Regulamin konkursu - Wygraj kolorowy zestaw PlayMais!

Regulamin konkursu - Wygraj kolorowy zestaw PlayMais!
Drukuj Skomentuj

Regulamin konkursu - Wygraj kolorowy zestaw PlayMais!

I
Informacje wstępne


1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady konkursu serwisu Przedszkola.edu.pl zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez Przedszkola.edu.pl Advision Sp z.o.o  z siedzibą przy ul. Sielankowej 12/8 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Spółką”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.11.2012 i trwa do 13.12.2012 roku, do godziny 12.00.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540).

II
Udział w konkursie

6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
8. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien przystąpić do Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Konkursu  pod adresem: www.przedszkola.edu.pl.
9. Konkurs przeprowadzany jest na portalu: www.przedszkola.edu.pl.
10. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej - Ja i mój wymarzony gwiazdkowy prezent. Zeskanowane lub sfotografowane rysunki, wraz z imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna lub nazwą przedszkola, adresem oraz numerem telefonu, prosimy wysyłać na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl.
11. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub materiał dźwiękowy wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie ich w portalu internetowym www.przedszkola.edu.pl, na profilu www.przedszkola.edu.pl w portalu Facebook.com: www.facebook.com/Przedszkolaedupl oraz na profilu www.przedszkola.edu.pl w serwisie YouTube.com: www.youtube.com/user/przedszkolaedupl?feature=mhee

III
Nagrody
oraz wyłanianie zwycięzców konkursu

11. Nagrodami w konkursie są trzy zestawy PlayMais Eduline oraz zestaw maskotek na ołówki Pana Robótki. Fundatorem nagród jest sklep internetowy Kreatywne Maluchy.
I miejsce:
Duży zestaw Eduline, który zawiera ponad 6300 PlayMais, 6 gąbeczek i biodegradowalnych nożyków, 24-stronicową ulotkę oraz instrukcję ukazującą zastosowanie PlayMais (dla dzieci od 5 lat).
II miejsce:
Zestaw "Świat Farmy", dzięki któremu dzieci poznają bliżej zwierzęta domowe. Zestaw zawiera: ponad 1000 PlayMais, tekturowe, laminowane, kolorowe dwuwymiarowe elementy konstrukcyjne Farmy, kolorowe podłoże do makiety, gąbeczkę, biodegradowalny nożyk oraz instrukcję ukazującą jak wykonać zwierzęta (dla dzieci od 5 lat).
III miejsce:
Pojedynczy zestaw "Żyrafa", który zawiera ponad 70 PlayMais, gąbeczkę do nawilżania i czytelną instrukcja ukazującą jak krok po kroku zbudować żyrafę.
Maskotki na ołówki - zestaw kreatywny Pana Robótki, dzięki któremu każdy mały artysta przyozdobi swój ołówek lub długopis. W zestawie znajdują się nawlekane pompony, wyciorki, piankowe arkusze, świdrowate oczy, pióra, klej, arkusz z szablonami i obszerną instrukcją (dla dzieci w wieku: +3, sugerowany wiek to 4-7).
12. Nagrody wymienione w pkt. 11 zostaną przyznane 3 dzieciom lub grupom przedszkolnym, których prace plastyczne zostaną ocenione przez komisję konkursową (dalej: Komisja) jako najciekawsze i najoryginalniejsze spośród ogółu nadesłanych w ramach konkursu.
13. Zwycięzcy konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową.
14. Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.

IV
Postanowienia dodatkowe

15. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
16. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi swój e-mail, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
17. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe lub istniejące z winy producenta, dostawcy lub osób trzecich. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności również za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich w szczególności operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
20. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!