Przedszkole Miejskie (Resko)

Przedszkole Miejskie

Opis obiektu

 

 

 

 

CELE NADRZĘDNE:

 

Stworzenie warunków, aby dzieci osiągały jak najlepsze wyniki, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.

Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych.

Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła.

Kształtowanie podstawowych norm moralnych, np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości.

Uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń płynących z nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu.

https://przedszkolak-resko.przedszkolowo.pl/kontakt

Galeria

Kolorowanki