Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie

Program oparty został na wieloletnich obserwacjach zachowań dzieci i osiągnięć związanych z rozwojem społecznym i emocjonalnym. Aby uniknąć ewentualnych możliwych potknięć życiowych naszych wychowanków w życiu społecznym, dać im większe szanse rozwoju pragniemy wykorzystać każdą chwilę i dany nam czas już teraz na pracę nad pełnym rozwojem poznawczym i społecznym.

Opis programu


Ugruntowanie pojęć i zasad współżycia w społeczeństwie da mocne podstawy do przyszłego życia zgodnego z obowiązującymi zasadami. Złe rezultaty przynosi działanie dorosłych w stylu autokratycznym, szafowanie przez nich ocenami hierarchizującymi, wzmaganie przez dorosłych niezdrowej rywalizacji wśród dzieci, przesadna troskliwość o ład i porządek, nadmierny liberalizm, moralizatorstwo,  bezwzględne wymuszanie zachowań akceptowanych tylko przez dorosłych. Znacznie lepsze jest aby poprzez własne doświadczenia i poznanie dziecko uznało zasady współżycia międzyludzkiego jako własne i niepodważalne. Rola nauczyciela to rola osoby tworzącej warunki i klimat.

Przyjmując panujący powszechnie system wartości oraz wiek rozwojowy dzieci określam zasady i normy postępowania  ważne dla dziecka i społeczności przedszkolnej oraz poza placówką. Pragnę u dziecka wybudować przez czas obecności w przedszkolu system wartości oraz umiejętność życia w grupie, oraz powstanie własnego pozytywnego wizerunku.

Dziecku w wieku przedszkolnym zdarzają się konflikty drobne lub agresja słowna oraz czynna. Dobrze, że są to zjawiska krótkotrwałe łatwe do wytłumaczenia i zażegnania. Jednak zależy nam na pełnym wpojeniu zasad, reguł, kontroli emocji, aby nawet te przypadki zminimalizować lub wykluczyć. Przekonanie o racji takiego postępowania powinno stać się wartością samego dziecko a nie norma wyciskana na nim przez dorosłych lub społeczeństwo. Dlatego tym programem uda się tez zniwelować popełniane błędy wychowawcze przez nauczycieli.

Przyczyna wielu konfliktowych sytuacji, zachowań jest często egocentryzm dziecięcy, błędy wychowawcze rodziny, chęć dominacji. Dlatego jest to ten czas aby z egoisty powstał człowiek tolerancyjny, wrażliwy na drugiego człowieka, troskliwy posiadający własny sposób radzenia sobie z emocjami i własny system wartości i oceny.

 

WYKAZ CELÓW – DOBÓR TREŚCI


Celem tego programu jest:

 • kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, rozwijanie zdolności emocjonalnej empatii, rozumienie uczuć innych ludzi, często odmiennych od własnych i uznawanie prawa do własnego życia każdego człowieka (bądź koleżeński)


Normy postępowania:
- nie wyśmiewaj się z kolegi, koleżanki
- słuchaj co mówią inni
- nie wyrządzaj krzywdy innym
- pomagaj młodszym
- dziel się z innymi tym co masz
- negocjuj, przepraszaj, przebaczaj
- rozwiązuj konflikty

 • danie dzieciom możliwości uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb, tworzyć okazje do gromadzenia wiedzy o tym jakie uczucia przeżywają koledzy i koleżanki w różnych sytuacjach, co może stanowić podstawę do ich lepszego rozumienia i akceptacji, rozwijanie poczucia własnej wartości (patrz, słuchaj, mów)


Normy postępowania:
- wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały
- zwróć się z problemami do kogoś
- nie obrażaj się i innych
- nie bądź agresywny( nie bij, nie zabieraj)
- baw się tak aby nie przeszkadzać innym
- pytaj co chcieliby koledzy i koleżanki
- pamiętaj o konsekwencjach swoich działań
- rób tak, aby zabawa była dla wszystkich
- ludzie mają prawo do błędów
- akceptuj siebie takim, jakim jesteś (masz coś dobrego)
- okazuj swoje uczucia innym
- powiedz czego się boisz
- zawsze ciebie słuchamy – słuchaj innych

 • kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych, budowanie zachowań kulturalnych, budzenie wrażliwości na estetykę pomieszczeń, otoczenia, ubioru, próby wpajania u dzieci zasad savoir-vivru. (kultura bycia)


Normy postępowania:
- używaj form grzecznościowych
- stosuj zasadę dziewczynka ma pierwszeństwo
- umiesz kulturalnie spożywać posiłki
- dbasz o ład i porządek tam gdzie pracujesz i bawisz się
- okazujesz szacunek dorosłym, starszym
- uśmiechaj się i bądź serdeczny
- słuchaj gdy ktoś mówi, nie przerywaj 
- mów głosem umiarkowanym, nie krzycz
- witaj się i żegnaj ze wszystkimi znajomymi
- ustępuj miejsca starszym
- nie niszcz (zabawek, prac , środowiska) 
- pomożesz dorosłym będąc samodzielnym
- opiekuj się zwierzętami

 

ZGODNOŚĆ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Treści programu wychowawczeo oparte zostały na postawie programowej wychowania przedszkolnego.


I Poznanie i rozumienie siebie i świata
Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka. Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno-kulturowej.

II Nabywanie umiejętności poprzez działanie

Umożliwienie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów działań.

III Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie

Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego Ja. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. Dostarczenie przykładów i doświadczeń raozwiązywania sytuacji społecznych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.

IV Budowanie systemu wartości.
Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych. Wykorzystanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny innych. Stwarzanie okazji do podejmowania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

(bądź koleżeński) Kształtowanie umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzeganie i szanowanie potrzeb otoczenia, rozwijanie zdolności emocjonalnej empatii, rozumienie uczuć innych ludzi - odmiennych od naszych, uznawanie prawa do własnego życia każdego człowieka.

 

(patrz, słuchaj, mów) Uczenie się rozpoznawania, otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb. Gromadzenie wiedzy o przeżywanych uczuciach kolegi i koleżanki w różnych sytuacjach. Tworzenie postawy rozumienia i akceptacji, tworzenie poczucia własnej wartości.

(kultura bycia) Kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych, budowanie zachowań kulturalnych, budzenie wrażliwości na estetykę pomiesczeń, otoczenia, ubioru, próby wpajania zasad savoir-vivru.

 

CELE GŁÓWNE

 

Uczenie dziecka współżycia z ludźmiUzcenie pozytywnego stosunku do otaczającego świata i siebie

Uczenie zachowań społecznie akceptowanych

 

STANDARDY OSIĄGNIĘĆ


BĄDŹ KOLEŻEŃSKI
POTRAFI
SŁUCHAĆ CO MÓWIĄ INNI
POMAGA MŁODSZYM
DZIELI SIĘ Z INNYMI TYM CO MA
NEGOCJUJE
PRZEPRASZA
PRZEBACZA
UNIKA KONFLIKTÓW
NIE WYRZADZA KRZYWDY
NIE WYŚMIEWA
ZGODNIE WSPÓŁDZIAŁA
PYTAĆ CO CHCIELI BY KOLEDZY I KOLEŻANKI
OKAZYWAĆ SWOJE UCZUCIA
POWIEDZIEĆ CZEGO SIĘ BOI

PATRZ, SLUCHAJ, MÓW
WIE:
ŻE MOŻE WYRAŻAĆ SWOJE EMOCJE W SPOSÓB ZROZUMIAŁY
ŻE MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ Z PROBLEMAMI DO INNYCH
ŻE OBRAŻANIE SIĘ I INNYCH NIC NIE DAJE
ŻE NIE POWINIEN BYĆ AGRESYWNY
ŻE ZABAWA JEST DLA WSZYSTKICH
ŻE LUDZIE MAJA PRAWO DO BŁĘDÓW
ŻE AKCEPTUJE SIEBIE
ŻE JEST SŁUCHANY – SŁUCHA INNYCH

KULTURA BYCIA
POTRAFI:
UŻYWAĆ FORM GRZECZNOŚCIOWYCH
STOSOWAĆ ZASADĘ DZIEWCZYNKA MA PIERWSZENSTWO
KULTURALNIE SPOŻYWAĆ POSIŁKI
DBAĆ O ŁAD I PORZĄDEK
OKAZYWAĆ SZACUNEK DOROSŁYM
UŚMIECHAĆ SIĘ I BYĆ SREDECZNYM
SŁUCHAĆ I NIE PRZERYWAĆ
WITAĆ SIĘ I ŻEGNAĆ ZE WSZYSTKIMI ZNAJOMYMI
USTĘPOWAĆ MIEJSCA STARSZYM
NIE PSUĆ I NIE NISZCZYĆ
POMAGAĆ DOROSŁYM PRZEZ SWOJĄ SAMODZIELNOŚĆ
OPIEKOWAĆ SIĘ ZWIERZĘTAMI

 

METODY, ŚRODKI, ROZWIĄZANIA


Propozycje wykorzystania w pracy wychowawczej  metod, środków i rozwiązań przez nauczycieli z dostosowaniem do etapu rozwojowego swoich wychowanków.
- metodologia dobrej zabawy
- zintegrowanie środowiska grupy, przedszkola "Pobaw się moja zabawką", "kłębek przyjaźni", "Miejsce po mojej stronie lewej jest wolne", "Podaj iskierkę", "Krzesło" (fałsz, prawda)m, "Kłębek przyjaźni", "Różnie się od ciebie podobny jestem" (podob. ziel., różnice czer.)

 • poznawanie imion kolegów i koleżanek
 • poczucie bezpieczeństwa w grupie, przedszkolu
 • uroczystości grupowe i przedszkolne
 • zapraszanie rodziców i gości
 • zajęcia otwarte i dni otwarte
 • wspólne spotykanie się grup na czytaniu bajek
 • opracowanie i przestrzeganie "księgi zasad" (każdej grupy) lub "Kodeksu Praw"
 • przestrzeganie ustalonych form zachowań
 • wykorzystanie literatury, tworzenie własnych obrazowych przykładów przez nauczycielkę
 • wykorzystanie metody "krąg uczuć"
 • metody projektu "Lubię gdy...", "cieszę się gdy...", "Dobrze gdy..", "źle gdy..."
 • drama "Jesteś moim lustrem", "jak opiekuje się..."
 • wizualizacja testu "Podróż do krainy szczęścia"
 • zaufanie do nauczycieli i pracowników
 • zdobywanie umiejętności negocjowania
 • metody relaksacyjne
 • mówienie o sobie, słuchanie innych
 • wspólne wycieczki
 • prace grupowe
 • spartakiady
 • pomoc młodszym
 • kultura bycia
 • tworzenie kalendarza urodzin
 • tworzenie albumów grupy i rodziny
 • pomoc zwierzętom,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników przedszkola
 • współpraca wychowawcza ze wszystkimi rodzicami
 • pedagogizacja rodziców
 • gazetka przedszkolna, kącik informacyjny, zebrania, korespondencje.

 

PROPONOWANE SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI


Niezbędnym warunkiem skuteczności naszych oddziaływań wychowawczych jest uwzględnienie sytuacji dziecka w rodzinie oraz poziomu kultury pedagogiczno- wychowawczej jego rodziców. Nie rozpoczynamy kontaktów od wytykania błędów wychowawczych Jednym z najlepszych sposobów osiągnięcia porozumienia jest partnerstwo w komunikacji. Polega ono na takim prowadzeniu rozmowy, w której są brane pod uwagę potrzeby rodziców i nauczycieli. Kontakty z rodzicami przynoszą efekty, jeśli oparte są na zaufaniu, szczerości, otwartości, podmiotowym traktowaniu i gotowości do zmian. Oprócz do tej pory stosowanych metod współpracy z rodzicami takimi jak: zebrani, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości pedagogizacje. Program ten proponuje szersze wykorzystanie wspólnego świętowania, zajęcia integrujące. Tego typu spotkania powinny być dla wszystkich uczestników przyjemnością, być czasem dobrej, kulturalnej zabawy. Jest to więc mocny element wychowawczy dla wszystkich uczestników. Wymaga to jednak dobrego zaplanowania, przygotowania i prowadzenia. Szerzej należy tez wykorzystać kąciki dla rodziców i gazetki przedszkolne i umieszczać w nich artykuły pedagogiczne i psychologiczne, adresy, telefony poradni, specjalistycznych, wybrane elementy z życia przedszkola i grupy, rady i wskazówki psychologiczne, pedagogiczne i konkretnego postępowania, literaturę, ciekawostki wydawnicze.

 

LITERATURA


Dobson J.S. Dzieci iwychowanie - pytania i odpowiedzi   Warszawa 2000
Faber A.Mazlish E. Jak mówić żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 1992
McDowell J. Day D. Jak być bohaterem dla swoich dzieci, Warszawa 1997
Obuchowska I. Kochać i rozumieć – jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo Poznań 2000
Portmann R.  Gry i zabawy przeciwko agresji  Kielce 1999
Prekop J Schweizer CH. Niespokojne dziecko – poradnik dla zaniepokojonych rodziców Poznań 2000
Prus-Wiśniewska H. Zanim dziecko pójdzie do szkoły       Warszawa 1995
Sękowska Z. Współzależność wychowania i rozwoju dziecka Kraków 1984,
Red. Szablak K. Wychowując mówmy jednym głosem
Poznań 1998
Ziemska M. Rodzina i dziecko  Warszawa 1986

EWALUACJA
obserwacja dziecka
rozmowy z dziećmi
analiza wytworów dziecięcych
ocena grupy przez nauczyciela

MOCNE PUNKTY
wykształcona kadra
współpraca ze środowiskiem
akceptacja i zaufanie dzieci

SŁABE PUNKTY
brak współpracy z niektórymi rodzicami
wprowadzenie w program wszystkich pracowników
długi okres oczekiwania na efekty

SZANSE
popraw stosunków panujących w grupie
pozytywny odbiór i ocena rodziców
dzieci wartościowymi członkami społeczności dziś i w przyszłości

ZAGROŻENIA
brak współpracy nauczycieli personelu i rodziców
zniechęcenie w oczekiwaniu na efekty
nieprzewidywalność działania dzieci
negatywne wpływy mocniejsze od naszych działań

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi