Plan Kółka Matematyczno-Badawczego „Mali odkrywcy, wielkich tajemnic”

Plan Kółka Matematyczno-Badawczego „Mali odkrywcy, wielkich tajemnic”

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!


Konfucjusz

Wprowadzenie

 

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań.
 
Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze, matematyczne i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy tego typu stanowią podstawę wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka. I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak fizyka lub chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Zaś zabawy matematyczne wprowadzają dzieci w fascynujący świat liczb, orientacji w przestrzeni, reagowania na dane bodźce, poznawanie świata wszelkimi zmysłami.
 
Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami. Wszystkie formy pracy sprzyjać będą kształtowaniu wśród dzieci postaw takich jak: poszanowanie zasad obowiązujących w komunikacji, akcentowanie cennej roli rówieśników w pogłębianiu wiedzy, wspólne odkrywanie „prawd” oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za własny (samodzielny) wytwór i owoc działań zespołu. Program uwzględnia kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, takich jak: myślenie naukowe (rozumiane jako: umiejętność wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach) oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

Program zawiera:

 

1. Założenia programu
2. Główne cele ogólne i cele szczegółowe
3. Metody i formy pracy
4. Przykładowe pomoce dydaktyczne
5. Plan działalności kółka badawczego - przykładowe działania z dziećmi
6. Zalety eksperymentowania
7. Sposoby ewaluacji
8. Bibliografia

 

1. Założenia programu:

 

 • Program jest zgodny z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
 • Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 3-4 lat.
 • Program realizowany będzie w ramach koła matematyczno-badawczego w wymiarze 30-45 min tygodniowo od miesiąca października roku szkolnego 2019/2020.

- Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny. Wezmą w nich udział wszystkie dzieci, które wykazują zainteresowanie doświadczeniami i eksperymentami.
- Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, matematycznych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego.

 

 • Zabawy powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Jego realizacja umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

 

2. Cele ogólne :

 

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych, przyrodniczych i matematycznych
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego
 • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia
 • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy

 
Cele wychowawcze:

 

 •  kształtowanie u dzieci postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie (uczciwość, samodzielność, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, kultura osobista),
 •  rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
 •  kształtowanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

 
Cele szczegółowe:
Dziecko:

 

 •  aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje) i zabawach matematycznych-sensorycznych
 •  cierpliwie czeka na swój udział w badaniach
 •  przestrzega ustalonych zasad w zabawach
 •  posługuje się prostymi narzędziami
 •  poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska
 •  poprawnie nazywa urządzenia techniczne

3. Metody i formy pracy


Metody pracy:

 •  słowne: rozmowa, instrukcja, objaśnienia,
 •  czynne: samodzielnych doświadczeń, kierowana własna działalnością, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń,
 •  oglądowe: obserwacja, pokaz, demonstracja
 •  aktywizujące (zabawa dydaktyczna z elementami eksperymentu, doświadczenia, burza mózgów),
 •  waloryzujące (prezentacja folderów ilustrowanych i prezentacji komputerowych)
 
Formy metody:

 •  praca indywidualna –dziecko samodzielne wykonuje czynność,
 •  praca zbiorowa, wszystkie dzieci pracują wspólnie,
 •  praca zespołowa, dzieci pracują w stałych zespołach,
 •  praca grupowa, dzieci pracują w jednorazowych grupach.

4. Przykładowe pomoce dydaktyczne: 


tekturowe rolki, kolorowe kartony (różnych formatów), plastikowe butelki oraz krążki, rurki, baterie, słomki, korki, szpilki, magnesy, lusterka, kleje, przedmioty wykonane z różnorodnych materiałów, pojemniki na wodę (miski), reprodukcje wybranych dzieł sztuki optycznej, instrumenty, materiał przyrodniczy, druciki, świece, zapałki, latarki, lornetka, filmy, książki tematyczne, próbówki, miarki, waga, itp.


Pozostała część do pobrania poniżej.Autor: Beata Łopatka

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi