Scenariusz gry terenowej - „Dla niepodległej Polski”

Scenariusz gry terenowej - „Dla niepodległej Polski”
5.0
1 ocena
Oceń

Grupa wiekowa:  5 – latki

 

Temat kompleksowy:  Moja ojczyzna

Temat zajęć: Gra terenowa  - „Dla niepodległej Polski”

 

Cel główny:

 

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; (PP, I 5);
 • przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych (PP, II 3);
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej (PP, III 2);
 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania (PP, III 4);
 • ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku (PP, III 5);
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość (III 6);
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe (PP, III 8);
 • komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy (PP, III 9);
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach (PP, IV 2);
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki (PP, IV 5);
 • klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) (PP, IV 12).

Metody:

 

 • m. słowna: pogadanka;
 • m. oglądowa: pokaz;
 • m. oparta na działalności praktycznej: m. zajęć praktycznych.

 

Środki dydaktyczne: list, koperty z zadaniami, mapa, flagi Polski, radio, nagranie hymnu, puzzle, duże kartonowe kartki.

 

Formy pracy: indywidualna, z całą grupą.

 

 

Przebieg zajęć:

 

1. Przywitanie z dziećmi. Zaproszenie do gry terenowej, przeczytanie listu (załącznik nr 1).

 

2. Wyjście z budynku przedszkola, podążanie wg trasy wyznaczonej na mapie. Określenie w którym kierunku należy się udać.

 

3. Zbieranie flag (każdą flagę podnosi inne dziecko, tak, aby wszystkie dzieci miały swoją flagę).

 

4. Wykonywanie zadań (załącznik nr 2). Za każde zadanie dzieci otrzymują puzzle, które na końcu należy ułożyć w jedną całość.
Dotarcie na miejsce, wspólne ułożenie puzzli otrzymanych za poprawnie wykonane zadania.

 

5. Gratulacje dla grupy za ukończenie gry terenowej i wręczenie nagrody.

 

6. Wspólne odśpiewanie hymnu Polski.

 

7. Powrót do placówki.

 

 

Załącznik nr 1:

 

Cześć Dzieciaki!

Twoje uwagi i pomysły

Tagi