Przedszkole A dlaczego? (Kraków)

Przedszkole A dlaczego?

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • warsztaty dla dzieci
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Witamy w Przedszkolu A dlaczego :)

Zapraszamy do naszego niepublicznego przedszkola, które mieści się w Krakowie, przy ulicy Obozowej 10. Jesteśmy obiektem nowoczesnym, przystosowanym do potrzeb dzieci. Dokładamy wszelkich starań, by edukować dzieci poprzez zabawę oraz by rodzice czerpali satysfakcję i zadowolenie z wyboru naszego przedszkola. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, edukacja i zabawa - i to właśnie jesteśmy w stanie zapewnić maluchom. Nasza oferta skierowana jest do dzieci w wieku 2,5-6 lat. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

www.a-dlaczego.pl

Galeria

Program nauczania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty,
    a w szczególności w zakresie:
· sprawowania opieki nad dzieckiem w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
· wspomagania i ukierunkowywania indywidualnego, wszechstronnego rozwoju dziecka ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe,
· umożliwienia dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej,
· udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
· zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i integracji,
· wspomagania rodziny wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki szkolnej,
 
2.  Powyższe cele i zadania przedszkole realizuje poprzez:
· kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w sytuacjach trudnych i nowych,
· stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
· rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
· budowanie systemu wartości i kształtowanie u dzieci tolerancji,
· rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i personelu,
· stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
· dostosowywanie treści i metod i organizacji pracy wychowawczo – dydaktyczno-opiekuńczej do możliwości i potrzeb dzieci,
· rozbudzanie zainteresowania światem przyrodniczym, technicznym poprzez prowadzenie zabaw badawczych,
· rozwijanie wrażliwości estetycznej dziedzinie sztuki wyrażanej poprzez muzykę i malarstwo i teatr,
· kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, do grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; przez dbanie      o kulturę języka, tworzenie uroczystości o charakterze narodowym i kulturowym, pielęgnowanie tradycji i obrzędów.
3.   W przedszkolu dopuszcza się możliwość wprowadzenia innowacji pedagogicznych zgodnych z przepisami.
4.    Pełnienie wobec rodziców i opiekunów prawnych funkcji doradczej  i wpierające proces wychowawczo – edukacyjny:
· informowanie o bieżącym rozwoju i osiągnięciach dziecka
· prowadzi współprace z rodzicami
· zapoznanie rodziców z zadaniami i koncepcja pracy przedszkola
· uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadania realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach
5. Przedszkole zapewnia organizacje wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W przedszkolu jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci uczęszczających do przedszkola i ich rodziców (opiekunów prawnych).
7.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizuje dyrektor przedszkola
    Korzystanie z pomocy specjalistów jest nieodpłatnie i odbywa się za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
8. Podstawowymi formami działalności opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej placówki są: zajęcia, zabawy i inne formy aktywności dzieci tj.
· organizowanie zajęć dydaktycznych z cała grupą realizowanych według wybrana programu wychowania przedszkolnego
· zabawy dowolne wynikające z predyspozycji i zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela
· zajęcia i zabawy prowadzone na świeżym powietrzu w tym gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki
· czynności samoobsługowe , opiekuńcze i organizacyjne
· proste prace porządkowo - gospodarcze
· imprezy i spotkania okolicznościowe
· zabawy i zajęcia stymulująco – kompensacyjne wspomagające indywidualny rozwój dziecka, organizowane w małych grupach lub indywidualnie
· zabawy i zajęcia sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i zdolności dziecka

Kolorowanki