Przedszkole Zaczarowany Domek (Kraków)

Przedszkole Zaczarowany Domek
zobacz więcej (7)

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • ceramika
  • rytmika
  • zajęcia teatralne
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Zaczarowany domek od stycznia 2017 jest placówką publiczną, dzięki czemu rodzice – tak samo jak w przedszkolach samorządowych – nie ponoszą opłat za pobyt dzieci w godzinach od 8:00 do 13:00, każda kolejna godzina to koszt 1 zł.    Koszt całodziennego wyżywienia wynosi – 11,50 zł    W ramach godzin w/w podstawy realizowane są następujące zajęcia: dydaktyczno-wychowawcze, język angielski – 1 x w tygodniu – 30 minut,  zajęcia rytmiczne,  zajęcia manualne i plastyczne, opieka psychologiczno-pedagogiczna. zajęcia ruchowe,   Po dokonaniu zapisu dziecka należy dokonać wpłaty jednorazowej na dany rok szkolny.    WPISOWE    Aktualnie wynosi ona 320,00 zł za cały rok szkolny Obejmuje ona m.in. koszt zakupu “wyprawki Przedszkolaka” w tym:  artykuły higieniczne materiały plastyczne   Zajęcia dodatkowo płatne:   dodatkowy angielski – 13,00 zł za miesiąc (za 4 zajęcia po 30 minut) zajęcia z MDK (plastyczno techniczne)...

Galeria

Program nauczania

“Przedszkole – to nasz drugi dom,

a nasze przedszkole – to magiczne miejsce”

MISJA PRZEDSZKOLA

“Dom jest tam, gdzie kochające serce”

Janusz Korczak

•Pragniemy stworzyć przedszkole oparte na prawach dziecka, szacunku dla jego osoby, potrzeb i dążeń, dlatego w naszych codziennych działaniach przestrzegamy Praw Dziecka.

•W naszym przedszkolu każde dziecko jest wyjątkowe i kochane.

•Staramy się przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.

•Chcemy nauczyć naszych wychowanków wiary we własne możliwości, rozwijać u nich poczucie własnej wartości.

•Dążymy do tego, aby rodzice byli partnerami w tworzeniu odpowiedniego klimatu, działalności wychowawczo-dydaktycznej poprzez czynne uczestnictwo w życiu przedszkola, wyrażanie swoich potrzeb, opinii i sądów.


Wychowanie opieramy przede wszystkim na takich wartościach jak:

SZACUNEK

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

spinając te wartości wspólną klamrą, jaką jest dla nas szczególnie:

WSPÓŁPRACA

WIZJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu:

•Zapewniamy dzieciom warunki do zabawy i działania w sposób ciekawy, radosny, w atmosferze przyjaźni oraz poczucia bezpieczeństwa.

•Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

•Wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

•Wspomagamy rodziców w działaniach wychowawczych pełniąc funkcję doradczą.

•Pielęgnujemy zwyczaje towarzyszące obchodom świąt o charakterze rodzinnym.

•Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które:

•jest samodzielne,

•współdziała w grupie,

•jest ciekawe świata, chętnie zdobywa wiedzę i nowe umiejętności,

•jest kulturalne – zna dobre maniery,

•posiada podstawową wiedzę o świecie,

•porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami w zrozumiały sposób,

•potrafi wyrażać swoje uczucia – panuje nad emocjami,

•posiada zdolność obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą,

•przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,

•odróżnia dobro od zła,

•jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,

•rozumie potrzebę szanowania przyrody i ochrony środowiska naturalnego,

•dąży do rozwiązywania problemów,

•aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, społecznym,

•dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

•potrafi zachować się w miejscach użyteczności publicznej,

•zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

•wykazuje odporność na stres.

Kolorowanki