Regulamin konkursu „Mamy sposób na relaks”

Regulamin konkursu „Mamy sposób na relaks”
Drukuj Skomentuj

§ 1 Postanowienia ogólne1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Mamy sposób na relaks” (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie Przedszkola.edu.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestniczki Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestniczek Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1, KRS 0000396847, REGON 061338770, NIP 7123263999, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

4. Konkurs rozpoczyna się 26.05.2019 r. i kończy 3.06.2019 r. o godzinie 10:00 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestniczki, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestniczki, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem, a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

10. Sponsorem nagród jest ChillBox.

 

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu1. Uczestniczkami konkursu są Mamy.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestniczki w terminie określonym w § 1 punkcie 4, powinny przesłać swoje zgłoszenie oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs przeprowadzany jest na portalu: www.przedszkola.edu.pl.

5. Uczestniczki mają za zadanie przesłać zdjęcie albo opis zatytułowane „Mamy sposób na relaks”. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl. W tytule maila należy napisać „Mamy sposób na relaks”.

6. Każde zgłoszenie powinno zawierać:

- zdjęcie pracy lub opis przesłane w załącznikach
- tytuł: Mamy sposób na relaks
- imię i nazwisko uczestniczki
- dokładny adres zamieszkania
- numer telefonu do kontaktu
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Uczestniczki konkursu mogą zgłosić maksymalnie jedną pracę (zdjęcie lub opis), która będzie oceniana indywidualnie.

9. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestniczki. Zgłoszenie na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

10. Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu.

 

 

§ 3 Zasady Konkursu1. Uczestniczki mają za zadanie przesłać nam zdjęcie albo opis zatytułowane “Mamy sposób na relaks”:

Na zdjęciu prosimy nie przedstawiać twarzy.
Pod uwagę będą brane walory estetyczne zdjęcia.

Opis ma mieć maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.
Może mieć dowolną formę (tekst ciągły, wiersz).
Prosimy przesyłać opisy w załącznikach, zapisane w formacie .doc, .docx lub .pdf.

2. Zgłoszenie do Konkursu należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl . W tytule maila należy wpisać „Mamy sposób na relaks”.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:

- zdjęcie pracy lub opis przesłane w załącznikach
- tytuł: Mamy sposób na relaks
- imię i nazwisko uczestniczki
- dokładny adres zamieszkania
- numer telefonu do kontaktu
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych (skan).

4. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

5. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie www.przedszkola.edu.pl, a także na oficjalnej stronie serwisu na Facebooku.

 

 

§ 4 Tryb wyłonienia zwycięzców1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.

2. Ocenie podlegać będą zdjęcia prac odwołujące się do tytułu konkursu, nadesłane na adres e-mail: redakcja@przedszkola.edu.pl, z tytułem „Mamy sposób na relaks” w terminie od 26.05.2019 r. do 3.06.2019 r. do godz. 10:00.

3. Po zakończeniu Konkursu – w terminie do 2 dni roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi Zwycięzców.

4. Po ogłoszeniu wyników Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcom nagrody.

 

 

§ 5 NagrodyNagrodami są 2x zestawy Chillbath (zestaw do relaksu w wannie) od Chillbox.

Zawartość zestawu:

 

  • Brokatowa kula do kąpieli od Naturalne Atelier
  • Bunny Ears - opaska od GLOV
  • Sól do kąpieli od ORGANIQUE
  • Różana świeca w szklanym słoiczku

 
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

 

 

§ 6 Reklamacje1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Przedszkola.edu.pl, ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl  w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestniczki Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestniczka Konkursu zostanie powiadomiona z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestniczki Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestniczki, Uczestniczka może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

 

 

§ 7 Ochrona danych osobowych1. Dane osobowe Uczestniczek Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

2. Dane osobowe Uczestniczek Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1.

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:

- imię i nazwisko,
- wiek,
- adres e-mail,
- numer telefonu;

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą „Mamy sposób na relaks”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zarówno Uczestniczki, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

3. Uczestniczki Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi