Regulamin konkursu: Wygraj bilety na 9. Małego Sputnika

Regulamin konkursu: Wygraj bilety na 9. Małego Sputnika
Drukuj Skomentuj

§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Wygraj bilety na 9. Małego Sputnika” („Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o.,z siedzibą w Lublinie (20-850), ul. Ligonia 1, KRS 0000396847, REGON 061338770, NIP 7123263999, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia, wyłonienia i przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na profilu Przedszkola.edu.pl na portalu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/Przedszkolaedupl.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29.10.2015 roku o godzinie 16:00 i kończy w dniu 02.11.2015 o godzinie 10:00.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.

10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa i posiada decydujący głos w tych sprawach.

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

12. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

13. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje, jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

15. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Przedszkola.edu.pl na portalu Facebook.com przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do profilu Przedszkola.edu.pl na portalu Facebook.com;
b. „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
c. „Konkurs” - akcja mająca na celu promowanie profilu Przedszkola.edu.pl;
d. „Zadanie” - zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
e. „Zwycięzca” - Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową;
f. „Nagroda” - nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu;
g. „Serwis” - zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych.

16. Fundatorem nagród jest Organizator wydarzenia – 9. Festiwal Filmów Rosyjskich: Sputnik nad Polską w Warszawie.

§ 2.
Uczestnicy Konkursu


1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a także które:
a. Posiadają konto na portalu Facebook.com. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem serwisu Facebook.com;
b. Posiadają status „Fana” profilu Przedszkola.edu.pl na portalu Facebook.com;
c. Zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin;
d. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, prześlą niezbędne dane do przekazania Nagrody (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy) na adres e-mail: redakcja@przedszkola.edu.pl

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”).

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
b. Oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
c. Przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną.
c. Jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook.
d. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook. Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook.
f. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3.
Zasady Konkursu


1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „Jaki film emitowany podczas „Małego Sputnika” najbardziej chciałbyś obejrzeć z dzieckiem i dlaczego?”. Odpowiedzi wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika należy przesyłać na adres e-mail redakcja@przedszkola.edu.pl.

2. Odpowiedzi należy udzielać w formie e-maila wysyłanego na adres redakcja@przedszkola.edu.pl w tytule maila wpisując „Mały Sputnik”, od momentu jego publikacji do 02.11.2015 do godziny 10:00.

3. Konkurs przeprowadzony jest na profilu Przedszkola.edu.pl na portalu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/Przedszkolaedupl

4. Zgłoszenie na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachować zabronionych przez prawo nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

5. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.

6. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.

10. Reklamacje, oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl

11. W sprawach spornych, lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

§ 4.
Tryb wyłonienia Zwycięzców


1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.

2. W Konkursie zostanie ogółem wyłonionych 10 zwycięzców.

3. Komisja konkursowa wyłoni 10 najciekawszych i najbardziej oryginalnych odpowiedzi, których autorzy wygrają nagrodę główną.

4. Po zakończeniu Konkursu w terminie do 1 dnia roboczego od daty zakończenia Komisja Konkursowa ogłosi 10 zwycięzców.

5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna każdemu ze Zwycięzców Nagrodę.

§ 5.
Nagrody


1. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest 1 bilet otwarty (dla 1 rodzica + maksymalnie 2 dzieci) na dowolny pokaz Małego Sputnika, który będzie odbywał się w dniach 7-8.11.2015 oraz 14-15.11.2015 w kinie Luna w Warszawie.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

4. Każdy ze Zwycięzców otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą mailową lub za pośrednictwem Serwisu (www.facebook.com), w terminie do 1 dnia roboczego od zakończenia Konkursu.

5. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie do 1 dnia od daty otrzymania powiadomienia udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail (redakcja@przedszkola.edu.pl) i przesłać dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagrody.

6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 1 dnia odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 1 dnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego Zwycięzcy (który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie) względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.


§ 6.
Reklamacje


1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Przedszkola.edu.pl, ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin z dopiskiem „przedszkola.edu.pl konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@przedszkola.edu.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!