Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy? Przydatne wskazówki.

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy? Przydatne wskazówki.
Drukuj Skomentuj

Jeśli uwielbiasz dzieci, a praca z nimi przynosi Ci spełnienie zawodowe - możesz powiększyć swoje doświadczenie prowadząc żłobek lub klub dziecięcy. Może dzięki temu odkryjesz coś, co nie tylko Cię pasjonuje, ale też przynosi zyski...

Czym różni się żłobek od klubu dziecięcego?

 

Na początek warto wiedzieć, czym różnią się te dwie placówki. Chodzi tutaj przede wszytkim o wiek przebywających w nich dzieci. Do żłobka może uczęszczać maluch od 20 tygodnia życia, zaś w klubie dziecięcym opieka dotyczy dzieci, które ukończyły 1 rok życia. Rodzice mogą je tam posyłać do ukończenia roku szkolnego - 3 lub 4 rok życia, jeśli nie można ich objąć wychowaniem przedszkolnym.

 

Jak długo dziecko może przebywać w klubie dziecięcym i w żłobku?

 

W żłobku rodzice nie mogą zostawiać swoich dzieci na dłużej niż 10 godzin dziennie, jednak w przypadku uzasadnionej konieczności, istnieje możliwość wydłużenia czasu opieki za dodatkową opłatą. W klubie dziecięcym, opiekunowie czuwają nad podopiecznymi przez maksymalnie 5 godzin dziennie.

 

Jak działa żłobek i klub dziecięcy?

 

To jednostki organizacyjne, sprawujące opiekę nad dziećmi, w warunkach zbliżonych do domowych. Placówki zobowiązują się do właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad swoimi podopiecznymi, przy uwzględnianiu ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, prowadzą one także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, korzystnie oddziałując na rozwój psychosomatyczny dziecka. Działalność żłobka, i klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru. Funkcjonowanie obu placówek regulują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Kto może otworzyć żłobek lub klub dziecięcy?

 

Zarówno właścicielem, jak i prowadzącym tego typu obiekty może stać się gmina, osoba fizyczna, a także osoba prawna i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione tutaj podmioty, mogą również połączyć prowadzone przez nich kluby i żłobki w jeden zespół, na czele którego stanie dyrektor. Proces łączenia może dotyczyć sfery administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

 

Pierwsze kroki przy zakładaniu żłobka i klubu dziecięcego

 

1. Rejestracja działalności gospodarczej.

 

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawiera:

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,
- numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,
- oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,
- w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
- w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL.

 

2. Otrzymanie pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, a także Powiatowego Inspektora Sanitarnego we właściwym mieście.

 

3. Spełnienie wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

 

4. Zapewnienie odpowiedniego poziomu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w klubie dziecięcym, wolontariusza i dziennego opiekuna.

 

5. Dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który prowadzony jest przez prezydenta danego miasta, wójta lub burmistrza. W sprawie wpisu należy udać się do urzędu miasta, bądź urzędu gminy.

 

Warunki lokalowe dla żłobka lub klubu dziecięcego:

 

- lokal powinien być przeznaczony dla nie więcej jak 15 dzieci,

- powierzchnia, na której przebywa od 3 do 5 maluchów, powinna wynosić co najmniej 16 m2,

- lokal musi znajdować się na parterze w budynku, wykonanym z materiałów nierozprzestrzeniających ognia,

- lokal powinien posiadać co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz - jedno to drzwi wyjściowe, a drugie to inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na otwartą przestrzeń,

- lokal należy zaopatrzyć w trudnozapalne wykładziny podłogowe,

- w lokalu musi znaleźć się gaśnica proszkowa ABC z zawartością 4 kg środka gaśniczego.

 

Ponadto, w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi nie może zabraknąć apteczek z podstawowymi środami aptecznymi, odpowiedniego oświetlenia, miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej, urządzenia sanitarnego z ciepłą wodą, stanowiska do przewijania dzieci w przypadku żłobka, miejsca do przechowywania środków czystości zabezpieczonego przed dziećmi, a także mebli dostosowanych do wymagań ergonomii.

 

Więcej informacji można znaleźćna stronie: www.zlobki.mpips.gov.pl

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

  • Ana
    odpowiedz

    Sporo błędów w tym artykule. Żłobek i klub dziecięcy, który jest przeznaczony na pobyt do 15 dzieciaków oraz jest zlokalizowany na parterze i posiada co najmnej dwa wyjścia na zewnątrz nie musi spełniać warunków ppoż ZL2. Natomiast jesli lokal jest zlokalizowany na piętrze lub jest przeznaczony dla więcej niż 15 dzieciaków musi spełniać wymagania ppoż ZL2.

Tagi