Innowacja pedagogiczna pt. „Przyrodnicze królestwo”

Innowacja pedagogiczna pt. „Przyrodnicze królestwo”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

„Przyrodnicze królestwo”

 

PRZEDSZKOLE W TRĄBKACH WIELKICH

 

mgr Agnieszka Krawczyk

 

OPIS INOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

1. Tytuł innowacji pedagogicznej: Przyrodnicze królestwo.

 

2. Autor: Agnieszka Krawczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego.

 

3. Typ innowacji: metodyczna, programowa.

 

4. Miejsce realizacji: Przedszkole w Trąbkach Wielkich.

 

5. Zasięg innowacji: dzieci 3,4,5,6 - letnie

 

6. Czas realizacji: 1.09.2016r.-28.06.2019r.

 

7. Koszty realizacji: nauczyciele w swoim zakresie przygotowują pomoce dydaktyczne. Przedszkole dysponuje kserokopiarką i komputerem co stwarza możliwość drukowania i powielania niezbędnych materiałów dydaktycznych. Można także skorzystać z tablicy interaktywnej, którą można wykorzystać do kart pracy dla całej grupy.

 

8. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 ze zm.).
  • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977 ze zm.).

 

I. Idea innowacji pedagogicznej

 

Nauczyciel w przedszkolu to najważniejsza osoba dla dziecka, zaraz oczywiście po rodzicach. To nam, nauczycielom wychowania przedszkolnego powierzane są dzieci. To od Nas w dużej mierze zależy jakich umiejętności, wiedzy nabędzie małe dziecko. Nauka poprzez poznawanie, doświadczanie to nasze zadanie, które przy tym powinno być połączone pasją, zaangażowaniem. Każdy nauczyciel powinien wkładać serce w wychowanie i uczenie małych jeszcze dzieci. One na naszych oczach dorastają. To nauczyciele w przedszkolach widzą ten niesamowity rozwój u dzieci. Od małego „szkraba” do pierwszaka. Chciałabym poprzez ten program pokazać dzieciom, jak niesamowicie bogata jest przyroda. Poprzez urozmaicanie, wzbogacanie zajęć przyrodniczych, dzieci nabędą szacunku do świata przyrody, który jest nam niezbędny do życia. Od najmłodszych lat zostaną wprowadzone w ten magiczny świat pełen ciekawych stworzeń. Może swoją przyszłość zwiążą właśnie ze światem przyrodniczym?

 

Na wstępie chciałabym przedstawić, czym jest środowisko przyrodnicze. To całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy: budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, gleba, organizmy żywe. Jedną z zasadniczych właściwości środowiska przyrodniczego jest równowaga naturalna, która zachodzi, gdy odpływ i dopływ energii i materii w przyrodzie są zrównoważone. Środowisko przyrodnicze znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem. Inne źródło tak opisuje środowisko przyrodnicze: epigeosfera, ogólny termin oznaczający trójwymiarową powłokę kuli ziemskiej, stanowiącą miejsce przenikania się litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery.

 

Środowisko przyrodnicze jest miejscem zachodzenia wszystkich procesów geograficznych. Składa się z komponentów: budowy geologicznej (geologia), rzeźby, klimatu, stosunków wodnych (hydrologia), gleb, szaty roślinnej i świata zwierzęcego (fauna). Według różnych poglądów miąższość środowiska przyrodniczego wznosi się od kilkudziesięciu metrów (grubośd gleby + warstwa roślin) do ok. 30 km.

 

Środowisko przyrodnicze cechuje się silnym zróżnicowaniem, będącym efektem występowania odmiennych cech komponentów w różnych miejscach kuli ziemskiej. Stąd potocznie wyróżnia się środowiska przyrodnicze: leśne, polarne, pustynne, górskie, a także rolnicze, miejskie, itp.

 

Królestwo roślin, które wykazuje zdumiewająca różnorodność zaliczymy: mikroskopijne bakterie (niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny, które potrafimy zidentyfikować na pierwszy rzut oka. Świat jest pełen dziwnych gatunków roślin. Niektóre z nich mogą byd uprawiane w naszych ogrodach. Aby zrozumied świat roślin, trzeba uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu. Grzyby, które są wszędzie wokół nas, niektóre z nich uważa się za specjały kulinarne, niektóre są źródłem ratującym życie, inne mogą niszczyć zbiory, a jeszcze inne są śmiertelnie trujące. Chociażby z tego względu zadziwiający świat grzybów wart jest głębszego poznania.

 

Wszystkie organizmy potrzebują energii, która podtrzymuje ich życie. Energię tę wykorzystują organizmy w podstawowych procesach życiowych, jak wzrost i rozmnażanie, a także w ruchu: biegu, skokach i locie. Obfitość pokarmu i względne bezpieczeństwo daje życie wśród drzew, które jest bardzo atrakcyjne dla zwierząt. Z tego powodu ważną funkcję pełnią lasy.

 

Tu chciałabym zacytować definicję: zwierzyny leśnej, lasu, edukacji przyrodniczo-leśnej. Tak więc, zwierzyna to dziko żyjące gatunki ssaków i ptaków, które – zgodnie z ustawą „Prawo łowieckie” – są przedmiotem polowań. Zwierzynę dzieli się zwykle na grubą i drobną; zwierzyna gruba – w Polsce zalicza się do niej: łosia, jelenia, daniela, sarnę, muflona, dzika, wilka, rysia, a z ptaków głuszca; zwierzyna drobna – zając, dziki królik, lis, borsuk, jenot, kuna leśna, piżmak, tchórz oraz wszystkie ptaki łowne, z wyjątkiem głuszca. Las - to najbardziej złożony i trwały ekosystem lądowy, naturalny lub ukształtowany przez człowieka, składający się z organizmów roślinnych i zwierzęcych; charakteryzuje się warstwową budową, w której dominującą rolę odgrywa piętro drzew rosnących w zwarciu; pozostałe warstwy (piętra) to: krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo leśne) oraz mchy i porosty; 2) według ustawy o lasach jest to grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków, także grunt związany z gospodarką leśna, zajęty pod wykorzystywane na potrzeby gospodarki leśnej budynki i budowle, drogi leśne, szkółki, miejsca składowania drewna itp. Edukacja przyrodniczo-leśna - kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa (zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych), właściwych postaw wobec lasów i problemów leśnictwa, zrozumienia dla codziennej pracy leśnika; edukacją leśną zajmują się leśnicy, głównie w ośrodkach edukacji ekologicznej i izbach przyrodniczo-leśnych na terenie całego kraju. Idea przybliżania problemów gospodarki leśnej społeczeństwu zaowocowała m.in. utworzeniem leśnych kompleksów promocyjnych, w których w sposób szczególnie aktywny prowadzona jest działalność promocyjna i edukacyjna. Edukacji leśnej służą też wydawnictwa Lasów Państwowych – prasowe i nieperiodyczne – oraz strony internetowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

 

Myślę, że warto wprowadzać dzieci w „Przyrodnicze Królestwo”. Przybliżyłam krótko tylko niektóre tematy, które są ciekawe i warto wprowadzać je w codziennej pracy ze swoimi wychowankami. W dalszej części tego programu przedstawiam proponowaną tematykę cyklicznych zajęć oraz harmonogram, który zawsze warto urozmaicać.

 

II. Rodzaj innowacji:

  • programowa,
  • metodyczna,

 

III. Zakres innowacji:

  • innowacją objęte będą dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie w zależności od tego jaką grupę w danym roku dostanę pod opiekę,
  •  innowacja będzie dotyczyła wybranych treści edukacyjnych, środków realizacji i harmonogramu działań.

 

IV. Cele innowacji:

 

a) cele ogólne:

- rozbudzanie potrzeby kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- zapoznanie z życiem zwierząt i roślin w różnych środowiskach przyrodniczych,

 

b) cele operacyjne, dziecko potrafi:
- zna nazwy niektórych ptaków żyjących w mieście, na wsi, lasach, polach i łąkach,
- zna zwierzęta różnych środowisk np. naszych lasów, lądowych, morskich itd.,
- wie jak rozróżniać gatunki drzew i ptaków,
- zna nazwy drzew, ich owoce, budowę,

- zna niektóre grzyby jadalne i trujące, wie, że samodzielnie nie można ich zrywać i jeść,
- zna nazwy niektórych kwiatów i roślin z różnych środowisk przyrodniczych,
- sadzi rośliny w różnych porach roku, dba o nie, podlewa, obrywa zeschnięte kwiatostany, obserwuje kolejne etapy jej wzrostu i przekwitania,
- wspólnie z nauczycielem tworzy kącik przyrody np. tworzy zielnik z nasion, wzbogaca kącik o dary przynoszonych w różnych porach roku,
- wie na czym polega praca leśnika,
- szanuje przyrodę, wie jak należy zachowywać się na łonie natury np. zachowuje się cicho w lesie, nie śmieci, nie zrywa roślin itp

 

V. Opis innowacji – treści dydaktyczne.

 

Świat przyrodniczy jest niezwykle interesujący, a jego przedstawiciele wyjątkowi. W „Przyrodniczym Królestwie” mamy okazję poznać rośliny, lasy, grzyby, owady, ptaki, zwierzęta. Niektóre stworzenia są do siebie podobne, inne natomiast się różnią. Jedne mamy możliwość spotkać w codziennym życiu, inne ujrzymy w zoo. Wiele poznamy jedynie dzięki fotografiom, publikacjom książkowym, czy filmom przyrodniczym. Dzięki mojemu programowi dzieci będą miały okazję poznać królestwo zwierząt m.in.: zwierzęta niebezpieczne, wodne, płazy, gady, ssaki, a obecność człowieka wywiera wszędzie szkodliwy wpływ na życie dzikich zwierząt. Niekorzystne efekty ingerencji ludzkiej w przyrodzie możemy jednak zmniejszyć planując z rozmysłem nasze codzienne czynności i pomagając naturze np. dokarmiać ptaki. W Polsce żyje aż 450 gatunków ptaków i owady, które doskonale są przystosowane do życia niemal w każdych warunkach. Bardzo szybko mogą też zaadoptować się w środowisku, które gwałtownie się zmienia.

 

 

Pozostała część publikacji znajduje się w załączniku.

 

 

 

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi