Gminne Przedszkole w Końskowoli (Końskowola)

Gminne Przedszkole w Końskowoli
zobacz więcej (12)
Adres:
Lubelska 91A, Końskowola
Sprawdź na mapie
Drukuj Dodaj ocenę

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • taniec nowoczesny
 • zajęcia teatralne
 • indywidualna opieka nad dziećmi
 • warsztaty dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Witamy w Gminnym Przedszkolu w Końskowoli!

Jesteśmy gminnym przedszkolem mieszczącym się w Końskowoli koło Puław, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.00. Naszą ofertę kierujemy do dzieci w wieku 3-5 lat. Dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta edukacyjna odpowiadała dzieciom, jak i rodzicom. Naszą misją jest nauka poprzez zabawę i integrację grupy. Zapewniamy Państwa, że dziecko znajdzie u nas bezpieczeństwo, zabawę i spokój. Każdy maluch traktowany jest indywidualnie, o co dba nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nasze przedszkole jest obiektem nowoczesnym, przystosowanym zarówno do zabawy dzieci, jak i ich edukacji.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów), lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, która może przejąć odpowiedzialność prawną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice (prawni opiekunowie), przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez...

Galeria

Program nauczania


Gminne Przedszkole w Końskowoli korzysta z kilku programów wychowania przedszkolnego.


Są to:

„Nasze przedszkole”- Małgorzaty Wiśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej

„Jestem przedszkolakiem”- program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich.

„Czyste powietrze wokół nas” - program antytytoniowy.

Program wychowawczy - program własny

Program profilaktyki - program własny

„Mały Artysta” - program edukacji plastycznej, program własny.

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska


Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka - we wszystkich możliwych jej formach - której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami. Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” jest zgodny z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 977).

Program edukacji przedszkolnej” umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną gotowość szkolną przedszkolaków we wszystkich obszarach. Autorska koncepcja programu Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej stanowi zmodyfikowaną wersję programu Nasze przedszkole. Program wychowania przedszkolnego dostosowany do założeń nowej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten został przygotowany przez autorki, które wiele lat swą pracę naukową, pedagogiczną związały z dziećmi przedszkolnymi. Widoczny jest zamysł autorek aby na tym etapie kształcenia chronić dziecko przed porażką, dać mu gwarancję sukcesu.


Program „ Nasze przedszkole . Program edukacji przedszkolnej , posiada prawidłową , poprawną konstrukcję i zawiera charakterystykę , zestaw celów , treści programowe potrzebne do realizacji celów , opis procedur zmierzających do realizacji celów , przewiduje osiągnięcia dzieci i sposób monitorowania , pomiaru osiągnięć dzieci Składowe elementy tegoż programu to : Wstęp , opis struktury programu , odwołanie się autorek do jasno , określonych swoistych cech rozwojowych dla tego wieku rozwojowego , umiejętnie włączenie ich w ogólny cel edukacji przedszkolnej, którym jest według autorek programu, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych , przyczyniających się do nabywania przez nie doświadczeń. Cel główny wyznacza jasno sprecyzowane cele edukacyjne .Układ treści programowych skoncentrowany jest wokół form aktywności dzieci . Podyktował specyfikę ujęcia szczegółowych celów edukacji , pogrupowanych według aktywności : społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Taki układ jasno i precyzyjnie wyznacza długofalowy proces , w czasie którego dziecko podlega wpływom przyśpieszającym lub też opóźniającym nabywanie określonych umiejętności. − treści programowe nie zostały pogrupowane według kryterium wieku dzieci, co w zamyśle autorek ma przyczynić się do refleksyjnej ich interpretacji przez nauczyciela w odniesieniu do indywidualnych możliwości poszczególnych wychowanków.

Jako kryterium podziału treści na obszary edukacyjne przyjęto aktywność własną dzieci , jako cechę i stymulator rozwoju. Wskazania metodyczne to część niezwykle ważna dla każdego programu , dlatego też autorki zobowiązują nauczycieli , którzy będą pracowali na nim , do szczegółowej analizy treści tego rozdziału. Słusznie wskazują i zobowiązują nauczyciela do : dokładnego przestudiowania całości publikacji, celem zrozumienia intencji autorów oraz określenia stopnia spójności ich idei z własnymi przekonaniami z zakresu postulowanego przebiegu procesu edukacji dzieci. Warunkiem koniecznym w podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze programu jest także świadomość specyfiki środowiska społecznego (cech społeczności lokalnej, oczekiwań rodziców, możliwości dzieci, akceptacji dyrekcji placówki), które powinno współdecydować o treściach i metodach wychowania i nauczania młodego pokolenia.


Program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”


Adaptacja polega na przystosowaniu się dziecka do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym. Wiek przedszkolny to okres osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej organizmu , budowania podstawowych struktur osobowości, zdobywania doświadczeń społecznych dziecka przystosowujących do życia w grupie. Trzylatek musi zyskać orientację w nowej przestrzeni, aby nauczyć się w niej sprawnie funkcjonować. Dopiero kiedy już pozna nowe sprzęty, będzie umiał się nimi posługiwać, poczuje się bezpiecznie. Problem adaptacji dotyczy również rodziców a niekiedy całej rodziny. Adaptację więc należy rozpocząć od nawiązania bliskiego kontaktu nie tylko z dzieckiem ale także z jego rodzicem . Należy stworzyć podstawy wzajemnego rozumienia, poszanowania emocji, uczuć i rozterek towarzyszących rozstaniu. Pracować nad budowaniem atmosfery wzajemnego zaufania.

Program „Jestem przedszkolakiem” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program zakłada aktywne uczenie się dzieci, wspierane przez przyjazne środowisko i pozytywne relacje dzieci – dorośli, którzy świadomie i celowo ze sobą współpracują, akcentowana jest także świadoma organizacja środowiska uczenia się, odpowiedniego zapanowania przestrzeni i czasu. Program na wstępie pracy wychowawczo- dydaktycznej z dzieckiem sugeruje wnikliwą diagnozę i obserwację dziecka, przedstawia najlepszy partnerski układ dziecko- nauczyciel- rodzic, wspierany przez przyjazne środowisko i wzajemne pozytywne relacje, koncentruje się na mocnych stronach wychowanka, co sprzyja jego rozwojowi. Nauczyciel jest twórczy i kreatywny, ciągle aktywizuje i inspiruje dziecko do działania, jest też jego przewodnikiem w świecie wiedzy i zdobywaniu nowych kompetencji, mając stale na uwadze możliwości i potrzeby dziecka. Zastosowane w programie rozwiązania metodyczne i merytoryczne, ciekawe i bliskie dziecku, oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogiki przedszkolnej, wypracowanych przez specjalistów pedagogiki i psychologii małego dziecka.


Realizacja programu przeznaczona jest dla dzieci 3-letnich. Zaletą tego programu jest to że można go wykorzystać i odpowiednio zmodyfikować niemal w każdej grupie wiekowej, ponieważ z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego w każdej z grup znajdą się dzieci nowoprzybyłe do przedszkola, które będą miały problemy z przystosowaniem się do nowego środowiska.

Program antytytoniowy „Czyste powietrze wokół nas”


Adresatami programu są: dzieci w wieku 5 lat, oraz ich rodzice i opiekunowie.


CELE GŁÓWNE PROGRAMU:


Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.


CELE SZCZEGÓŁOWE:


Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Jest to program bardzo dobrze przygotowany do odbioru dla dzieci w wieku 5 lat. Pokrywa się z realizowaną podstawą programową. Program jest prawidłowo dostosowany do wieku dzieci i ich rozwoju; Scenariusze zajęć w poradniku były urozmaicone dlatego też nauczyciele nie musieli wprowadzać dodatkowych zajęć celem pogłębiania wiedzy dzieci na temat profilaktyki palenia tytoniu. Najczęściej wykorzystywane formy do realizacji programu to pogadanka, dyskusja dydaktyczna (burza mózgów) warsztaty dydaktyczne, zajęcia praktyczne, plakat, pokaz, wystawa, rzadziej dramy i inscenizacje. Przy realizacji programu z rodzicami najczęściej stosowaną formą była pogadanka, rzadziej wykład.


Po realizacji programu dzieci potrafią ochronić się przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego i radzą sobie w sytuacjach, gdy dorośli przy nich palą tytoń

Realizacja programu przyczyniła się do zwiększenia wiedzy dzieci na temat rodzajów dymu, a także szkodliwości dymu tytoniowego – szkodliwości biernego palenia. Zwiększyła się również wiedza rodziców na temat szkodliwości nikotynizmu i wpływu dymu tytoniowego na zdrowie dzieci. Dzieci zdobyły wiedzę i umiejętności ważne dla zdrowia.


Gminne Przedszkole w Końskowoli organizuje dla swoich podopiecznych szereg zajęć dodatkowych.


Dziecko w wieku przedszkolnym rozwija się wszechstronnie, jest szczególnie podatne na przekazywana mu wiedzę. Aby jak najlepiej wykorzystać i rozwinąć potencjał dzieci nasze przedszkole od października oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

Gimnastyka korekcyjna

Rytmika

Język angielski

Zajęcia taneczne

Oprócz wymienionych zajęć dzieci korzystają dwa razy w tygodniu z opieki pedagoga przedszkolnego oraz logopedy.

Kolorowanki