Łąka i jej mieszkańcy - scenariusz zajęć otwartych dla 4-latków

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Łąka i jej mieszkańcy - scenariusz zajęć otwartych dla 4-latków
3.3
3 oceny
Oceń
{

Cele główne:
- zapoznanie się z fauną występującą na łące;
- budzenie zainteresowania przyrodą;
- wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami.

 

Cele szczegółowe:
- zna zwierzęta i owady zamieszkujące łąkę;
- uważnie słucha utworu literackiego prezentowanego przez N-la;
- odpowiada na zadawane pytania;
- potrafi wymienić zwierzęta i owady zamieszkujące łąkę;
- potrafi dokonać podziału wyrazu na sylaby;
- potrafi rozwiązywać zagadki o tematyce dotyczącej łąki;
- liczy elementy w zakresie 5 i więcej;
- potrafi ułożyć obrazek pocięty na kilka części;
- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych;
- doskonali sprawność manualną podczas malowania farbami;
- wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją nauczyciela.

Metody pracy: słowna, oglądowa, czynna, zadań stawianych dziecku.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne: opowiadanie o Małgosi, koperty z zadaniami, wiersz I. Salach „Łąka”, zagadki o tematyce dotyczącej mieszkańców łąki, obrazki zwierząt występujących na łące, ilustracja łąki, sylwety biedronek z różną ilością kropek, obręcze gimnastyczne, kartoniki z kropkami, obrazki (puzzle) do układania z części, płyta CD z nagraniem piosenki „Stonoga”, treść rymowanki „Wielki smok”,   kartki, pędzle, farby plakatowe.

Podstawa programowa:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
2) potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;

Twoje uwagi i pomysły

Tagi