Innowacja pedagogiczna pt. „Młody artysta. Inspiracje i kreacje.”

Innowacja pedagogiczna pt. „Młody artysta. Inspiracje i kreacje.”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM „BAŚNIOWA KRAINA” W TŁUSZCZU - „Młody artysta. Inspiracje i kreacje.”.

Rodzaj innowacji: Innowacja programowa
Termin realizacji: od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

„Twórczość  plastyczna dzieci jest uniwersalnym środkiem służącym do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć. Jest także źródłem najwspanialszych wzlotów myśli twórczej, realizacją najskrytszych marzeń dostarczających uśmiechu i szczęścia dzieciom”
- Stanisław Popek.

 

Spis treści:

 

I. Uzasadnienie wprowadzenia innowacji.
II. Założenia programowe.
III. Cele edukacji plastycznej.
IV. Cele innowacji.
V. Metody i formy pracy.
VI. Przewidywane osiągnięcia.
VII. Ewaluacja.
VIII. Plan zajęć plastycznych.

 

Wprowadzenie

 

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN:
1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004, Nr. 256, poz. 2572 ze zm.) art. 52 ust 2
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.poz.895)
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.poz.896) oraz z rozporządzeniem MENiS z 9 kwietnia 2002 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 Nr. 56, poz. 506 ze zm.)

 

Zajęcia skierowane są do dzieci z najstarszej grupy wiekowej w przedszkolu. Udział w nich jest dobrowolny i ogólnie dostępny.
Zalecana jest  realizacja w małej grupie dzieci, dzięki czemu nauczyciel skutecznie może wdrożyć proponowane techniki artystyczne, zaobserwować techniki sprawiające trudności - te, które są dla dzieci wyjątkowo atrakcyjne, oraz które z umiejętności należy doskonalić. Zajęcia w zakresie ram czasowych realizowane będą w zależności od potrzeb przy wykonywaniu określonych zadań. Innowacja będzie finansowana ze środków Rady Rodziców przedszkola.

I. Uzasadnienie wprowadzenia innowacji.

 

Naturalną potrzebą i aktywnością młodego człowieka jest chęć poznawania, ciekawość świata, wiedzy, doświadczanie tego, co istnieje wokół. Potrzeba ta skłania dzieci do poszukiwania, eksperymentowania i eksploracji, sprzyjających odkrywaniu fundamentalnych zasad funkcjonowania świata.

 

Inspiracją do wprowadzenia innowacji w naszym przedszkolu jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci, a poprzez to zapewnienie im większych możliwości ich zaspokojenia. W naszym przedszkolu staramy się twórczo wychowywać dzieci, stwarzać sytuacje do doświadczania, działania i uzewnętrzniania swych przeżyć. Każde dziecko traktujemy jak partnera, co sprzyja rozwijaniu silnej otwartej na twórcze poszukiwania osobowości. Dążymy do tego, aby aktywność twórcza dziecka rozwijała się w każdym podejmowanym przez nie działaniu.

 

Dodatkowymi czynnikami innowacji są:
- potrzeba poszerzenia i urozmaicenia zajęć dla dzieci o nowe, specjalistyczne techniki artystyczne,
- podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej przedszkola
- obecność grona dzieci o dużym spektrum zainteresowań i rozwijanie ich możliwości twórczych
- możliwość zaprezentowania swoich dzieł i wytworów przed szerszą publicznością.

 

Czynniki te realizowane będą poprzez wprowadzenie różnych, profesjonalnych technik plastycznych, pozwalających na ukierunkowanie dynamizmu rozwojowego dzieci i aktualizowanie ich potencjału twórczego. Dzięki tej innowacji, dzieci uczestnicząc w ciekawych zajęciach plastycznych, konstrukcyjnych i dekoratorskich odkryją i rozwiną z pomocą nauczyciela drzemiące w nich talenty.

II. Złożenia programowe.

 

Sztuka, zarówno jej tworzenie jak i jej odbiór ma dla człowieka ogromne znaczenie terapeutyczne oraz relaksacyjne. Fundamentalną wartością dla dziecka jest umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych, oraz umiejętność podchodzenia z dystansem do własnych wytworów. Ważne jest to, by dziecko umiało się cieszyć tworzeniem, by ta aktywność dawała mu radość i przyjemność, gdyż tylko szczęśliwe dziecko jest zdolne do prawidłowego rozwoju w każdym aspekcie.

 

Utrzymanie otwartej na twórcze działanie postawy u dziecka sprzyja wypieraniu z jego życia jałowości, monotonii i smutku. Twórczość jest zaprzeczeniem niszczenia, a dzieło sztuki instynktem rozszerzającym zakres spostrzegania zmysłowego. Dzieciom z natury dana jest skłonność do wypowiadania się barwą i formą. W ten sposób dziecko pokazuje, jak odbiera i rozumie otoczenie, to wyjątkowy obraz jego burzliwego rozwoju, życia uczuciowego.

 

Sztuka pełni funkcje wychowawcze, kształtując ludzkie postawy, oraz dydaktycznie wzbogacając zasób wiedzy i uruchamiając mechanizmy poznawcze. Stąd „Wychowanie przez sztukę” nie może ograniczać się jedynie do biernego kontaktu z dziełami sztuki, ale musi pozwalać i otwierać nowe, szerokie możliwości aktywnego uczestnictwa w ich tworzeniu. Te pierwsze lata życia dziecka spędzone w przedszkolu mają ogromne znaczenie dla jego dalszego rozwoju.

 

Głównym celem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie osobowości dziecka, dokonujące się i przejawiające we wszelkich możliwych formach aktywności. Jedną z najprzyjemniejszych dla dziecka i najchętniej przez nie podejmowanych form aktywności jest działalność plastyczna, ponieważ jej efekt jest długo widoczny, namacalny, można go wziąć do ręki, pokazać, podarować bliskiej osobie.

 

Pozytywne przeżycia zachęcają do działania, wzbogacają doświadczenia, dopingują do twórczych poszukiwań, niekonwencjonalnych rozwiązań uaktywniają wszystkie funkcje twórcze. Tworząc samodzielnie dzieła, dzieci odczuwają w sobie namiastkę sztuki, czują się kimś wyjątkowym. Twórczość plastyczna dziecka jest formą wypowiedzi istotną dla procesów umysłowych, emocjonalnych, percepcyjnych i społecznych.

 

III. Cele edukacji plastycznej.

 

Zgodnie z założeniami programowymi celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Jedną z dziedzin, która odgrywa tu niebagatelną rolę jest plastyka. Jej odkrywanie, obcowanie z nią i tworzenie jest wartością, którą należy doceniać. Działalność plastyczna daje szerokie spektrum możliwości dla wyrażania ekspresji, rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Ponadto twórczość własna daje dziecku możliwość odprężenia i rozładowania napięć.

 

Dzieło stanowiące efekt skomplikowanego procesu twórczego ujawnia jednocześnie myśli, uczucia i sposób postrzegania przez dziecko otaczającego je świata. Każde dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania siebie i swoich przeżyć, a możliwość ich uzewnętrznienia daje między innymi ekspresja plastyczna.

 

Zasadniczym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik dziecko ma poznać otaczający świat wszystkimi zmysłami, pobudzić wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów.

IV. Cele innowacji.

 

1. Cel główny innowacji pedagogicznej:
Rozwijanie  wrodzonych możliwości twórczych, uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych przy użyciu technik profesjonalnych.

 

2. Cele szczegółowe:
- wyzwalanie u dziecka postawy kreatywnej
- rozwijanie wyobraźni, postawy twórczej oraz ekspresji plastycznej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami plastycznymi
- rozwijanie sprawności manualnej
- uwrażliwianie na piękno zjawisk przyrodniczo-społecznych
- dostrzeganie bogactwa form i barw
- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy
- rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw)
- kształtowanie zdolności do odbioru dzieł sztuki
- odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie postawy twórczej
- tworzenie warunków do samodzielnej aktywności twórczej
- wspieranie swobodnej aktywności poprzez dostęp do różnych środków wyrazu i świadomym operowaniu
- zapoznanie z technikami plastycznymi
- opanowanie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami
- wdrażanie do doprowadzania pracy do końca
- wyrabianie wrażliwości i dbałości o estetykę
- przygotowanie dziecka do roli przyszłego odbiorcy sztuki i świadomego uczestnika życia kulturalnego

 

V. Metody i formy pracy.

 

1. Metody pracy:
- działania praktycznego
- zadań stawianych dziecku
- doświadczeń i eksperymentowania
- pokazu i obserwacji
- objaśnienie i instrukcja
- ekspresyjna

 

2. Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca w zespołach

VI. Ewaluacja.

 

Prowadzenie innowacji pedagogicznej będzie na bieżąco podlegało ewaluacji, dokonywanej przez nauczyciela prowadzącego. Naturalną formą ewaluacji mojej innowacji będzie:
- obserwacja postępów dzieci w wykonywaniu prac plastycznych;
- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia;
- urządzanie wystaw prac plastycznych dzieci;
- udział w organizowanych konkursach plastycznych;
- organizacja aukcji dzieł wykonanych przez dzieci w czasie trwania innowacji.

PLAN ZAJĘĆ PLASTYCZNO- MAUALNYCH - „ Młody artysta. Inspiracje i kreacje.”.

Termin realizacji:

Wrzesień:

 

Półmisek z owocami: wykonanie półmiska oraz owoców z masy papierowej. Malowanie gotowych elementów, tworzenie kompozycji.

„Zwierzaki - kamieniaki”: malowanie kamieni farbą plakatową

 

Październik:          

 

Jesienny pejzaż: malarstwo krajobrazowe, malowanie z natury farbami olejnymi na podobraziu.

Witraż „Jesienne nastroje” - malowanie farbami witrażowymi.

Listopad:                    

 

„Wesoła dynia” - wykonanie dekoracji z dyni. Ozdobienie nimi przedszkola.

„Jesienny bukiet” - wykonanie kwiatów (róż) z jesiennych liści.

Grudzień:

 

„Aniołki” - lepienie z gliny / masy solnej.

Świąteczny lampion - wykonanie formy przestrzennej przy użyciu folii i farb witrażowych.

Styczeń:                      

 

Niezwykłe naczynia: malowanie ceramiki przy użyciu szablonów lub na podst. wzoru.

„Drzewa zimą” - malowanie węglem drzewnym - malarstwo krajobrazowe.

 Luty:                        

 

Pudełka, pudełeczka - ozdabianie pudełek / butelek techniką decoupage.

Marzec:                  

 

„Pierwsze wiosenne kwiaty” - Wysypywanka z kaszy manny oraz trocin drewnianych, malowanie farbą plakatową.

Wielkanocne jajeczka - ozdabianie styropianowych jajek techniką decoupage.

Kwiecień:                

 

Kwitnący sad - malarstwo krajobrazowe, malowanie farą olejną na podobraziu.

Moja koszulka: malowanie koszulki pastelami do tkanin.

Maj:                             

 

Wykonanie wazonika malowanego farbami witrażowymi.   

Biżuteria - wykonanie wisiorków z gliny samoutwardzalnej, malowanie farbą plakatową, zdobienie szlagmetalem.

Czerwiec:              

 

Letnie kwiaty - malowanie farbą olejną na podobraziu owalnym     Talerz - wykonanie zdobienia ceramiki przy użyciu pasty grawerskiej, uzyskanie efektu matowego, trawionego szkła.

 

Autor: Bogumiła Archacka     

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi