Ocena opisowa pracy z dzieckiem autystycznym

Ocena opisowa pracy z dzieckiem autystycznym

Rok szkolny 2016/2017

 

I. Wygląd i zdrowie ucznia.

 

Dba o higienę  o stan odzieży, często choruje, jest samodzielny, ma ukształtowane umiejętności samoobsługi.

II. Rozwój emocjonalno - społeczny.

 

Pogodny, opanowany emocjonalnie, minimalna wrażliwość na uczucia innych.

 

Uczynny, chętnie podejmuje powierzone zadania, nie unika trudności.

 

W sytuacjach konfliktowych reaguje: lękiem, niepewnością wobec owej sytuacji (przeciwstawia się). Chłopiec jest podejrzliwy, drażliwy, zależny od innych. Skłonny do refleksji analizuje swoje postępowania. Aleks w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami. Posiada umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w przedszkolu. Posiada ukształtowane nawyki i umiejętności poprawnego zachowania się w miejscach publicznych, stosuje formy grzecznościowe. Potrafi utrzymać ład i porządek w miejscu pracy.

 

III. Rozwój procesów poznawczych.

 

1. Prezentuje prawidłowy poziom spostrzegawczości wzrokowej oraz percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego. Wykazuje prawidłową zdolność koncentracji uwagi, jest skupiony, wykonuje polecenia nauczyciela. Wykazuje prawidłowy poziom procesów myślenia i pamięci w zakresie klasyfikowania i uogólniania. Podejmuje aktywność intelektualną. Męczliwość procesów poznawczych jest niewielka, wykazuje zainteresowanie pracą podczas zajęć dydaktycznych. Wykazuje odpowiednie tempo pracy umożliwiające realizację postawionych zadań, jest dość samodzielny w pracy.

IV. Osiągnięcia uczniów.

 

1. Odpowiada na pytanie pełnym zdaniem.

2. Stosuje różne formy wypowiedzi (np. rozmowa kierowana, swobodne wypowiadanie się, opowiadanie, dyskusja, inscenizacja) .

 

3. Posiada bogaty zasób słów.

 

4. Wypowiada kilka zdań o obrazku (stosuje dłuższe wypowiedzi) .

 

5. Potrafi samodzielnie wypowiedzieć się nt. obserwowanych zjawisk.

6. Potrafi rozwiązywać zagadki.

 

7. Potrafi prawidłowo odtwarzać kształt liter.

 

B. W zakresie edukacji matematycznej.

 

1. Jest dobrze zorientowany w otaczającej rzeczywistości.

 

2. Posiada dobrze wykształconą orientację czasowo - przestrzenną.

 

3. Zna cechy wielkościowe i stosuje je w praktyce.

 

4. Zna i samodzielnie różnicuje figury geometryczne.

 

5. Potrafi tworzyć zbiory i podzbiory, poprawnie przelicza elementy zbiorów i porównuje ich liczebność.

 

6. Ma ugruntowane pojęcie liczby.

 

7. Opanował technikę sprawnego liczenia w dostępnym zakresie.

 

C. W zakresie edukacji plastycznej.

 

1. Zna barwy i chętnie je stosuje w swych pracach.

 

2. Prawidłowo posługuje się przyborami.

 

3. Jest sprawny manualnie i chętnie podejmuje działania w tym kierunku.

 

D. W zakresie edukacji muzycznej.

 

1. Lubi uczyć się nowych piosenek.

 

2. Zawsze śpiewa zgodnie z melodią.

 

3. Potrafi prawidłowo różnicować dźwięki.

 

4. Utrzymuje prawidłowe tempo i rytm.

 

5. Potrafi rzucać i chwytać piłkę, uczestniczy w grach zespołowych.

 

6. Dba o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swych kolegów podczas zajęć.

 

7. Przestrzega zasad higieny, ćwiczy zawsze w odpowiednim i czystym stroju, ma odpowiednie obuwie.

 

Opracowała: Karolina Cichowska

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi