następujące dane osobowe:
1) imię, nazwisko, pseudonim użytkownika
2) adres poczty elektronicznej

28. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Powyższe uprawnienie użytkownik realizuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: poczta@przedszkola.edu.pl

 

VIII Rozwiązanie umowy

 

29. Umowa o świadczenie usług rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

 

30. Niezależnie od powyższego, Administrator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia wpisu pochodzącego od użytkownika, w razie niezgodności wpisu z prawem lub postanowieniami regulaminu.

 

IX Postanowienia końcowe

 

31. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany treści regulaminu.

 

32. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania serwisu                  oraz oświadczenia do Administratora użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej: poczta@przedszkola.edu.pl

 

33. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011 r.