Regulamin konkursu: Święta z Muzalinkami

Regulamin konkursu: Święta z Muzalinkami
Drukuj Skomentuj

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu: Wymień imiona i naziwska dzieci z zespołu MUZALINKI?  (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie Przedszkola.edu.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i  warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
2. Konkurs organizowany jest przez Advision Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 1 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, e-mail: poczta@przedszkola.edu.pl, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.
4. Konkurs trwa od 11.12.2013 roku do 13.12.2013 roku do godziny 12:00:00, (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.
9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Advision Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 1 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, e-mail: poczta@przedszkola.edu.pl.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej również: „Warunki uczestnictwa”).
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie;
b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie tekstowej odpowiedzi na pytanie: Wymień imiona i naziwska dzieci z zespołu MUZALINKI?
2. Zgłoszenie do Konkursu należy wysyłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl. W tytule maila należy napisać „Konkurs MUZALINKI”. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane personalne Uczestnika: imię i nazwisko, adres, telefon.
3. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę w trakcie trwania konkursu.
4. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.
5. Konkurs jest opublikowany i prowadzony  na stronie www.przedszkola.edu.pl

§ 4
Tryb wyłonienia zwycięzców

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
2. Wygrywają osoby, które jak najszybciej udzielą odpowiedzi na zadanie konkursowe – Wymień imiona i nazwiska dzieci z zespołu MUZALINKI.

§ 5
Nagrody

1. Nagrodami dla każdego zwycięzcy są płyty „Święta z MUZALINKAMI” oraz zestawy gadżetów serwisu Przedszkola.edu.pl.
2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą e-mailową w terminie do 16 grudnia 2014 roku.
3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.przedszkola.edu.pl w terminie do 16 grudnia 2014 roku.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
6. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane pocztą na adres dostarczony drogą mailową przez Zwycięzców.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Advision Sp. z o.o., ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres poczta@przedszkola.edu.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu: Wymień imiona i naziwska dzieci z zespołu MUZALINKI? W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres poczta@przedszkola.edu.pl.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!