Regulamin Konkursu pt. „Pani Wiosna”

Regulamin Konkursu pt. „Pani Wiosna”
Drukuj Skomentuj

 

Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Pani Wiosna” (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie Przedszkola.edu.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

 

2. Organizatorem Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-805), ul. Ligonia 1, KRS 0000396847, REGON 061338770, NIP 7123263999, zwany dalej „Organizatorem”.

 

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

 

4. Konkurs rozpoczyna się 14.03.2017 r. i kończy 30.03.2017 r. o godzinie 10:00:00, (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

 

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

 

8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.

 

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem, a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

 

10. Fundatorem nagród w konkursie jest firma Dekolo.pl wszystko dla kreatywnych.

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku 4-6 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

 

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej również: „Warunki uczestnictwa”).

 

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:

a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;

b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

 

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

 

§ 3 Zasady Konkursu

 

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kreatywnej pracy plastycznej, która przedstawiać będzie „Panią Wiosnę”. Technika wykonania pracy jest dowolna. Może to być kredka, pastele, farby olejne, wycinanka, wydzieranka, plastelina, bibuła, itd. Zadaniem rodzica jest sfotografowanie powstałej pracy konkursowej dziecka i wysłanie danego zdjęcia na adres mailowy redakcji. Zdjęcia muszą być czytelne, ponieważ gorsza jakość obrazu może mieć wpływ na ocenę komisji.

 

2. Zgłoszenie do Konkursu należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl . W tytule maila należy wpisać „Konkurs Pani Wiosna”.

 

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

a) fotografię pracy konkursowej;

b) dane personalne Uczestnika: imię i nazwisko,wiek, dokładny adres zamieszkania dziecka, które bierze udział w konkursie.

 

3. Rodzice/opiekunowie mogą wysłać zdjęcie tylko jednej pracy plastycznej dziecka.

 

4. Uczestnik może wygrać maksymalnie jeden zestaw z nagrodami w trakcie trwania konkursu.

 

5. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

 

6. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie www.przedszkola.edu.pl, a także na oficjalnej stronie serwisu na Facebooku.

 

7. Po zakończeniu Konkursu, zdjęcia prac wszystkich uczestników zostaną opublikowane na stronie głównej Organizatora, czyli w serwisie Przedszkola.edu.pl, a także na Facebooku.

 

§ 4 Tryb wyłonienia zwycięzców

 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.

 

2. W Konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca zostaną laureatami 3 głównych nagród. Osoby, które zajmą miejsce 4 i 5 otrzymają wyróżnienie, a także nagrody pocieszenia.

 

3. Komisja konkursowa łącznie wyłoni 5 najbardziej oryginalnych i kreatywnych prac plastycznych.

 

4. Ocenie podlegać będą zdjęcia prac konkursowych nadesłanych na adres e-mail: redakcja@przedszkola.edu.pl z tytułem „Konkurs Pani Wiosna” w terminie od 14.03.2017 r. do 30.03.2017 r., godz. 10:00:00.

 

5. Po zakończeniu Konkursu – w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi 5 zwycięzców.

 

6. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna każdemu ze Zwycięzców Nagrodę.

 

§ 5 Nagrody

 

1. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów kreatywnych, związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Nagrody ufundowane zostały przez firmę Dekolo.pl wszystko dla kreatywnych, czyli internetowy

sklep z artykułami wykorzystywanymi w rękodzielnictwie. Pośród zestawów znajdą się między innymi:

 

- Jajka Styropianowe 12 cm,

- Wstążki Satynowe,

- Kolorowe Cekiny,

- Kleje Extra z Aplikatorem 40 g,

- Brokat sypki fiolka 25 g,

- Piórka w Torebce,

- Aplikacje z motywami kurczaka,

- Włókna Sizal,

- Ruchome Oczka,

- Farby do malowania twarzy,

- Zestawy Kreatywne „Króliczek z Pomponów”,

- Zestawy Kreatywne „Wyklejanka z Pianki”.

 

Pozostałe nagrody, dołączone do zestawów są dodatkową niespodzianką od Sponsora Dekolo.pl wszystko dla kreatywnych.

 

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

 

§ 6 Reklamacje

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Przedszkola.edu.pl, ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

 

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą „Konkurs Pani Wiosna”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres redakcja@przedszkola.edu.pl.

 

 

 

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!