Plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej (marzec)

Plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej (marzec)

Miesiąc: marzec 2009
Grupa: V – dz. 6-letnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Nasze mamy pracują - Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo w pracy zawodowej rodziców. Budzenie szacunku dla pracy kobiet w różnych zawodach, poszanowanie pracy pań w przedszkolu, mamy w domu.
 • Wszystko co żyje wodę pije - Znaczenie wody dla życia na ziemi, jej rola w życiu roślin i zwierząt. Wdrażanie dzieci do oszczędzania wody. Przeprowadzenie doświadczeń z wodą.
 • To wiosenka już puka do okienka – Obserwacja zjawisk w okresie wczesnej wiosny i przedwiośnia: roztopy, pierwsze wiosenne kwiaty, pojawienie się pąków i liści. Prowadzenie kalendarza pogody. Poznanie przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 • Muzyka pana Chopina - Zapoznanie z postacią wielkiego Polaka. Rozwijanie zainteresowania muzyką. Rozbudzanie wrażliwości na piękno utworów muzyki poważnej.
 • Rozumienie znaczenia muzyki podczas występów teatralnych.
 • Zapoznanie z wielką i małą pisaną i drukowaną literą: B, b, W, w, C, c, J, j.
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, zachęcanie do czytania sylabami w oparciu o poznane litery.
 • Utrwalenie dni tygodnia. Porównywanie liczebności zbiorów, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 8. Zapoznanie z cyfrą i liczbą 8 i 0. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1-8 - zmiana kolejności składników.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania z kolegami. Próby samodzielnego rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej.


NASZE MAMY PRACUJĄ

 • Słuchanie wiersza „Tyle kobiet dookoła” H. Łochockiej. Wypowie się dłuższymi zdaniami na temat pracy zawodowej i domowej kobiet w rodzinie.
 • Praca z obrazkiem – zna i omówi niektóre zawody wykonywane przez kobiety.
 • Spotkanie z mamą Małgosi– uczestniczy w spotkaniu z mamą prezentującą swój zawód. Śledzi z uwagą wypowiedź na temat godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Zabawa dydaktyczna „Jaki to zawód” – wykorzysta akcesoria różnych zawodów, doskonali logiczne myślenie.
 • Nauka wiersza okolicznościowego H. Bechlerowej „ Niechaj ten wiersz” – recytuje wiersz, reguluje oddech podczas recytacji, kształtuje pamięć odtwórczą.
 • Rozwiązywanie zagadek o różnych zawodach.
 • Zabawa dramowa  „Jaki to zawód? ”- odgrywa określone scenki.
 • Wprowadzenie litery „b, B” na podstawie słowa „buty”. Wiersz „Rozmówki na cztery sznurówki” M. Przewoźniak s. 20
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia. Liczebniki porządkowe 1-7
 • Dodawanie liczb w zakresie 7. s. 28
 • Ćwiczenia fonematyczne – analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów: Bolek, Barbara, burak, Ułoży model wyrazu z czerwonych i niebieskich cegiełek.

 

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 21 wg K. Wlaźnik
 • Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Kwoka i piskleta”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne z krzesełkami zestaw nr 1 (Wesoła szkoła cz. 4 s.24), kształtuje koordynację ruchową kończyn dolnych i górnych. Doskonali czworakowanie w przód.
 • Zabawy na powietrzu: zabawa z elementem równowagi „Omiń kałużę”.

 

 • Osłuchanie i nauka piosenki „Marzec marzyciel  - rozwija słuch muzyczny.
 • Zabawa do piosenki „Marcowy kwiatek” - kształtuje płynność ruchów.
 • Wyklejanie na tekturce kształtu buta – ozdabianie go koralikami, guzikami.
 • Kalendarz pogody – prowadzi tygodniowy kalendarz pogody, rysuje charakterystyczne zjawiska atmosferyczne dla przedwiośnia.

 

 • Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów:

- układanie i odczytywanie wyrazów z alfabetu ruchomego,
- czytanie tekstów ze zrozumieniem,
- zabawy w rozpoznawaniu liter.

 • Praca z książką s.3 ćw. 2, s. 4 ćw. 1, 2, s. 5 ćw. 1, 2, s. 11 ćw.1, s. 12 ćw. 1, s. 14 ćw. 1, 2, 3, s. 15, ćw. 1, 2.


WSZYSTKO CO ŻYJE WODĘ PIJE

 • Do czego zużywamy wodę? Poznanie właściwości wody. Wypowiedzi dzieci na określony temat. Wzbogaca zasób wiedzy i słownictwa.
 • Wprowadzenie litery: „w, W” na podstawie wyrazów: woda, Witek. Rozpozna i wskaże litery w tekście. Czyta wyrazy zawierające poznane litery.
 • Woda źródłem życia - Wypowiedzi dzieci na temat roli wody w życiu roślin, zwierząt i ludzi. Degustacja wody mineralnej. Sposoby jej oszczędzania.
 • Rzeki naszego miasta- zna i nazywa rzeki przepływające przez Gorzów. Wskaże na mapie miasta położenie rzek: Warta, Kłodawa, Srebrna. Rozumie znaczenie rzek w mieście.
 • Obieg wody w domu – poznaje sposób rozprowadzenia wody w domach.
 • Eksperymenty z wodą: Co najszybciej nasiąka wodą?; Co rozpuszcza się w wodzie?
 • Obserwuje, dokona samodzielnie doświadczenia, formułuje wnioski.
 • Zabawa dydaktyczna – „Żywe literki”.
 • Wprowadzenie cyfry 8. Doskonali umiejętność liczenia w zakresie 8.
 • Rymowanka „Korale Toli” – dodaje w zakresie 8.

 

 • Zabawa ruchowa „Wioślarze”,
 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 22 wg K. Wlaźnik
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 1 s. 24.
 • Zabawy na powietrzu: orientacyjno – porządkowa „Ulewa”, z elementem przeskoku obunóż „Omiń kałużę”.
 • Wycieczka nad Wartę – obserwuje nurt rzeki, zachowa bezpieczeństwo nad brzegiem.

 

 • Nauka piosenki „Marzec marzyciel”. Kształtuje słuch muzyczny i pamięć.
 • Rytmiczne czytanie tekstu z książki – próby śpiewania go. S. 13 ćw. 2.
 • Słuchanie piosenki „Moje rybki”. Zabawa rytmiczna z instrumentami perkusyjnymi.
 • Zakładamy „akwarium na niby”. Wycina rybki z tektury, ozdabia według własnej inwencji, zawiesza na nitce.
 • „Ryba w stawie” – wycinanka z papieru. Umiejętnie posługuje się nożyczkami.
 • „Łódka” – składanka z papieru. Składa według instrukcji słownej nauczycielki
 • Płyną łódki – reguluje strumień
 • Kolorowanie rysunku – akwarium z rybkami. Doskonali umiejętność trzymania narzędzi pisarskich.


TO WIOSENKA JUŻ PUKA DO OKIENKA

 • Wycieczka do parku – „W poszukiwaniu wiosny”. Obserwacja pogody, szukanie oznak wiosny, zbieranie eksponatów do „kącika przyrody”.
 • Zapis obserwacji z wycieczki - wykonanie ćwiczeń s.24, 25. Zapamięta charakterystyczne cechy wiosny. Wie, jak prowadzić obserwację.
 • Wprowadzenie litery c, C na podstawie wyrazu „cebula”. Poznanie wyglądu, zapachu, smaku i wartości odżywczych cebuli.
 • Witaminy w żywności – pozna znaczenie witaminy C w odżywianiu, zjada kiszoną jesienią kapustę. Wie, że kiszona kapusta jest bogatym źródłem omawianej witaminy.
 • Słuchanie wiersza „Zimowe dywany” D. Gellner, s. 47 Uwrażliwia się na piękno literatury dziecięcej.
 • Wypowiedzi dzieci na temat „Jak malarze i poeci wyobrażali sobie odchodzącą zimę”.
 • Scenki dramowe: „Zapraszamy wiosnę”. Rozwija twórczą aktywność.
 • Udział dzieci w Quizie między grupami „Witamy wiosnę”. Wykorzysta nabytą wiedzę w udzielaniu odpowiedzi.
 • Chrońmy przyrodę – zna i wymieni wiosenne kwiaty chronione. Przestrzega zasady niezrywania roślin chronionych.
 • Powitanie wiosny – barwny korowód ulicami miasta. Kultywuje tradycje przedszkolne.
 • Rozwiązywanie zagadek o zjawiskach atmosferycznych. Kształtuje logiczne myślenie.
 • Zabawa dydaktyczna „Nazwij literkę. s. 25 Rozpoznaje litery, wyszuka przedmioty, których nazwa rozpoczyna się wskazaną literą.
 • Słuchanie wiersza „Tajemniczy gość” s. 26 i „Wiatr”. Wzbogaca zasób słownictwa.
 • Składniki liczby 8. Porównywanie liczebności zbiorów.

 

 • Zestaw ćwiczeń porannych nr 23 według K. Wlaźnik
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne metodą Labana s.45.
 • Zabawy na powietrzu: "Raz, dwa, trzy, Pani Zima patrzy”, orientacyjno - porządkowa „W ogródeczku”.
 • Wycieczka do parku, korzysta z różnych form ruchu.

 

 • Nauka piosenki „Wiosenna piosenka”. Kształtuje słuch muzyczny i pamięć.
 • Słuchanie fragmentu „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku” A. Vivaldiego.
 • Wycinanie płaskiej formy litery C – karta 8.
 • Marzanna – symbol odchodzącej zimy. Wykonanie kukły z różnorodnych materiałów.
 • Portret Wiosny – malowanie farbami. Rozwija ekspresję i inwencję twórczą.


MUZYKA PANA CHOPINA

 • Słuchanie opowiadania „Muzyka Pana Chopina” W. Chotomskiej. Udzieli odpowiedzi na pytania zgodnie z treścią.
 • Dzieci poznają pojęcia: kompozytor, pianista, nuty. Zapoznanie się z życiem sławnego Polaka – F. Chopina.
 • Wprowadzenie litery j, J na podstawie wyrazów jajko, Janek - zna obraz graficzny poznanych liter. Układa z alfabetu ruchomego wyrazy: bajka, jajko, kolej.
 • Układanie i utrwalanie z poznanych do tej pory liter: sylab, wyrazów, zdań. Czyta ze zrozumieniem.
 • Czytanie krótkich tekstów w książce. Korzysta z biblioteczki przedszkolnej.
 • Zbieranie informacji, zdjęć, widokówek na temat F. Chopina. Wykonanie albumu.
 • Słuchanie utworów F. Chopina z płyty lub na koncercie uczniów ze Szkoły Muzycznej.
 • Muzyka w teatrze, rozumie znaczenie muzyki podczas występów scenicznych.
 • W teatrze – odgrywa dowolne scenki, korzysta z  literatury dziecięcej. Podejmie próby ułożenia dowolnego podkładu muzycznego z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 • Zabawa dydaktyczna „Odgłosy przyjemne i szkodliwe”. Wie, ze hałas wpływa negatywnie na organizm.
 • Liczebnik porządkowy „ósmy”. Przeliczanie dźwięków gamy.
 • Podpisywanie cyframi dźwięków gamy.

 

 • Zabawa ruchowa „Celowanie do obręczy”.
 • Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne - metodą Labana. S. 45
 • Zestaw ćwiczeń porannych XXXIII s. 163 wg Wlaźnik.
 • Zabawy na powietrzu- bezpiecznie korzysta z urządzeń.

 

 • Zabawy muzyczne – układanie melodii do krótkich rymowanek, przysłów, wierszyków.
 • Poznanie pojęć: gama, nazwy nut. Próby grania gamy na dzwonkach.
 • Rysowanie pisakami na temat: „Wesołe nuty”
 • Malowanie farbami wodnymi na temat wysłuchanego utworu.


POMOCE DYDAKTYCZNE

Ilustracje do tematyk kompleksowych, materiał plastyczny, tworzywo przyrodnicze, ilustracje do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, nagrania CD muzyki poważnej F. Chopina, radiomagnetofon z CD, nagrania muzyki relaksacyjnej, bajki terapeutyczne, laski, instrumenty niemetodyczne i perkusyjne, układanki, kalendarz, kiszona kapusta z kącika przyrody.

LITERATURA

 • Program ABC,
 • Rozkład materiału „Wesoła szkoła sześciolatka”,
 • Książka „Wesoła szkoła sześciolatka”,
 • Zabawy matematyczne i ciekawostki – T. Fiutkowska, J. Misiak,
 • Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik,
 • Zabawy dydaktyczne – Z. Bogdanowicz
 • Scenariusz zajęć muzyczno – ruchowych dla dzieci 6 – letnich,
 • Gorzów Wielkopolski miasto parków i ogrodów,
 • Kolorowy świat - wybór literatury dla dzieci.
 • Bajka terapeutyczna M. Molicka


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Kontakty indywidualne:

 • ujednolicanie postaw wobec nadruchliwych i agresywnych zachowań dzieci,
 • wymiana spostrzeżeń o osiągnięciach dzieci dotyczących poznawanych treści,
 • zachęcanie do utrwalania liter i wspólnego z dzieckiem czytania w domu.


Organizacja uroczystości w przedszkolu:

 • wykonanie kwiatów z bibuły na powitanie wiosny,


Kontynuacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- zaproszenie do czytania bajki w przedszkolu.

 • Doposażenie kącików zainteresowań i gromadzenie pomocy do zajęć.


Opracowała: Barbara Błaż

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi