Regulamin konkursu pt. „Kim zostanę, gdy dorosnę?”

Regulamin konkursu pt. „Kim zostanę, gdy dorosnę?”
Drukuj Skomentuj

Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Kim zostanę, gdy dorosnę?” (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie Przedszkola.edu.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1, KRS 0000396847, REGON 061338770, NIP 7123263999, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

4. Konkurs rozpoczyna się 21.05.2018 r. i kończy 04.06.2018 r. o godzinie 10:00:00, (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem, a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

10. Sponsorem nagród w konkursie jest firma TM Toys, która od 1997 roku zajmuje się dystrybucją zabawek w Polsce.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej również: „Warunki uczestnictwa”).

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie, za pomocą farb plakatowych, akwareli, olejnych lub innych należy wykonać pracę plastyczną, która przedstawiać będzie zawód, jaki dziecko chce wykonywać w przyszłości. Dzieci powinny wykazać się samodzielnością i kreatywnością.

2. Zgłoszenie do Konkursu należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl . W tytule maila należy wpisać „Kim zostanę, gdy dorosnę?”.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
a) zdjęcie,

b) tytuł konkursu,

c) dane personalne Uczestnika: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania dziecka, bądź placówki, z której zostało wysłane zgłoszenie konkursowe,

d) numer telefonu kontaktowego do rodzica bądź opiekuna, na wypadek problemu z komunikacją mailową.

4. Rodzice/opiekunowie mogą wysłać zdjęcie tylko jednej pracy konkursowej dziecka.

5. W przypadku placówek przedszkolnych, bądź jakichkolwiek innych placówek, w których dzieci rozwijają swoje zdolności plastyczne, opiekun/nauczyciel może zgłosić tylko 2 Uczestników.  

6. Po zakończeniu konkursu Uczestnik zgłoszony przez rodzica/opiekuna może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

7. Jeśli nagrodzony zostanie Uczestnik, którego do konkursu zgłosił nauczyciel placówki przedszkolnej, nagrodę otrzyma tylko autor pracy konkursowej.

 

8. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

9. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie www.przedszkola.edu.pl, a także na oficjalnej stronie serwisu na Facebooku.

§ 4 Tryb wyłonienia zwycięzców

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.

2. Przewidziano 10 nagród.

3. Komisja konkursowa wyłoni łącznie 10 najbardziej oryginalnych i kreatywnych prac przedstawiających wymarzony zawód dzieci.

4. Ocenie podlegać będą zdjęcia przesłane na adres e-mail: redakcja@przedszkola.edu.pl, z tytułem „Kim zostanę, gdy dorosnę?” w terminie od 21.05.2018 r. do 04.06.2018 r., do godz. 10:00:00.

5. Po zakończeniu Konkursu – w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi 10 zwycięzców.

6. Po wyłonieniu zwycięzców, Organizator zamieści zdjęcia narodzonych prac Uczestników na stronie głównej: Przedszkola.edu.pl, a także na oficjalnym funpage'u na Facebooku.

7. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna każdemu ze Zwycięzców Nagrodę.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są atrakcyjne zestawy dla małych naukowców - COOL SCIENCE. W skład zestawów wchodzi: WAGA, WIRÓWKA, MIKROSKOP 30X, PALNIK BUNSENA, TELESKOP 15X. Więcej informacji odnośnie zestawów można znaleźć na stronie: www.coolscience.pl

 

Sponsor przekazał Organizatorom konkursu 10 nagród, czyli po 2 sztuki każdego rodzaju zestawu.

 

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.


3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Przedszkola.edu.pl, ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl  w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą „Kim zostanę, gdy dorosnę?”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!