Regularmin konkursu - Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?

Regularmin konkursu - Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?
Drukuj Skomentuj

§ 1 Postanowienia ogólne1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?” (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie Przedszkola.edu.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-701), ul. Nałęczowska 18/156, KRS 0000396847, REGON 061338770, NIP 7123263999, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

4. Konkurs rozpoczyna się 18 maja 2020 r. i kończy 29 maja 2020 r. o godzinie 12:00 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej www.przedszkola.edu.pl. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook.com, ani też nie ma związku z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem, a właścicielem Portalu. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

10. Sponsorem nagród jest sklep internetowy z zabawkami dobrezabawki.com

 

 

§ 2 Warunki Konkursu1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat. Nie przyjmujemy zgłoszeń zbiorowych. Uczestnicy biorą udział za zgodą rodziców/opiekunów prawnych; podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoważne z udzieleniem zgody na udział dziecka w konkursie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy w terminie określonym w § 1 punkcie 4, powinni przesłać swoje zgłoszenie oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia pracy (formy plastycznej, formy przestrzennej) pt. “Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?”. Do fotografii należy dołączyć krótki opis pracy (co przedstawia praca, jak odwołuje się do tematu konkursu). Opis nie podlega ocenie. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: redakcja@przedszkola.edu.pl. W tytule maila należy napisać “Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?”.

5. Każde zgłoszenie powinno zawierać:

- zdjęcie pracy pt. “Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?”,

- krótki opis zdjęcia (co przedstawia praca, jak odwołuje się do tematu konkursu),

- imię, nazwisko i wiek dziecka,

- imię, nazwisko i telefon osoby pełnoletniej, zgłaszającej dziecko/grupę przedszkolną do konkursu,

- adres do korespondencji/przesłania nagrody,

- skan oświadczenia ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych: podpisaną przez prawnego opiekuna dziecka (Uczestnika) oraz osobę pełnoletnią, zgłaszającą Uczestnika do konkursu.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

7. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie oraz jeden opis.

8. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście przez Uczestników, z opisem napisanym przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenie na konkurs nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w nim treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

9. Przesłanie zgłoszenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na warunki regulaminu przez prawnego opiekuna Uczestnika.

10. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

11. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie www.przedszkola.edu.pl.

 

 

§ 3 Tryb wyłonienia zwycięzców1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 Regulaminu.

2. Ocenie podlegać będą zdjęcia prac odwołujące się do tytułu konkursu, nadesłane na adres e-mail: redakcja@przedszkola.edu.pl, z tytułem “Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?” w terminie od 18 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. do godz. 12:00. Dołączone opisy nie będą podlegać ocenie.

3. Nagrodzone zostanie 10 osób, w tym 3 osobom przyznane zostaną miejsca główne.

4. Po zakończeniu Konkursu – w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi Zwycięzców.

5. Po ogłoszeniu wyników Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcom nagrody.

 

 

§ 4 Nagrody


 
1. Nagrodami są:

1 x Jeździk do odpychania nóżkami - Goki Freestyle Czerwone
1 x Drewniana kuchnia dla dzieci
1 x Klocki Maple Mini 500 klocków
1 x Lalka Europejski chłopiec 21cm
1 x Lalka Afrykański chłopiec 21cm
1 x Chemia na Wesoło
1 x Znajdź kształt
1 x Liczydło duże
1 x Dobble
1 x Tri Domino


2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

 

 

§ 5 Reklamacje1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Przedszkola.edu.pl, ul. Nałęczowska 18/156, 20-701 Lublin, lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl  w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej Uczestnika/Uczestników konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego.

 

 

§ 6 Ochrona danych osobowych1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest ADVISION Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (20-701), ul. Nałęczowska 20-701.

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:

- imię, nazwisko i wiek Uczestnika
- imię i nazwisko, a także adres e-mail i numer telefonu osoby pełnoletniej zgłaszającej do konkursu,
- adres zamieszkania/ adres placówki przedszkolnej, z której zostanie wysłane zgłoszenie;

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą “Co zrobię po zniesieniu kwarantanny?”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: redakcja@przedszkola.edu.pl.

Pliki do pobrania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!