Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi w Rykach (Ryki)

Samorządowe Przedszkole Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi w Rykach

Udogodnienia

  • język angielski
  • logopeda
  • psycholog
  • rytmika
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia teatralne
  • indywidualna opieka nad dziećmi
  • warsztaty dla dzieci
  • warsztaty dla rodziców
  • imprezy tematyczne

Opis obiektu

Witamy w Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Rykach!

Jesteśmy samorządowym przedszkolem mieszczącym się w Rykach, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Naszą ofertę kierujemy do dzieci w wieku 3-6 lat. Dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta edukacyjna odpowiadała dzieciom, jak i rodzicom. Naszą misją jest nauka poprzez zabawę i integrację grupy. Zapewniamy Państwa, że dziecko znajdzie u nas bezpieczeństwo, zabawę i spokój. Każdy maluch traktowany jest indywidualnie, o co dba nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nasze przedszkole jest obiektem nowoczesnym, przystosowanym zarówno do zabawy dzieci, jak i ich edukacji.  Jesteśmy Przedszkolem: - 5 oddziałowym z dwiema grupami integracyjnymi dla dzieci 4 i 6 letnich. - Systematycznie dążymy do zwiększenia liczby grup integracyjnych, dając dzieciom szansę na normalne życie w społeczeństwie. - Do placówki uczęszcza 129 dzieci, w przedszkolu funkcjonuje pięć grup: Grupa I 3 - 4 latki Grupa II 4 latki (grupa integracyjna)...

Galeria

Program nauczania

Nasz program nauczania przedstawia się następująco:

1. Program autorski opracowany dla potrzeb oddziałów integracyjnych , opracowany przez Bożenę Wasilewską, Mirosławę Hauqe Brasławską, Annę Kawkę i Ewę Winconek.

2. Program własny „Jestem Polakiem-Polska moją Ojczyzną” autorstwa Beaty Goluch-Sznerch. Celem ogólnym programu jest budzenie wśród dzieci miłości i przywiązywania do ziemi ojczystej. Cele szczegółowe programu to:

- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

- zapoznanie z najbliższą okolicą,

- uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody,

- budzenie poczucia przynależności narodowej,

- zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami,

- wpajanie szacunku dla symboli narodowych,

- przybliżanie przeszłości narodu,

- zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami,

- przybliżenie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków.

3. Program własny „Agresji mówimy nie” autorstwa Bożeny Wasilewskiej. Celem programu jest kształcenie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi oraz zapobieganie przejawom agresji u dzieci w wieku przedszkolnym. Cele szczegółowe to m.in.:

- wykształcenie u dzieci umiejętności życia w zgodzie z samym sobą i drugim człowiekiem,

- stworzenie sytuacji sprzyjających poznaniu własnych uczuć oraz uczuć innych ludzi,

- wykształcenie wrażliwości emocjonalnej na potrzeby innych ludzi,

- rozwinięcie kompetencji społecznych, takich jak życzliwość, tolerancja, empatia i asertywność,

- przestrzeganie przez dzieci norm, zasad i reguł funkcjonujących w przedszkolu i danej grupie,

- wykształcenie u dzieci umiejętności polubownego rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu,

- wykształcenie obrazu świata, w którym dla osiągnięcia celu nie trzeba uciekać się do zachowań agresywnych.

4. Program własny „W zdrowym ciele zdrowy duch” autorstwa Bożeny Wasilewskiej, Joanny Komosy, Anny Pospiech, Beaty Goluch-Sznerch. Głównym celem promocji zdrowia w przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Cele szczegółowe programu to m.in.:

- zwiększanie aktywności fizycznej dzieci,

- zachęcanie do zdrowego odżywiania,

- zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia,

- promowanie zdrowia psychicznego dzieci,

- zmniejszanie narażeń dzieci na czynniki szkodliwe w środowisku życia,

- zmniejszanie częstotliwości występowania wypadków ,szczególnie drogowych,

- intensyfikowanie profilaktyki próchnicy zębów i wad postawy.

5. Program własny pracy z dzieckiem leworęcznym autorstwa Joanny Komosy. Cele programu to m.in.:

- kształtowanie właściwej postawy wobec leworęczności,

- usprawnianie motoryki rąk,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej,

- doskonalenie umiejętności pisania, rysowania lewą ręką.

6. Najnowszym programem jest program umuzykalniający autorstwa Joanny Komosy. „Dziecko w świecie muzyki” program umuzykalniający dla dzieci w wieku przedszkolnym.

„Dziecko w świecie muzyki” program umuzykalniający dla dzieci w wieku przedszkolnym


CELE PROGRAMU

Głównym celem promowania w przedszkolu jest:

- zamiłowania do śpiewu i tańca jako źródła radości jak też poznawania świata,

- rozwijanie twórczej ekspresji dzieci,

- rozwijanie celowości poznawczej i umiejętności korzystania z różnych dziedzin,

- kształtowanie w dzieciach umiejętności różnicowania uczuć i wyrażania ich.


CELE SZCZEGÓŁOWE

Dzieci:

- znają wiele piosenek i potrafią je śpiewać,

- interpretują i reagują swobodnie na muzykę,

- potrafią rytmizować teksty,

- potrafią rozróżniać wysokość, barwę i dynamikę dźwięków,

potrafią układać swobodnie śpiewne dialogi,

dostrzegają potrzebę stałego obcowania z muzyką,

kształtują dokładność, współpracę, swobodę w wyrażaniu samego siebie,

potrafią zatańczyć wybrane tańce,

poznają różne gatunki muzyki.

Kolorowanki