Plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej - styczeń

Plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej - styczeń

Plan pracy w dydaktyczno-wychowawczej w grupie 6 latków.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Witaj Nowy Roku – Przyswajanie określeń czasu, kształtowanie poczucia przemijającego czasu. Poznanie różnych sposobów mierzenia czasu, cykliczne powtarzanie się pór roku, miesięcy, tygodni, dni i godzin.
 • Nasz karnawał – przygotowania do balu, wspólne dekorowanie sali – kontynuowanie tradycji przedszkolnych.
 • Nasi seniorzy – kształtowanie więzi emocjonalnej z własna rodziną. Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej. Rozwijanie prawidłowych postaw wobec najstarszych członów rodziny. Współudział w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Legendy o Gorzowie – rozszerzanie zainteresowania twórczością literacką o naszym mieście, słuchanie legend i opowieści związanych z jego tradycjami. Rozwijanie uczuć patriotycznych.
 • WOŚP – aktywne uczestnictwo w akcji charytatywnej, rozumienie konieczności niesienia pomocy innym.
 • Zapoznanie z wielką i małą pisaną i drukowaną literą: R, r, U, u, P, p, N, n.
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami w oparciu o poznane litery.
 • Porównywanie liczebności zbiorów, doskonalenie umiejętności przeliczania
 • w zakresie 6. Zapoznanie z cyfrą i liczbą 6. Rozwiązywanie prostych działań matematycznych z zastosowaniem znaków +, -, =.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami.
 • Korzystanie ze świeżego powietrza – ochrona przed wpływem zmiennych warunków pogodowych (wiatr, śnieg, niskie temperatury).


WITAJ NOWY ROKU

 • Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej „Kalendarz pełen radości”. Rozumie pojęcie nowy rok - wymienieni z nauczycielką wszystkie 12 miesięcy.
 • „Cztery pory roku”- praca z obrazkiem w książce „Wesoła szkoła” s. 8, 9 - udzieli kilkuzdaniowej wypowiedzi.
 • Wprowadzenie wielkiej i małej drukowanej i pisanej litery R, r, w oparciu o wyrazy rok, Romek. Dokona analizy i syntezy wzrokowej wyrazów rak, Romek. Wie, że głoska r jest spółgłoską. Ułoży z tasiemki literę R.
 • Upływa czas – podejmie próby zrozumienia upływania czasu. Zna sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś. Czyta globalnie podpisy do ilustracji – zegar słoneczny, klepsydra.
 • Zegar - powie, do czego potrzebny jest zegar, odczyta pełne godziny na zegarze.
 • Jak to pora roku? - rozwiąże zagadki słowne, obrazkowe i ilustrowane ruchem, kształtuje logiczne myślenie.
 • Zabawy w teatr „Spotkanie czterech pór roku”: według własnej interpretacji słownej z wykorzystanie samodzielnie przygotowanych rekwizytów.
 • Słuchanie wierszy i opowiadań o dniach tygodnia:
 • - Cz. Janczarski „Bajka o dniach tygodnia”’
 • - J. Brzechwa „Tydzień”.
 • Zabawa dydaktyczna „Policz” – liczy sprawnie w zakresie 5, praca z książką s. 6.
 • Zapoznanie z cyfrą i liczbą 6. Zna obraz graficzny drukowanej i pisanej cyfry 6 (Wesoła szkoła s. 10, ćw. 1,2).
 • Ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: bim, bam, bom, dzyń.
 • Ćwiczenia fonematyczne – analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów: rok, rak rym, rytm. Ułoży model wyrazu z czerwonych i niebieskich cegiełek.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 16 wg K. Wlaźnik
 • Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Zegary”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne z laskami zestaw nr 1 (Wesoła szkoła cz. 3 s.22), kształtuje koordynację ruchową kończyn dolnych i górnych.
 • Spacer wokół przedszkola - wie, jak zabezpieczyć organizm przed niską temperaturą.
 • Zabawy na powietrzu: zabawy na śniegu – „Chodzenie pośladach”, zabawa z elementem równowagi „Po śladach”.
 • Bajkowy zegar - zaprojektuje zegar według własnego pomysłu, wykorzysta dowolnie przybory plastyczne.
 • „Zimowe pejzaże” - wysłuchanie fragmentu „Zima” A. Vivaldiego z cyklu „Cztery pory roku”- słucha w skupieniu muzyki symfonicznej, maluje ilustrację do utworu.
 • Ćwiczenia twórcze „Zegary”: dzielą się na zespoły, (każdy zespół – zegar gra inaczej). Doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych. Podejmie działanie w zespole.
 • Zabawa rytmiczno – ruchowa przy piosence „Noworoczna piosenka”. Improwizuje treść piosenki. Zna i wymieni według własnej melodii nazwy poszczególnych pór roku.
 • WOŚP – aktywnie uczestniczy w akcji wspomagającej chore dzieci. Rozumie potrzebę niesienia pomocy innym. Zachowa się kulturalnie podczas zbiórki pieniędzy.
 • Praca z książką s.3 ćw. 2, s. 4 ćw. 1, 2, s. 5 ćw. 1,2, s. 11 ćw.1, s.12 ćw. 1, s.14 ćw. 1,2,3, s. 15, ćw. 1,2.


NASZ KARNAWAŁ

 • Inscenizacja bajki w wykonaniu nauczycielki „Bajka o srebrnej gwiazdce”, w oparciu o wiersz W. Badalskiej – dostarczanie radosnych przeżyć. Wypowie się na temat treści.
 • Zabawy w teatr według własnej interpretacji słownej z wykorzystanie samodzielnie przygotowanych rekwizytów.
 • Słuchanie opowiadania nauczycielki pt. „Karnawał”, przybliżenie obrzędów i tradycji ludowych.
 • Praca z obrazkiem „Robimy bal” – wdrażanie do wypowiedzi zdaniami złożonymi.
 • Ćwiczenia oddechowe „Dmuchanie baloników”.
 • Ćwiczenia słownikowe – grupowanie wyrazów wokół tematu BAL.
 • Ćwiczenia fonematyczne – różnicowanie słów podobnie brzmiących (żabka – czapka, bucik – budzik, itp.).
 • Wprowadzenie wielkiej i małej drukowanej i pisanej litery U, u w oparciu o wyrazy Ula, ul. Rozumie pojęcie samogłoska, przeczyta na tablicy znane mu samogłoski. Ułoży sylaby z wykorzystaniem spółgłosek i samogłoski u.
 • Za kogo się przebrał? – kształtuje spostrzegawczość, rozpozna i nazwie strój balowy. Dokona analizy słuchowej odgadniętego stroju.
 • Dodawanie liczb w zakresie 6. Zna i stosuje cyfry w zakresie 6 i znaki +, =. Łączy obrazek z działaniem (Wesoła szkoła s. 16).
 • Czytanie tekstu ze zrozumieniem, doskonali umiejętność wspólnego czytania tekstu słowno – obrazkowego. Współdziała z rówieśnikami. (Wesoła szkoła s. 18).
 • Udział w „Balu Choinkowym” – kultywowanie tradycji przedszkolnych.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 17 wg K. Wlaźnik
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi "Chodzące pajace”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne w formie aerobiku – kształtowanie koordynacji ruchowej kończyn dolnych i górnych.
 • Zabawy na powietrzu: zabawy na ślizgawce, próby bezpiecznego ślizgania się po lodzie, zabawy na śniegu – lepi kule śniegowe.
 • Dekoracja sali – przygotowanie elementów dekoracji na bal. Budzenie odpowiedzialności za przygotowanie sali dla wszystkich dzieci z przedszkola.
 • Maska – wykona pracę według własnego pomysłu lub skorzysta z gotowych szablonów. Wykorzysta różnorodny materiał do ozdobienia pracy.
 • Strój na bal – ozdabia kontur szlaczkami literopodobnymi. Stosuje odpowiednią siłę nacisku mazaka.
 • Osłuchanie i nauka piosenki A. Tarczyńskiej „W karnawale”- kształtuje pamięć i słuch muzyczny.
 • Twórcza zabawa muzyczna – „Wędrująca orkiestra”- gra akompaniament do piosenki
 • „W karnawale”. Przekaże instrument koledze na określony sygnał wzrokowy.   Słuchanie z nagrania CD bajki muzycznej „Kopciuszek” – wdrażanie do słuchania w skupieniu, umie się zrelaksować.
 • Praca z książką s. 20 ćw. 1, s. 21 ćw. 1, s. 23 ćw. 1,2., s. 24 ćw. 1.


NASI SENIORZY

 • Osłuchanie i nauka wiersza S. Kraszewskiego „Życzenia dla babci i dziadka”, analiza treści. Praca z książką s. 27/1 wykona polecenie zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela, przeczyta zdania.
 • Wprowadzenie wielkiej i małej drukowanej i pisanej litery P, p w oparciu o wyrazy Patryk, palto. Wygina drucik na kształt litery scenek- utrwali jej obraz graficzny.
 • Odgrywanie scenek dramowych związanych z emocjami, wywołanymi kontaktami
 • z dziadkami.
 • Słuchanie wiersza pt. „Babcia” A. Kamieńskiej. Kształtowanie uczuć przywiązania do osób starszych – babcia, dziadek. Ćwiczenia pamięci odtwórczej poprzez powtarzanie fragmentów wiersza.
 • Praca z książką s.31,omówi treść obrazka. Zestawi obrazek z wierszem,
 • D. Gellner „Portret dziadka”. Wypowie się na temat tekstu literackiego.
 • Zabawa matematyczna „Prezent dla babci”. Prawidłowo wskaże lewą i prawą stronę. Przelicza i porządkuje zbiory według wartości wzrastającej w zakresie 6, (książka s. 25/1).
 • Zabawa dydaktyczna „Pokaż obrazek, o którym mówiłam”- wdrażanie do uważnego słuchania opisu słownego i wiązania go z treścią obrazka.
 • Babcia czyta bajkę – zaproszenie babci do przedszkola. Słuchanie bajki czytanej przez starszych członków rodziny.
 • Jasełka w Domu Pomocy Społecznej – zaprezentuje swoje umiejętności przed seniorami z naszego miasta.
 • Uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”. Aktywnie uczestniczy w przedstawieniu Jasełek, zaśpiewa okolicznościowe piosenki o dziadkach. Złoży życzenia.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 18 wg  K. Wlaźnik
 • Zabawa ruchowa w formie opowieści „Pomogę babci”.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 Wesołe szkoła cz.3, s.39 – tor przeszkód w zależności od pogody w terenie lub sali.
 • Spacer wokół przedszkola – umiejętnie porusza się w mieście. Rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu. Zabezpiecza organizmu przed mrozem.
 • Zabawy na powietrzu: z elementem chodu "taniec wokół bałwanka”, z elementem rzutu "rzuty śnieżką dowolnie i do celu”
 • Prezent dla babci – korale z makaronu. Kształtuje drobne mięśnie policzków podczas nawlekania makaronu na sznurek.
 • Prezent dla dziadka – etui na okulary, połączy samodzielnie poszczególne części.
 • Portret Dziadka i Babci – zwróci uwagi na cechy zewnętrzne postaci.
 • Nauka piosenki „Babcia tańczy rock and rolla” – regulowanie oddechu podczas śpiewu. Ćwiczenia melodyczne na sylabach: la, lo, le, li – do melodii poznanej piosenki.
 • Zabawa twórcza – Śpiewane życzenia: śpiewa wymyślone przez siebie życzenia, po każdym życzeniu wspólny śpiew słowa dziękujemy.  
 • Praca z książką s. 26 ćw. 1,2, s. 28 ćw. 1,2,3, s. 29 ćw. 1,2, s. 30 ćw. 1,2.


MOJE MIASTO

 • Słuchanie wiersza H. Łochockiej „W moim miasteczku” – nabywa umiejętność posługiwania się większym zasobem słów. Kształtuje poczucie patriotyzmu lokalnego.
 • Słuchanie legendy „Studnia czarownic” -  rozumie pojęcie legenda, poznaje opowieści o swoim mieście.
 • Oglądanie albumów o Gorzowie, wzbogaca wiedzę o swoim mieście. Wie, że książka jest źródłem informacji.
 • Wprowadzenie wielkiej i małej drukowanej i pisanej litery N, n w oparciu o wyrazy Nela, narty. Czyta sylaby z literą n. Wyklei kontur liter N kolorowym papierem.
 • Zabawa twórcza – Legenda o Gorzowie - wspólne układanie opowiadania. Uzupełnia wypowiedź kolegi. Wykorzysta widokówki, jako inspirację do działania.
 • Ile tu domów? - Tworzy zbiory sześcioelementowe: przelicza w zakresie 6, posługuje się liczebnikami głównymi. Rozwiąże działania z zastosowaniem znaków +, -, =. (książka. s.45/1,2,3)
 • Zabawa dydaktyczna „Bolek i Lolek w Gorzowie – doskonali umiejętność posługiwania się zaimkami na, pod, przed, za, obok, między.
 • Konkurs „Gorzów moje miasto” – uczestniczy w konkursie dla dzieci z przedszkola, sprawdzi swoją wiedzę o mieście.
 • Wspólne układanie wiersza o Gorzowie - podejmie próby twórczości literackiej. Wykorzystanie komputera do zapisania i wydrukowania wiersza. Umieszczenie wiersza na gazetce.
 • Ćwiczenia ortofoniczne „Odgłosy miasta”, naśladuje dźwięki pojazdów mechanicznych.
 • Ćwiczenia logopedyczne - zaciska wargi, wysuwa język w różne kierunki.
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego: kończenie zaczętego wyrazu (synteza), uzupełnianie treści słyszanego opowiadania obrazkiem.
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 19 wg K. Wlaźnik.
 • Zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa „Samochody” - wie, kiedy się zatrzymać.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie stacji (układ własny nauczycielki) rozwija sprawność fizyczną, przestrzega ustalonych reguł. Doskonali koordynację ruchów.    
 • Spacer po osiedlu w pobliżu przedszkola: obserwuje najbliższe otoczenie, przestrzega zasad ruchu drogowego podczas poruszania się po chodniku.
 • Zabawy na powietrzu: zabawy na śniegu – lepi kule i rzuca do celu, chody i marsze w różnych kierunkach, umiejętnie oddycha zimnym powietrzem.
 • „Mój dom” – oklei karton tapetą, wycina kwadraty i prostokąty, naklei je w miejsce okien i drzwi. Podejmie działania w zespołach 5 osobowych.
 • Budowanie domów z klocków plastikowych różnej wielkości, tnie papier na pasy na jezdni. Zbuduje pojazd z wykorzystaniem pudełek i karty pracy.
 • Inscenizacja piosenki z ubiegłego roku „Mój dom” – rozwija ekspresję, wykorzysta w zabawie instrumenty perkusyjne i niemetodyczne.
 • Opowieść rytmiczno-ruchowa „Spacerkiem po mieście” – zaspokoi naturalną potrzebę ruchu. Reaguje na akcent w muzyce.
 • Praca z książką s.33 ćw. 1,2, s.34 ćw. 1,2, s.35 ćw. 1,2,s.41 ćw. 1,2, 42 ćw. 1,2, s.43 ćw. 1,2.


POMOCE DYDAKTYCZNE

 • Ilustracje do tematyk kompleksowych, materiał plastyczny, tworzywo przyrodnicze, ilustracje do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, balony, nagrania CD bajki muzycznej „Kopciuszek”, radiomagnetofon z CD, laski, instrumenty niemetodyczne i perkusyjne, układanki, nagrania magnetofonowe odgłosów pojazdów, zegar, kalendarz, szablony masek, makaron, sznurek, miękki drut, widokówki z Gorzowa, flaga Gorzowa, nagranie Hejnału Gorzowa, maskotka Gorzuś.


LITERATURA

 • Program ABC,
 • Rozkład materiału „Wesoła szkoła sześciolatka”,
 • Książka „Wesoła szkoła sześciolatka”,
 • Zabawy matematyczne i ciekawostki – T. Fiutkowska, J. Misiak,
 • Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik,
 • Zabawy dydaktyczne – Z. Bogdanowicz
 • Scenariusz zajęć muzyczno – ruchowych dla dzieci 6 – letnich,
 • Gorzów Wielkopolski – wydawnictwo Max Medium 2001,
 • Gorzów Wielkopolski – Media – Serwis 2004,
 • Gorzów Wielkopolski miasto parków i ogrodów,
 • Kolorowy świat - wybór literatury dla dzieci.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Kontakty indywidualne:

 • ujednolicanie postaw wobec nadruchliwych i agresywnych zachowań dzieci,
 • wymiana spostrzeżeń o osiągnięciach dzieci dotyczących poznawanych treści,
 • zachęcanie do utrwalania liter i wspólnego z dzieckiem czytania w domu.


Organizacja uroczystości w przedszkolu:

 • dekoracja sali na bal,
 • przygotowanie paczek dla dzieci,
 • przygotowanie poczęstunku dla dziadków.
 • Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- zaproszenie babci Mikołaja K. do czytania bajki w przedszkolu.
 • Doposażenie kącików zainteresowań i gromadzenie pomocy do zajęć.
 • Pomoc w przewiezieniu rekwizytów i strojów do Domu Pomocy Społecznej.
 • Zachęcanie wszystkich członków rodziny do aktywnego uczestnictwa w akcji WOŚP.


Opracowały: Barbara Błaż, Bożena Czupryniak

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi