Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (Mielec)

Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
zobacz więcej (10)

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • korektywa
 • zajęcia teatralne
 • urodziny
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus wychowuje dzieci w duchu wartości katolickich. W placówce pracujemy w dwóch grupach.    Wychowaniu do wartości w duchu Ewangelii służą następujące inicjatywy:   Najświętsza Eucharystia z udziałem dzieci, sprawowana w naszej kaplicy; lektura Pisma Świętego – przed obiadem; praktyka codziennej modlitwy – nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy, w kościele parafialnym, modlitwa przed posiłkiem; wybór Aniołka Tygodnia – wyróżnienie dla przedszkolaka, którego zachowanie jest przykładem dla innych dzieci; Serduszka – system motywacyjny mający na celu promowanie postaw życzliwej wzajemnej pomocy; katecheza – raz w tygodniu w ramach zajęć; przeżywanie kolejnych tajemnic roku liturgicznego – zwłaszcza Adwentu, świąt Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i świąt Wielkanocnych; Jasełka – jako pogłębione spotkanie dzieci i ich rodzin z Bogiem Wcielonym, połączone z akcją dobrowolnej zbiórki pieniężnej na rzecz misji; spotkanie...

Galeria

Program nauczania

Działania wychowawcze w naszym przedszkolu wyznaczają cztery podstawowe wartości, którymi są:

 

 • Bóg – Jego Osoba, nauka oraz relacja, którą tworzy On z każdym człowiekiem; Bóg jest punktem odniesienia do pozostałych wartości;
 • Człowiek– jego rozwój ku osiągnięciu pełni człowieczeństwa w wymiarze psycho-fizycznym i duchowym;
 • Wspólnota – rodzinna, przedszkolna, parafialna, ojczysta itd.
 • Świat– środowisko naturalne oraz wytwory cywilizacji służące autentycznemu dobru człowieka.

 

Każdej z tych wartości przypisane są postawy, które są konkretnym wyrazem realizacji tej wartości w życiu. Cele wychowawcze sprowadzają się do kształtowania postaw:

PAN BÓG

 

 • postawa wiary
 • postawa dialogu z Bogiem w modlitwie oraz formach kultu zewnętrznego
 • kult świętych

 

CZŁOWIEK

 

 • postawa zachowania godności dziecka Bożego, przyznania sobie podstawowych praw, np. prawa do opieki i zabawy;
 • postawa akceptacji siebie samego – wiary we własne siły,
 • zgodna na ograniczenia, wdzięczności;
 • postawa prawego sumienia – podążanie za dobrem;
 • postawa dojrzałości i odporności emocjonalnej;
 • postawy prozdrowotne, troska o własne bezpieczeństwo;
 • postawa wytrwałości i sumienności w działaniu;
 • postawa wyrażająca kulturę zachowania

 

WSPÓLNOTA

 

 • postawa otwartości, akceptacji i szacunku, dążenia do tworzenia pozytywnych relacji;
 • postawa gotowości do respektowania przyjętych praw i zasad;
 • postawa gotowości do współpracy i pomocy słabszym i potrzebującym;
 • postawa służby oraz odpowiedzialności za zadania
 • powierzone we wspólnocie;
 • postawa twórczego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych;
 • postawa szacunku dla cudzego trudu;
 • postawa patriotyzmu;

 

ŚWIAT

 

 • postawa dziękczynna za otaczającą rzeczywistość;
 • postawa odpowiedzialnego korzystania oraz ochrony środowiska naturalnego;
 • postawa odpowiedzialnego korzystania z wytworów cywilizacji;
 • postawa wrażliwości estetycznej – wychowanie do ładu, porządku i piękna;
Zajęcia dodatkowe:

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • ZAJĘCIA SZACHOWE, LOGORYTMIKA
 • JĘZYK ANGIELSKI
 • LOGOPEDIA
 • TANIEC I RYTMIKA
 • KATECHEZA

Kolorowanki