Scenariusz uroczystości przedszkolnej: „Dni Miłości i poczta walentynkowa”

Scenariusz uroczystości przedszkolnej: „Dni Miłości i poczta walentynkowa”
5.0
1 ocena
Oceń

Cel:

 

 • Przybliżenie dzieciom uczucia miłości - czym jest miłość, jak ją okazać;
 • Kształtowanie postawy społecznej okazywania miłości osobom bliskim na co dzień.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 

 • Rozróżnia uczucia miłości i sympatii;
 • Rozpoznaje i dostrzega uczucia innych ludzi;
 • Okazuje empatię i szacunk wobec uczuć innych ludzi;
 • Okazuje miłość osobom bliskim na co dzień;
 • Kształtuje umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy poprzez zdobywanie informacji i wyciąganie wniosków oraz planowanie działań;
 • Wyraża uczuć w formie plastycznej;
 • Doskonali umiejętność formułowania i zadawania pytań;
 • Przełamuje lęk i nieśmiałość przed rozmową z osobą obcą.

Cele z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
2) szanuje emocje swoje i innych osób;
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
5) odpowiada na pytania
6) wykonuje własne eksperymenty językowe, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

Formy pracy:

 

 • indywidualna;
 • zbiorowa;
 • grupowa.

Metody:

 

 • oparte na słowie
 • oglądowa
 • samodzielnego dochodzenia do wiedzy
 • praktycznego działania

Kompetencje kluczowe:

 

 • porozumiewanie się w języku ojczystym: wyrażanie i interpretowanie pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie; kompetencja komunikacyjna; poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji, formułowanie i wyrażanie własnych argumentów w mowie i piśmie; zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi;
 • uczenia się: nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności; poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek; nabywanie umiejętności korzystania z wcześniejszych doświadczeń i doświadczeń życiowych w celu wykorzystania i stosowania wiedzy;
 • społeczne: zachowania przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; rozumienie zasad postępowania i reguł zachowania w społeczeństwie; zdolność do konstruktywnego porozumiewania się, wykazywanie się tolerancją, wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia, zdolność do empatii;
 • inictatywność i przedsiębiorczość: umiejętność planowania, realizowania i analizowania działań;
 • świadomość i ekspresja kulturalna: twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć w formie plastycznej.

Środki dydaktyczne:
Obrazki/ zdjęcia ukazujące różne uczucia, obrazki/ zdjęcia ukazujące sposoby okazywania miłości, magnetofon, opowiadanie „Miłość” G. Kasdepke, nożyczki, kolorowe kartki, materiały plastyczne do ozdobienia serduszek, duże czerwone serce, historia św. Walentego, skrzynka na kartki walentynkowe.

Sposób dokumentowania:

 

 • zdjęcia,
 • zapis w dzienniku zajęć,
 • zapis w miesięcznych planach pracy

 


Przebieg zajęć:

 

1. Wprowadzenie dzieci do tematu poprzez rozmowę o uczuciach: Co to są uczucia? Jakie znamy uczucia?

 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi