Ochrona dziecka przed koronawirusem w żłobku. Rozporządzenie rządu

Ochrona dziecka przed koronawirusem w żłobku. Rozporządzenie rządu
Drukuj Skomentuj

Wraz z umożliwieniem wznowienia pracy żłobków, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało nowe zasady postępowania dla pracowników placówek jak i rodziców dzieci. Sprawdź, jakie działania prewencyjne podejmą przedszkola w walce z koronawirusem!

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wystosowało komunikat, w którym szczegółowo opisuje zasady otwierania placówek opieki nad dziećmi do lat 3.  Od 6 maja poniższe zasady będą obowiązywały zarówno dyrektorów, pracowników placówek, jak i rodziców dzieci

 

Nowe obowiązki opiekuna

 

Według nowych zaleceń, opiekun musi być szczególnie uważny, ze względu na bezpośredni kontakt z dzieckiem. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 C) należy pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Ponadto musi:

 

 • wyjaśniać dzieciom zasady panujące w instytucji i powód ich wprowadzenia. Należy to robić w pozytywnej formie, tak aby wytworzyć w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, a nie strachu.
 • nie organizować spacerów poza teren instytucji
 • usunąć z sali wszelkie przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Przedmioty, z których często korzystają dzieci, np. piłki czy skakanki, należy systematycznie dezynfekować. 
 • wietrzyć salę minimum raz na godzinę.
 • zwracać uwagę aby dzieci często i regularnie myły ręce (lub sam myj dzieciom ręce), szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. Mycie rąk można uatrakcyjnić poprzez historyjki obrazkowe, zabawy paluszkowe czy śpiewanie w trakcie mycia rąk.
 • zachować dystans pomiędzy leżaczkami czy łóżeczkami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.
 • unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu .
 • oraz organizuj zajęcia relaksacyjne – możesz opowiadać znane Ci wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska, które możesz włączyć dziecku).

 

 

Nowe obowiązki dyrektora

 

Dyrektor z kolei powinien:

 

 • Przy wejściu do budynku bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.  O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieś dla pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Zapewnij korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Pamiętaj, że dzieciom wodę podaje opiekun.
 • Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji placów zabaw i boisk. Wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup zorganizuj jednak tak, aby nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie. Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu  na placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.
 • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek , że każde dziecko bawi się inną).
 • Przygotuj procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie powinni przychodzić chorzy opiekunowie i inni.
 • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia, a także unikaj rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • Wyznacz i przygotuj (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Przygotuj i umieść w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami
 • Pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność SARS-COV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.
 • Jeżeli organizujesz żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów.
 • Zorganizuj bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych, w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 C lub je wyparzać. Wymagaj od dostawców cateringu pojemników i sztućców jednorazowych.

 

Nowe obowiązki rodzica

 

Aby zapewnić dziecku jak najlepszą opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub przedszkolance, informacje o stanie zdrowia malucha, które są istotne:

 • jeśli dziecko ma objawy chorobowe/członek najbliższej rodziny przebywa na kwarantannie lub izolacji to nie posyłaj dziecka do instytucji.
 • przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka zmierz mu temperaturę.
 • wyjaśnij mu, dlaczego nie może zabierać do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • systematycznie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, zakazie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedniej procedurze mycia rąk oraz nie podawania rąk innym dzieciom.
 • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy oraz kichania (zasłaniamy się ręką zgiętą w łokciu lub jednorazową chusteczką, którą po użyciu należy wyrzucić do kosza).

 

Źródło: gov.pl

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!