Regulamin Konkursu „Dzień Kota”

Regulamin Konkursu „Dzień Kota”
Drukuj Skomentuj

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizator: Teatr Małego Widza

1.2. Konkurs: „Dzień Kota” organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Zasady konkursu.

2.1. Temat: Najbardziej kreatywny pomysł na przedstawienie KOTA.

2.2. Uczestnicy:  Konkurs adresowany jest do dwóch grup:
 PRZEDSZKOLA -  w konkursie uczestniczyć może cała grupa przedszkolna, oceniana będzie wspólna praca dzieci (np. kolaż z rysunków dzieci, napis KOT ułożony z dzieci leżących na podłodze, góra ułożona z pluszowych kotów dzieci, itp.)
RODZINY z dziećmi w wieku do lat 10 – w konkursie musi wziąć udział cała rodzina (nie mniej niż 3 osoby, np. dziecko+tata+babcia), do pracy należy dołączyć opis z instrukcją, co kto robił i za co był odpowiedzialny przy  wykonywaniu pracy (np. można napisać własny wierszyk/bajkę/historyjkę o kocie i pięknie ją przyozdobić, itp.)

2.3. Nagrody:
Dla grupy przedszkolnej - spektakl zamknięty „Rozplatanie Tęczy” w Teatrze Małego Widza w indywidualnie umówionym przez przedszkole terminie
Dla rodzin z dziećmi - wejściówka rodzinna na dowolnie wybrany spektakl Teatru Małego Widza lub nagrody niespodzianki od Księgarni BAJBUK oraz Radia PLUS (Warszawa 96,5 FM)
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.

2.4. Prace mogą być wykonane w dowolny sposób, dowolną techniką: rysunek kredkami, farbami, wyklejanka, mozaika, kolaż, konstrukcja, działanie - liczy się pomysł! Najlepiej niestandardowy  Uruchomcie wyobraźnię!

2.5. Terminy: Konkurs rozpoczyna się 01 lutego 2012 r. i trwa do 29 lutego 2012 r. (włącznie). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.teatrmalegowidza.pl  oraz na profilu TMW na fb http://www.facebook.com/pages/Teatr-Ma%C5%82ego-Widza/222789254399106. Wyniki konkursu będą opublikowane do dnia 15 marca 2012r.

2.6. Zgłaszanie prac: Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 29 lutego 2012r w następujący sposób:
prace możliwe do sfotografowania - w formie zdjęć przesłanych na adres mailowy: info@teatrmalegowidza.pl (format pliku:.jpg). W  tytule maila należy wpisać „Konkurs Dzień Kota”, w treści maila należy podać imię, nazwisko, wiek dziecka/dzieci, dane adresowe.
prace trójwymiarowe i takie, których pomysł wykracza poza standardowe ramy formy plastycznej prosimy o przesłanie pocztą na adres: Teatr Małego Widza, SCEK, ul. Jezuicka 4, 00-281 Warszawa (dla prac nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego). Na odwrocie prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem dziecka oraz jego wiekiem.

2.7. Zgłoszenie pracy do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.


2.8. Zasady oceny i wyboru zwycięzców: Oceny prac dokona 4 osobowe jury w składzie: Agnieszka Czekierda (aktorka, reżyser i założycielka Teatru Małego Widza), Urszula Buczkowska (grafik, ilustrator), Marta Kosińska (Księgarnia Bajbuk), Anastazja Kądziela (Radio PLUS) . Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

2.9. Deklaracje: Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba
nadsyłająca pracę:
- jest prawnym opiekunem autora prac
- wyraża zgodę na zamieszczenie pracy na profilu fb Organizatora konkursu oraz jej publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu, Organizatora oraz osób współpracujących oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu.
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu i osób
współpracujących nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocji
Konkursu oraz samego Organizatora Konkursu.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!