Przedszkole Rodzinne Ziarenko (Lublin)

Przedszkole Rodzinne Ziarenko
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Przed­szkole „Zia­renko” roz­po­częło swoją dzia­łal­ność we wrze­śniu 2009 roku na osie­dlu Poręba przy ul. Bursz­ty­no­wej 20. Przed­szkole mieści się w dwu­pię­tro­wym, prze­stron­nym i dosko­nale wypo­sa­żo­nym budynku. Posia­damy rów­nież własny plac zabaw, który umoż­li­wia dzie­ciom spę­dza­nie aktyw­nie czasu na świe­żym powie­trzu, w bez­piecz­nym oto­cze­niu.    Na pierw­szym miej­scu znaj­duje się dla nas bez­pie­czeń­stwo Two­jego dziecka, dla­tego wej­ście do przed­szkola zabez­pie­czone jest kodem, który dostępny jest jedy­nie Rodzi­com dzieci uczęsz­cza­ją­cych do przed­szkola.    W naszym przed­szkolu pra­cuje wykwa­li­fi­ko­wana kadra, która dba o pra­wi­dłowy rozwój Two­jego maleń­stwa. Są to ludzie, dla któ­rych praca z dziećmi jest nie tylko pracą, ale przede wszyst­kim pasją. Cechuje ich kre­atyw­ność i zaan­ga­żo­wa­nie, co owo­cuje dosko­na­łym i sta­ran­nym przy­go­to­wa­niem do zajęć dydak­tycz­nych oraz pozwala na pro­wa­dze­nie wyjąt­ko­wych i...

Najbliższe wydarzenia w Lublinie

PIPPI LÅNGSTRUMP

PIPPI LÅNGSTRUMP

Miejsce: Lublin, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie ul. M. C. Skłodowskiej 3, lok. -1.10, 20-029 Lublin

Przedszkola w pobliżu

Niepubliczne Przedszkole Pozwalamy Dzieciom

Niepubliczne Przedszkole...

Przedszkole Pozwalamy dzieciom, w którym jest głośno i  radośnie! Gramy na instrumentach, śpiewamy, tworzymy rodzinną atmosferę. Pozwalamy Dzieciom wyrażać swo
Przedszkole i Żłobek Elfik

Przedszkole i Żłobek Elfik

Nasz żłobek i przedszkole Elfik posiada przestronne, jasne wnętrza oraz bogatą bazę dydaktyczną. Wszystkie ciocie są przyjaźnie nastawione do dzieci a dzieci u
Park Trampolin Strefa Wysokich Lotów

Park Trampolin Strefa...

Marzysz o lataniu? Chcesz pokonać siłę grawitacji? Przyjdź koniecznie do naszego Parku Trampolin i skorzystaj z niesamowitych atrakcji! Co na Ciebie czeka w St
Teatr im. Hansa Christiana Andersena

Teatr im. Hansa Christiana...

Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie to przestrzeń, w której przenika się to, co piękne i ciekawe z tym, co trudne i zmuszające do refleksji. Jest to też miej

Kolorowanki