Program edukacji przyrodniczej

Program edukacji przyrodniczej

Kreatywne zabawy z przyrodą

Program edukacji przyrodniczej z elementami terapii ręki realizowany w grupie 4,5 latków w roku szkolnym 2021/2022


        Dzieci w okresie przedszkolnym są prawdziwymi badaczami przyrody i łatwo wzbudzić w nich zaciekawienie otaczającym środowiskiem naturalnym. Ważne jest, aby w tym okresie miały bezpośredni kontakt z przyrodą. Dziecko powinno oglądać, szukać, zbierać, porządkować, porównywać, mierzyć, liczyć, obserwować, eksperymentować. Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z naturą i jej zjawiskami, dziecko może obserwować przyrodę, szukać, zbierać i porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w środowisku naturalnym i eksperymentować. Dzięki tym działaniom ma szansę w pełni poznać i polubić otaczający je świat.  Istotnym elementem w wychowaniu przedszkolaka  jest wyrobienie postawy  proekologicznej oraz szacunku dla otaczającego nas świata przyrody. Ważne jest aby przedszkolak  dostrzegał w swoim otoczeniu zwierzęta i rośliny, które wymagają opieki i pielęgnacji.  Żeby takie postawy u dzieci się wykształciły należy rozpocząć naukę jak najwcześniej, a przedszkole jest najlepszą instytucją od której należy rozpocząć.
       Poleski Park Narodowego położony jest na terenie województwa lubelskiego, a nasze Przedszkole znajduje się w jego centrum. W ramach Poleskiego Parku Narodowego funkcjonują dwa obiekty, w których prowadzona jest działalność edukacyjna i popularyzatorska: Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu i Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie. Tak bliskie sąsiedztwo zachęca do pogłębiania i wzbogacania wiedzy na temat przyrody PPN. Daje możliwość bezpośredniego kontaktu z przyroda podczas wycieczek, spacerów , zabaw,  zajęć dydaktycznych organizowanych w przedszkolu i w ośrodkach PPN. Zarówno  bezpośredni, jak i pośredni kontakt z przyroda rozbudza zamiłowania przyrodnicze i kształtuje  opiekuńczy  stosunek do świata roślin i zwierząt.
      Realizacja treści przyrodniczych skupiać się będzie wokół  zagadnień przyrody  PPN oraz na eksperymentowaniu, rozwijaniu kreatywności, motoryki dużej, motoryki małej oraz wzmacnianiu doświadczeń sensorycznych dzieci.  Wiedza i umiejętności nabyte w przedszkolu  przy współpracy  z PPN  ukażą dziecku współzależności między człowiekiem i otaczającym go światem przyrody oraz ułatwią budowanie związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą. Dzięki realizacji treści dzieci staną się bardziej otwarte na eksperymentowanie, szukanie rozwiązań, ciekawe świata. Program jest przeznaczony do realizacji w grupie przedszkolnej 4,5 latków.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU I SPOSOBY REALIZACJI


1.Stworzenie warunków do realizacji programu, poprzez obserwowanie,
    odkrywanie i eksperymentowanie, gdzie nauczyciel pełni rolę koordynatora.
2. Podnoszenie wiedzy dotyczącej treści programowych za pomocą literatury,  Internetu.
3. Rozwijanie i doskonalenie motoryki dużej, motoryki małej, doświadczeń sensorycznych dzieci.
4. Rozwijanie  kompetencji kluczowych poprzez łączenie obszarów przyrodniczych, artystycznych, społecznych.
5. Zapoznanie rodziców z programem, celowością jego realizacji w przedszkolu i zachęcanie ich do współpracy.
6. Przygotowanie i prowadzenie zajęć
7. Udział dzieci w zajęciach przyrodniczych prowadzonych na terenie PPN.
8. Udział w konkursach plastycznych dotyczących tematyki przyrodniczej.
9. Obchodzenie świąt nietypowych związanych z przyrodą.

CELE PROGRAMU:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • uczestniczenie w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody
 • budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez  kształtowanie właściwych postaw
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności obserwacji i wnioskowania
 • poznanie wybranych gatunków zwierząt  żyjące w  naturalnym środowisku PPN
 • rozwijanie kreatywności, wzbogacanie doświadczeń sensorycznych
 • rozwijanie i doskonalenie motoryki dużej i małej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 

 • zdobywa i poszerza wiadomości z zakresu przyrody
 • poznaje przyrodę poprzez oglądanie, poszukiwanie i obserwowanie poszczególnych zjawisk
 • poznaje różne gatunki roślin i zwierząt
 • właściwie zachowuje się na łące, w parku, w lesie
 • tworzy kalendarz pogody i poszerza wiedzę z zakresu meteorologii
 • zauważa wpływ zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem zimy i wiosny na życie zwierząt.
 • rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy (np. dokarmianie ptaków).
 • rozumie znaczenie niektórych owadów dla przyrody (pszczoła, mrówka, biedronka).
 • zachowuje  ostrożności w kontaktach ze zwierzętami. poprawia: sprawność ruchowa motoryki dużej i motoryki małej , wrażeń dotykowych, koncentracji, uwagi
 • eksperymentuje, wysuwa wnioski.

 

FORMY ORGANIZACYJNE

 • spacery i wycieczki
 • organizowanie wystawek tematycznych, gromadzenie eksponatów, literatury
 • prowadzenie hodowli  
 • obserwacja stanu pogody
 • uczestniczenie w obchodach świąt  nietypowych,dokarmianie zwierząt zimą
 • organizowanie spotkań z ludźmi, których praca związana jest ze światem roślin i zwierząt
 • zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty, prace plastyczne
 • obserwacje, pogadanki, pokazy

METODY REALIZACJI PROGRAMU:


Proponowane metody pracy:
Realizacja programu powinna się opierać na stosowaniu aktywnych metod poznawania środowiska. Większość zadań może być realizowana w grupie. Jest to bardzo istotne w nabywaniu przez dzieci umiejętności pracy w grupie i komunikowania się. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody, które pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję ( w różnych jej formach). Wykorzystywane będą również metody pracy rozwijające i doskonalące motorykę dużą i małą oraz stymulują wrażenia sensoryczne dzieci

 • metody oglądowe: obserwacja, pokaz, prezentacje multimedialne
 • metody słowne: pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, historyjki obrazkowe
 • metody praktyczne (badawcze): spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty

 

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI:

• bezpośredni kontakt z przyrodą w różnych środowiskach poprzez spacery i wycieczki,  opieka nad ptakami zimą i zajęcia w „kąciku przyrody”, prace hodowlane, prace użyteczne na rzecz środowiska, udział dzieci w różnych akcjach
 • pośrednie poznanie oparte na książce, filmach i różnego typu zabawach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:


• Środki manipulacyjne: okazy naturalne, narzędzia, przybory, przyrządy itp.
. • Środki wizualne (wzrokowe): obrazy, tablice,  fotografie, widokówki, ilustracje, prezentacje itp.
• Środki audytywne (słuchowe): audycje słuchowe, płyty z nagraniami, piosenki, wiersze, opowiadania
 • Środki audiowizualne: filmy dźwiękowe, programy telewizyjne, edukacyjne programy audiowizualne, lupy, naczynia, sprzęt do obserwacji.
• Podręczniki, literatura: czasopisma dziecięce, przewodniki turystyczne, encyklopedie itp.
 • Programy komputerowe i multimedialne

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

•    Współpraca z rodzicami.
•    Zapoznanie z programem przyrodniczym i celowością jego realizacji w przedszkolu oraz zachęcenie do współpracy;
•    Uczestniczenie rodziców w zajęciach i zabawach o tematyce przyrodniczej organizowanych w grupach;
•    Włączanie rodziców urządzania kącików przyrodniczych .
•    Współpraca z PPN , spotkania z leśnikiem w środowisku leśnym i w przedszkolu.

•    Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną

•    Udział w konkursach przyrodniczych, tworzenie  galerii twórczości dzieci o tematyce przyrodniczo-ekologicznej na terenie placówki

 

TREŚĆ PROGRAMU I OKRES REALIZACJI W ZAŁĄCZNIKU

 

OPRACOWAŁA:

Katarzyna Redzik

 

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi