Przedszkole Sióstr Imienia Jezus (Poznań)

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus
zobacz więcej (2)

Udogodnienia

 • język angielski
 • logopeda
 • psycholog
 • rytmika
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • urodziny
 • animacje
 • warsztaty dla dzieci
 • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Przedszkole Sióstr Imienia Jezus jest kameralną placówką, w której staramy się tworzyć ciepłą i przytulną atmosferę. Wychowujemy dzieci w duchu pedagogiki chrześcijańskiej. Dbamy o ich wszechstronny rozwój w zgodzie z ich potrzebami.   Warunki lokalowe   Miłe, zadbane otoczenie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. Plac zabaw wyposażony jest w sprzęt rekreacyjno- zabawowy, który umożliwia różnorodną działalność dzieci na powietrzu: zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne.   W budynku znajduje się duża, przestronna, jasna i przejrzysta sala zabaw. Umeblowanie i zagospodarowanie sali daje możliwość wykorzystywania jej do zabaw ruchowych.   W sąsiedztwie sali zabaw usytuowana jest przestronna łazienka z 4 umywalkami, 3 sanitariatami dostosowanymi do wieku wychowanków  i kabiną prysznicową. Ponadto przedszkole posiada szatnię dla dzieci, pokój biblioteczny oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.   Wyposażone w zabawki dla dzieci, kąciki tematyczne i...

Galeria

Program nauczania

I. MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus wychowuje do wartości zgodnych i wypływających z wiary katolickiej. Zwraca uwagę na formację moralno-duchową dzieci, nie pomijając jednak jej psychofizycznej bazy.

Każdy człowiek jest obrazem Bożej Miłości. Najwyższym celem, jakie stawia sobie wychowanie chrześcijańskie jest odkrywanie i kształtowanie podobieństwa do Boga Stwórcy. Tak określony cel nadrzędny obejmuje integralny rozwój człowieka i uwzględnia wszystkie jego etapy.

 

II. CELE  PROGRAMU

 

1. Wiedza

 

 • kształtowanie świadomości i poczucia Bożego dziecięctwa
 • kształtowanie świadomości narodowej, przynależności narodowej

 

2. Umiejętności

 

 • integracja grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do wzajemnej pomocy
 • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania z innymi
 • wdrażanie do postępowania zgodnego z przyjętymi zasadami
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania osobistej relacji z Bogiem
 • wdrażanie do życia modlitwy
 • kształtowanie umiejętności dobrej, otwartej i jasnej komunikacji z innymi

 

3. Postawy, uczucia

 

 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
 • kształtowanie postawy szczerości i prawdomówności
 • kształtowanie postawy wdzięczności wobec ludzi i Boga
 • uwrażliwianie na Obecność Bożą
 • kształtowanie postawy poszanowania godności innych i akceptacji
 • uwrażliwianie na piękno ojczystej ziemi
 • kształtowanie empatii
 • pielęgnowanie radości i spontaniczności
 • kształtowanie  patriotyzmu
 • kształtowanie postawy zaufania i otwartości

 

III. ETAPY  REALIZACJI  TREŚCI  PROGRAMOWYCH

 

A.  NIE  JESTEM  SAM.

 

Cele operacyjne: 

 

Dziecko

 • zna swoją grupę i panujące w niej zasady
 • potrafi podporządkować się  ustalonym regułom i zasadom
 • potrafi zgodnie bawić się
 • rozumie potrzeby innych
 • szanuje pracę innych
 • chętnie pomaga koleżankom i kolegom
 • z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach
 • potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami (tworzy więź)
 • mówi o swoich uczuciach, rozpoznaje uczucia innych starając się im pomóc.
 • jest odpowiedzialny za siebie i za innych
 • rozumie odpowiedzialność przez konsekwencje swoich działań
 • pamięta, że Bóg w Swej Opatrzności opiekuje się nim
 • włącza się we wspólną modlitwę

 

Ośrodki tematyczne:   (Zadania)

 

1. Poznaję imiona kolegów i koleżanek. Bóg nas stworzył.

2. Znam rozkład dnia i zasady zabawy.

3. Chętnie zostaję w grupie przedszkolnej.

4. Dbam, by wszyscy byli radośni i czuli się dobrze.

5. Wiem, że mam Ojca w Niebie.

 

B.  ŻYJĘ  W  RODZINIE.

 

Cele operacyjne: 

 

Dziecko

 • zna zwroty grzecznościowe i wie, kiedy się nimi posługiwać
 • zna prawdę o chrzcie świętym, który wprowadza do Rodziny Bożej
 • wie, że ma Matkę w Niebie
 • rozumie, kim jest Rodzina Święta
 • potrafi odmówić modlitwę do Matki Bożej
 • potrafi wymienić członków swojej rodziny
 • potrafi okazać rodzicom wdzięczność za troskę i opiekę
 • potrafi wyrazić w modlitwie wdzięczność za bliskich i rodzinę
 • dba o porządek i czystość
 • zgłasza swoje potrzeby wychowawcom
 • prosi o pomoc wychowawcy w sytuacji trudnej lub konfliktowej
 • pyta nauczyciela o pozwolenie
 • chętnie wykonuje polecenia nauczyciela
 • włącza się w obowiązki w przedszkolu i w domu
 • inicjuje pomoc innym

 

Ośrodki tematyczne: 

 

1. Bóg wybrał mi rodzinę.

2. Kto mieszka w moim sercu? Kto jest dla mnie ważny?

3. Moi wychowawcy.

4. Pomagam tworzyć dom.

5. Moja Mama w Niebie.

 

C.  ŻYJĘ  W  PIĘKNYM  ŚWIECIE.

 

Cele operacyjne: 

 

Dziecko

 • wie, jak nazywa się jego miasto
 • wie, jak nazywa się jego ojczyzna
 • rozumie pojęcie “ojczyzna”
 • wie, że Niebo jest drugą ojczyzną człowieka
 • wie, że Bóg stworzył dla niego piękny świat
 • rozumie, że przyrodę trzeba chronić
 • potrafi rozróżnić podstawowe symbole narodowe
 • potrafi okazać to, co myśli i czuje
 • dostrzega piękno przyrody
 • włącza się w pielęgnację kwiatów (w przedszkolu, w domu)
 • pamięta o dokarmianiu swojego zwierzątka
 • pragnie sprawiać radość innym
 • dziękuje Bogu w modlitwie za piękny świat

 

Ośrodki tematyczne: 

 

1. Dziękuję Bogu za piękny świat.

2. Mieszkam w Poznaniu.

3. Jestem Polakiem.

4. Kocham moją ojczyznę.

5. Kiedyś zamieszkam w Niebie.

 

IV. OBSZARY  REALIZACJI  PROGRAMU

 

1. Grupa przedszkolna.

2. Rodzice.

3. Nauczyciele

 

V. FORMY  REALIZACJI  PROGRAMU

 

1. Grupa przedszkolna

 

 • zabawa
 • inscenizacje, scenki rodzajowe
 • zajęcia tematyczne
 • katecheza
 • przedstawienie dla rodziców
 • przygotowanie Jasełek
 • zabawa karnawałowa
 • wycieczki i spacery
 • założenie ogródka przedszkolaków
 • twórczość plastyczna
 • uroczystości okazjonalne i narodowe

 

2. Rodzice

 

 • kontakt indywidualny z nauczycielem
 • udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych
 • pomoc w zorganizowaniu wycieczki
 • systematyczne oglądanie wystawy prac dzieci
 • wyrażanie opinii dotyczących programu pracy wychowawczej

 

3. Nauczyciele

 

 • udział w rekolekcjach
 • informowanie rodziców o rozwoju ich dzieci
 • spotkania formalne i nieformalne z innymi nauczycielami
 • lektura książek o odpowiedniej tematyce

 

VI. METODY PRACY W REALIZACJI PROGRAMU

 

 • pogadanka
 • metody poglądowe, wykorzystanie sprzętu audio-wizualnego
 • opowiadania i bajki
 • drama
 • metody plastyczne
 • metody twórczego udziału
 • inspiracja muzyczna
 • zabawa zorganizowana i spontaniczna

Kolorowanki