Program koła teatralnego "Bajeczka"

Program koła teatralnego "Bajeczka"

Potrzeba powstania kół zainteresowań wynikła od rodziców, po przeprowadzeniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola oraz ankiety „Przedszkole mojego dziecka”, a ponieważ od lat uważałam, że dziecięce teatrzyki są nie tylko wspaniałą formą zabawy, ale też odgrywają ważną rolę w rozwoju dziecka, doskonalą wyrazistą mowę, rozwijają  pamięć, pomagają przełamać nieśmiałość, uczą współdziałania w zespole i wyzwalają aktywność, postanowiłam więc utworzyć koło teatralne „Bajeczka”.

Jest to pierwsze tego typu koło w mojej placówce. Jest ono przeznaczone dla niewielkiego zespołu dzieci /około 12/, wyrażających chęć uczestnictwa bez względu na posiadane przez nie wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień. Pierwszeństwo uczestnictwa mają dzieci z grupy IV, w której pracuję, ale możliwe, a wręcz  pożądane jest też uczestnictwo chętnych przedszkolaków z innych grup. Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko, co jest bardzo ważne w pierwszym etapie kształcenia. Stymuluje bowiem „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Mam nadzieję, że obie strony będą się czuły w tej wspólnej działalności spełnione.

I Charakterystyka programu:
Program koła teatralnego „Bajeczka” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MENiS  / Rozporządzenie z dnia 26 lutego 2002r / i powstał w oparciu o „ABC Program XXI wieku” autorstwa Anny Łada-Grodzickiej, Ewy Bełczewskiej, Maryli Herde, Elżbiety Kwiatkowskiej i Joanny Wasilewskiej  /nr dopuszczenia  DKW-4013-1/00/. Zawiera 5 celów ogólnych, które są następnie precyzowane poprzez cele szczegółowe. Osiąganie tych celów będzie możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi metod i form nauczania. Program zawiera też treści programowe oraz przewidywane osiągnięcia dzieci. Treści programowe mogą być wplecione podczas zajęć edukacyjnych w ramach bloków tematycznych lub też w połączeniu z dodatkową godziną wynikającą z aktualnych potrzeb nauczycielki i dzieci.

II Warunki realizacji programu:
Realizacja programu wymaga wcześniejszych przygotowań ze strony nauczyciela, przygotowania miejsca do działalności teatralnej, wyposażenia go w odpowiednie rekwizyty, zachęcenia rodziców do wspomagania działalności grupy teatralnej. Nie wiąże się to z nakładami finansowymi, chyba, że  propozycja finansowego wsparcia działalności koła wypłynie od rodziców. Chodzi o pomoc w gromadzeniu materiałów, przygotowywaniu scenerii i strojów oraz uczestnictwo rodziców  w przedstawieniach przygotowanych przez dzieci zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim.

III Cele ogólne:
1. Doskonalenie wyrazistej mowy poprzez dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej /język nauczyciela, teksty w wykonaniu aktorów/
2. Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.
3. Wyrabianie odwagi i śmiałości.
4. Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.
5. Organizowanie dziecięcej zabawy w teatr /przebieranie, pacynki, kukiełki itp./

IV Cele szczegółowe:
1. Dziecko posiada podstawową wiedzę o teatrze.
2. Posługuje się poprawną polszczyzną.
3. Potrafi zapamiętać tekst rymowany lub pisany prozą.
4. Chętnie uczestniczy w przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim.
5. Interesuje się różnymi formami teatralnymi.
6. Przełamuje nieśmiałość podczas wyrażania własnych sądów i opinii.
7. Chętnie  podejmuje  dodatkowe działania.
8. Zgodnie współpracuje w grupie.
9. Posiada wyrobioną postawę otwartości, zadowolenia, aktywności i odporności na  niepowodzenia.
10.Bierze udział w przygotowywaniu plastycznych elementów dekoracji oraz strojów.

V Procedury osiągania celów:
Realizację zamierzonych celów umożliwi stosowanie odpowiednich metod i form pracy z dziećmi.

Metody czynne:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń - stwarzanie dzieciom warunków do zabawy i innych działań, swobodnego wypowiadania się, podejmowania prób, poszukiwania i bezpośredniego przeżywania poprzez zapewnienie kontaktu z literaturą i sztuką.
 • Metoda zadań stawianych do wykonania – pobudzenie aktywności artystycznej dzieci, mobilizowanie ich do skupienia uwagi na temacie związanym z teatrem, skłanianie do podejmowania określonych zadań, pełnienia ról.
 • Metoda ćwiczeń utrwalających – systematyczne utrwalanie ról, pozytywna motywacja dzieci do samorzutnego utrwalania poznanych czynności i treści.


Metody percepcyjne:

 • Metoda obserwacji i pokazu – oglądanie spektakli teatralnych w wykonaniu aktorów jak też innych dziecięcych grup teatralnych, oglądanie ilustrowanych utworów literackich, percepcja dzieł sztuki teatralnej i muzycznej.
 • Metody słowne: posłużą do rozwijania procesów poznawczych i poszerzenia zasobu wiadomości o teatrze. Objaśnienia i instrukcje będą towarzyszyły nabywaniu przez dzieci różnych umiejętności oraz zasad współżycia w grupie, a także pobudzaniu uczuć, procesów poznawczych, wyobraźni i motywacji, posłużą też do przekazania wartości literatury pięknej.


Główną formą stosowaną podczas zajęć dodatkowych koła teatralnego „Bajeczka” będzie praca w zespole. Osiąganiu założonych celów posłużą też inne, bardziej szczegółowe formy, takie jak:

 • improwizacja,
 • inscenizacja,
 • teatr lalkowy,
 • drama,
 • indywidualna praca z tekstem
 • ćwiczenia dykcyjne, mimiczne, ruchowe,
 • śpiew,
 • gra aktorska, prace plastyczne /projektowanie i udział w tworzeniu scenografii, kostiumów, zaproszeń, plakatów, itp./


VI Materiał nauczania: (w załączniku)

VII Formy prezentowania osiągnięć:

 • Występy dla dzieci z innych grup przedszkolnych,
 • Występy dla członków rodzin,
 • Przedstawienia dla zaproszonych gości,
 • Występy poza przedszkolem /np. w innym przedszkolu, szkole, domu kultury, itp./
 • Prowadzenie kroniki koła teatralnego,
 • Wystawa fotograficzna ilustrująca działalność koła
 • Wzmianki w internecie na stronach:

- www.hajnowka.pl
- www.przedszkole2.fc.pl
- www.republika.pl/przedszkolandia06

VIII Ewaluacja:

 • Ankieta do rodziców na koniec roku szkolnego
 • Analiza wyników ankiety
 • Opinia dyrektora przedszkola na temat działalności koła

   
Autor: mgr Danuta Kizińska

Pliki do pobrania

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi