Projekt edukacyjny "Przedszkolne podróże po Europie"

Projekt edukacyjny "Przedszkolne podróże po Europie"

"Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy się, kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci się w nas dalej..."
Ryszard Kapuściński

Koncepcja projektu.
Własna tożsamość  
Mała i duża ojczyzna  
Jesteśmy Polakami - Europejczykami i Obywatelami świata.   

Kierując się powyższymi propedeutycznymi pojęciami w swojej pracy chciałam stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki ułatwiające nawiązanie więzi z własną rodziną, krajem, jego korzeni, wiarą i tradycjami. Poznawać symbole oraz wybrane karty z dziejów. Umożliwienie otwierania się na różnorodność kultur w otaczającym świecie. Stwarzać sytuacje, aby mogły razem z dorosłymi poznawać i przeżywać swoją przynależność do narodu,

Jednym z ważnych elementów, który skłonił mnie do stworzenia powyższego projektu był fakt, iż w naszym przedszkolu są dzieci, których rodzice pochodzą z poza granic Polski bądź na skutek życiowych zmian funkcjonują w naszej społeczności. A obu języczność ich dzieci, nazwiska i ich imiona budzą zadziwienie a zarazem zaskoczenie wśród społeczności przedszkolnej. Ponadto tworząc ten projekt zależało mi również na budzeniu poczucia przynależności narodowej i kształtowaniu patriotyzmu, poczynając od tego, co bliższe przechodząc stopniowo do spraw coraz dalszych. Bowiem patriotyzm dziecka w wieku przedszkolnym nie przebiega w izolacji od życia środowiska, w którym żyje. Dziecko jest bezpośrednio lub pośrednio włączone w nurt wydarzeń, w którym uczestniczą jego najbliżsi.

Dziś w świecie niemalże bez granic, gdzie łatwiej jest być "Kolumbem" a obcowanie z kulturą innych narodów jest częstsze niż dotychczas i nieodzowne z powodu wielu czynników w tym rodzinno-bytowych. Ponadto zależało mi, aby podopieczni mogli usłyszeć brzmienie innego obcego języka. Znajomość języków obcych jest wartością indywidualną i społeczną. Wartość ta wyraża się w opanowaniu umiejętności komunikowania się, możliwości korzystania z informacji zawartych w różnych środkach przekazu, kontaktach międzykulturowych oraz poznaniu, choć części znaczeń różnych słów. To z kolei przedkłada się na gotowość uczestniczenia integrującej się Europie.

Założenia projektu:

 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć odkrywania innych kultur poprzez kontakt bezpośredni i obserwacje a także zdjęcia, albumy, filmy, płyty CD, spotkania z cudzoziemcami.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń.


Cele ogólne:

 • Rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o narodową tożsamość.
 • Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.
 • Sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
 • Propagowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy
 • Uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce.


Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie zdolności twórczych i odtwórczych zakresie poznania wybranych krajów Europy.
 • Wyrabianie umiejętności rozpoznawania flagi swojego kraju i miejsca pochodzenia swoich rodziców.
 • Zdobywanie wiedzy na temat wybitnych Polaków i ich wkład w rozwój światowej nauki, kultury i sztuki.
 • Wykorzystanie różnych zmysłów: smaku, węchu, wzroku, słuchu i dotyku, podczas wykonywanych prezentacji i zadań.
 • Obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec.
 • Rozbudzenie dziecięcej ciekawości.
 • Pokonywanie własnych słabości, barier i nieśmiałości.
 • Zapoznanie z brzmieniem innych języków
 • Aktywne rozwijanie narządów artykulacyjnych.
 • Wczesne stwarzanie podstaw do nauki języków obcych.
 • Wzmacnianie poczucia dumy narodowej.


Proponowane formy pracy:

 • Zajęcia otwarte dla koleżanek z grona pedagogicznego oraz dla rodziców.
 • Uroczystości wewnątrz przedszkolne.
 • Zajęcia i zabawy poznawczo integracyjne.
 • Spotkania z zaproszonymi gośćmi.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Wystawy.


Współudział w realizacji:

 • Nauczyciele Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śl.
 • Lektorzy, nauczyciele języków obcych.
 • Rodzice


Przewidywane działanie projektu:

 • Rok szkolny 2007/2009
 • Jeżeli zaproponowane działanie zostanie zaakceptowane przez rodziców i grono pedagogiczne będzie ono kontynuowane a zarazem modyfikowane w miarę potrzeb placówki.


Propagowanie działalności:

 • Sposób prezentacji

- przygotowanie gazetek ściennych,
- wykonanie dekoracji okolicznościowych,
- notatka w kronice przedszkolnej,
- wystawa prac podopiecznych

 • Informacje w lokalnej prasie.


Mocne strony projektu:

 • Zaangażowanie realizatora projektu.
 • Uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce.
 • Entuzjazm podopiecznych i ich chęć udziału w zajęciach.
 • Dostarczenie bezwzględnie nowych doznań intelektualnych i wrażeń estetycznych.
 • Poszerzanie horyzontów podopiecznych.
 • Realny udział rodziców w pracy placówki.
 • Współpraca z nauczycielami innych placówek oświatowych.


Ewaluacja:

 • Rozwijanie poczucia własnej wartości, tożsamości i przynależności narodowej.
 • Aktywne uczestniczenie w poznawaniu innych narodów i ich kultury.
 • Rozpoznawanie dóbr kultury narodowej i Europejskiej.
 • Rozbudzenie szacunku dla ojczyzny swojego pochodzenia.
 • Rozpoznawanie własnych symboli i znaków narodowych.
 • Zaangażowanie rodziców do cyklicznych spotkań.
 • Dokumentacja prasowa, informacje w kronice.
 • Przyswajanie, przeżywanie, odkrywanie, wiedzy i wartości.


Spodziewane efekty:
Dziecko będzie:

 • Rozumiało motywowanie do nauki języków obcych.
 • Nabywało umiejętność obcowania z innymi kulturami, tradycjami, zwyczajami.
 • Rozpoznawało symbole narodowe swojego kraju jak i innych kolegów z przedszkola.
 • Poszerzało zakres wiedzy i wrażliwości na dobra innych narodów.
 • Uczestniczyło w pracy twórczej (indywidualnej i grupowej).


"Wszelkie nauczanie jest najlepiej osiągalne w formie rozrywki. Pozwólmy aby dziecięca praca i nauka była zabawą"
Platon Rzeczypospolita

Opracowała: Renata Mazur-Kliś

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi