Regulamin konkursu: Wygraj wejściówki na Targi Happy Baby

Regulamin konkursu: Wygraj wejściówki na Targi Happy Baby
Drukuj Skomentuj

I
Informacje wstępne


1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady konkursu dla serwisu Przedszkola.edu.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Konkurs organizowany jest przez Advision Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ligonia 1 w Lublinie, NIP: 7123263999, KRS: 0000396847, zwaną dalej „Organizatorem” lub „Spółką”.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 września a kończy 30 września 2013 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, nr 201, poz. 1540).
6. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook.com

II
Udział w konkursie

7. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.
9. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie określonym w punkcie 3 powinien przystąpić do Konkursu oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Konkursu pod adresem: www.przedszkola.edu.pl.
10. Konkurs przeprowadzany jest na portalu: www.przedszkola.edu.pl.
11. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać bilety na Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci Happy Baby?”. Zgłoszenie wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu należy wysłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl
12. Udział w konkursie jest bezpłatny.
13. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać jedną pracę.
14. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestnika. Zgłoszenie na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
15. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub materiał dźwiękowy wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie ich w portalu internetowym www.przedszkola.edu.pl, na profilu w portalu Facebook.com: www.facebook.com/Przedszkolaedupl oraz na profilu www.przedszkola.edu.pl w serwisie YouTube.com: http://www.youtube.com/user/przedszkolaedupl?feature=mhee

III
Nagrody
oraz wyłanianie zwycięzców konkursu

16. Nagrodą w konkursie jest 5 podwójnych wejściówek na Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci Happy Baby.
17. Pięć osób, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję konkursową, powołana przez Organizatora i składającą się z 3 osób, za najciekawsze i najbardziej oryginalne otrzymają wejściówki na Targi Happy Baby . Decyzja podjęte przez Komisje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
18. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mailową.
19. Nagrody nie mogą być wymieniane na ich równowartość w gotówce.

IV
Postanowienia dodatkowe

20. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
21. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik rozumiany jako osoba udostępniająca Organizatorowi swój e-mail, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
22. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród powstałe lub istniejące z winy producenta, dostawcy lub osób trzecich. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności również za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie nagrody spowodowane działaniem czynników, na które nie ma wpływu.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich w szczególności operatorów sieci komórkowych i telefonicznych, firm kurierskich, operatorów serwisów internetowych oraz za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
25. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!