Ptaki wokół nas - scenariusz zajęć dla pięciolatków

Ptaki wokół nas - scenariusz zajęć dla pięciolatków
5.0
3 oceny
Oceń

Scenariusz zajęć Ptaki wokół nas w 2022 roku zajął pierwsze miejsce w konkursie dla nauczycieli organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody oddział w Radomiu na najlepszy scenariusz zajęć na temat: Ptaki wokół nas. Scenariusz można wykorzystać w grupie 5-latków.

TEMAT: Ptaki wokół nas


Zadania przedszkola:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10.Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

Sfery rozwoju:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka – I.5,6,7,
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka – II.11
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka – III.1,4,8,9
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka – IV.1,2,3,5,7,8,9,11,18,


Cele ogólne:

 • przybliżenie  wybranych gatunków ptaków ( sowa, sroka dzięcioł)  w oparciu o teatrzyk inspirowany utworem J. Brzechwy pt:  „Sowa”
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz wrażliwości na piękno natury


Cele operacyjne:
Dziecko:

 • rozpoznaje trzy gatunki ptaków: sowa, sroka, dzięcioł
 • zna środowisko występowania,  zwyczaje wybranych ptaków, dostrzega różnice w wyglądzie
 • jest zainteresowane otaczającą przyrodą
 • rozpoznaje odgłosy ptaków
 • doskonali percepcje wzrokową
 • myśli logicznie
 • bierze udział w zabawach ruchowych
 • ze skupieniem ogląda teatrzyk,
 • wypowiada się na temat obejrzanej sztuki
 • bierze udział w zabawach muzyczno- naśladowczych
 • doskonali percepcję słuchową
 • rozwija sprawność manualną;
 • estetycznie wykonuje pracę  plastyczną


Metody:

 • słowne – prezentacja, rozmowa,  wiersz, piosenka, rymowanka, zagadki, teatrzyk
 • czynne – zadania stawiane do wykonania, zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne
 • oglądowe – teatrzyk, pokaz rekwizytów,


Formy:

 • indywidualna,
 • grupowa
 • zbiorowa


Czas trwania: 45 minut


Środki dydaktyczne:
Pióra, teatrzyk, pacynki, magnetofon, płyta c,d, odgłosy ptaków, fotografie, albumy, tekst wiersza, tekst zagadek, maskotki ptaków, sylwetki ptaków pocięte na trzy części, okulary, książka, młotek, stetoskop, pierścionek, kajdanki, kartki A4, ołówki, kalki kolorowanki z sylwetkami ptaków, farby plakatowe, kubki z wodą, pędzle, jajka Kinder niespodzianki, pachołki, opaski na oczy, drewienka.

Przebieg zajęcia

Powitanie

Nauczycielka zaprasza dzieci do utworzenia koła, dzieci trzymają się za ręce, nauczycielka przekazuje piórko osobie po swojej lewej stronie mówiąc: „Niechaj piórko krąży wkoło, będzie wszystkim  nam wesoło” -  dzieci podają sobie kolejno piórko wypowiadając tekst.

Nauczycielka pyta dzieci
 - Czy widząc piórko domyślają się  na jaki temat  dziś porozmawiamy?
 Dzieci tworzą własne skojarzenia. Kiedy już wiedzą że naszym tematem będą ptaki nauczyciel zaprasza ich do obejrzenia teatrzyku.

Prezentacja teatrzyku inspirowanego utworem J. Brzechwy „ Sowa”
Na południe od Rogowa
Mieszka w leśnej dziupli sowa,
Która całą noc, do rana,

Twoje uwagi i pomysły

Tagi