Regulamin konkursu: Wygraj bilety na Lubelską Wystawę ZOOPARK!

Regulamin konkursu: Wygraj bilety na Lubelską Wystawę ZOOPARK!
Drukuj Skomentuj
§ 1.

 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Wygraj bilety na Lubelską Wystawę ZOOPARK!” („Konkurs”). Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest Advision Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 1 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, e-mail: poczta@przedszkola.edu.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia, wyłonienia i przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na profilu Przedszkola.edu.pl na portalu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/Przedszkolaedupl, a także za pośrednictwem głównej strony internetowej www.przedszkola.edu.pl

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.03.2018 roku i kończy w dniu 09.03.2018 roku, o godzinie 09:00:00.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

9. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: poczta@przedszkola.edu.pl. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.
 
10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa i posiada decydujący głos w tych sprawach.

11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

12. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

13. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

15. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a. „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
b. „Konkurs” - akcja mająca na celu promowanie profilu Przedszkola.edu.pl;
c. „Zadanie” - zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
d. „Zwycięzca” - Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową;
e. „Nagroda” - nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu;
f. „Serwis” - zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych.

16. Fundatorem nagród konkursu są Targi Lublin S.A.

 

§ 2.

 

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a także które:
a. Zapoznają się i zaakceptują niniejszy Regulamin;
b. Prześlą niezbędne dane do odbioru Nagrody (tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy) na adres email: poczta@przedszkola.edu.pl

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”).
 
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
b. Oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj,: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
c. przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
 
7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 
8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: poczta@przedszkola.edu.pl

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
b. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie przesłanych treści,
c. Jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook.
d. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook. Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook.
f. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3.

 

Zasady Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest na profilu Przedszkola.edu.pl na portalu Facebook dostępnym pod adresem www.facebook.com/Przedszkolaedupl. Informacja o konkursie znajduje się również na stronie głównej serwisu, czyli www.przedszkola.edu.pl

2. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu przez dziecko tekstowej odpowiedzi na pytanie „Moim ulubionym zwierzątkiem jest...”. Wypowiedź należy uzasadnić w kilku zdaniach. Gotową odpowiedź na adres mailowy: poczta@przedszkola.edu.pl przesyła rodzic/opiekun.

3. Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy: poczta@przedszkola.edu.pl. Każde zgłoszenie powinno zawierać tytuł - Lubelska Wystawa ZOOPARK, jak również imię i nazwisko osoby wysyłającej wiadomość, a także numer telefonu kontaktowego.

4. Odpowiedzi można udzielać od momentu zamieszczania postu informującego o konkursie, a także newsa na stronie głównej do 9.03.2018 r. do godz. 09:00:00.

5. Uczestnik może wysłać jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

6. Uczestnik może wygrać maksymalnie dwa jednoosobowe bilety, uprawniające do jednodniowego wejścia na Wystawę.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

8. Reklamacje, oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: poczta@przedszkola.edu.pl

9. W sprawach spornych, lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

§ 4.

 

Tryb wyłonienia Zwycięzców

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.

2. Ilość biletów jest ograniczona, dlatego o wygranej decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.

3. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna każdemu ze Zwycięzców Nagrodę w postaci 2 biletów.

§ 5.

 

Nagrody

1. Sponsor nagród konkursowych przekazał Organizatorowi 14 darmowych wejściówek. Każdy Zwycięzca otrzyma maksymalnie 2 bilety (jeden bilet upoważnia jedną osobę do jednorazowego wejścia na Wystawę ZOOPARK). Wejściówki będzie można odebrać po podaniu nazwiska w kasie Targów Lublin S.A.

2. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody.

 

3. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

4. Każdy ze Zwycięzców otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą mailową lub telefoniczną do 9.03.2018 r. do godziny 16:00.

 

5. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

 

6. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika na powiadomienie o wygranej w Konkursie, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego Zwycięzcy, który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie.

 

§ 6.

 

Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora:  ADVISION Sp. z o.o., ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin z dopiskiem „przedszkola.edu.pl- konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres poczta@przedszkola.edu.pl  w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację - w przypadku reklamacji składanej pisemnie) .

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!