mgr Marta Bruś / Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
mgr Marta Bruś

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Marta Bruś
STANOWISKO PRACY: Nauczyciel kontraktowy
NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA: Przedszkole Publiczne nr 1, Jana Pawła II nr 7, 49-300 Brzeg
DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ:
TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2012r.
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU:

AKTA PRAWNE:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r., Dz.U. Nr 97, poz,674 ze zm.)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.2593, zm. Dz.U. z 2007r., Nr 214, poz.1580) – z późniejszymi zmianami.
• Rocznym Planem Pracy Dydaktyczno-Wychowawczo-Opiekuńczym

CEL GŁÓWNY:
1. UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.
2. ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA.

CELE OPERACYJNE:
1. POZNANIE DOKUMENTACJI PRZEDSZKOLA.
2. OBSERWOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ.
3. REALIZOWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB PLACÓWKI.
4. UCZESTNICTWO W FORMACH DOSKONALENIA, SŁUŻĄCE WŁASNEMU ROZWOJOWI.
5. DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 1 GRUDNIA 2004R. W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI OBEJMUJĄ:
1. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust.2 pkt 1)
1.1 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywne samokształcenie:
• Studiowanie literatury z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury pedagogiczno-psychologicznej.
• Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej.
1.2 Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia ustawicznego.
• Uczestnictwo w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach wynikających z aktualnych potrzeb własnych i placówki.
1.3 Uczestnictwo w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych:
• Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
• Opracowanie materiałów do WDN.
• Aktualizacja wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka w zależności od wieku.
1.4 Dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich i dokonywanie zmian:
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli – analiza zajęć z opiekunem.
2. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 2)
2.1 Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci:
• Prowadzenie obserwacji dzieci w oparciu o arkusz monitoringu rozwoju dziecka.
• Przygotowanie indywidualnych planów dla dzieci uzdolnionych lub wymagających wsparcia.
• Stosowanie aktywnych metod i form pracy z dzieckiem z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych oraz ich zainteresowań.
• Przygotowanie dzieci do udziału w akcjach społecznych m.in. Sprzątanie Świata, Cała Polska Czyta Dzieciom, Dzień bez Papierosa i inne.
• Przygotowanie i udział dzieci w realizacji programów profilaktycznych: „Czyste powietrze wokół nas”, „Klub Wiewiórka”.
3. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 3)
3.1 Wykorzystywanie w codziennej pracy pedagogicznej technologii komputerowej:
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, słowników, itp.
• Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej (dokumentacja, pomoce dydaktyczne, ankiety, arkuszy itp.);
• Prezentacja filmów edukacyjnych (DVD) lub obrazów graficznych związanych z tematyką zajęć;
• Wykorzystanie komputera do odtwarzania nagrań dźwiękowych podczas zajęć;
• Opracowanie dyplomów okolicznościowych.
• Wykonanie zaproszeń, podziękowań, kartek okolicznościowych.
3.2 Uzyskiwanie informacji i pomocy dydaktycznych z Internetu:
• Wyszukiwanie pomocy dydaktycznych, artykułów za pośrednictwem stron WWW;
• Wymiana doświadczeń, scenariuszy z innymi nauczycielkami za pomocą poczty internetowej.
4. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 4)
4.1 Dostosowanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci:
• Praca indywidualna z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi.
4.2 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
• Uzyskanie opinii do pracy z dzieckiem.
4.3 Współpraca ze specjalistami:
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia logopedy i terapeuty do rozwiązania bieżących problemów.
5. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust. 2 pkt 5)
5.1 Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Założenie teczki „Awans zawodowy”.
• Analiza przepisów prawa oświatowego.
5.2 Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola:
• Analiza dokumentacji przedszkola:
• Statut Przedszkola;
• Strategiczny Plan Rozwoju;
• Roczne Plany Pracy;
• Programy autorskie;
• Sposoby prowadzenia dokumentacji w przedszkolu.
5.3 Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego Prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenia MEN.

Całość planu rozwoju zawodowego znajduje się poniżej – w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi