Scenariusz zajęć - Zagadki matematyczne

Jesteś nauczycielem wychowania przedszkolnego? Przygotowałeś scenariusz zajęć i chcesz podzielić się nim z innymi? Dajemy Ci taką możliwość!
Prezentowane poniżej materiały to Wasze scenariusze zajęć dla dzieci w przedszkolu!
Scenariusz zajęć - Zagadki matematyczne
Oceń
{

Scenariusz zajęć - Zagadki matematyczne

Scenariusz zajęć - Zagadki matematyczne


Temat: Zagadki matematyczne – kształtowanie umiejętności manipulowania przedmiotami przez rachowania na palcach i innych przedmiotach zastępczych.      

 

Grupa wiekowa dzieci  6- letnie  

 

Cele główne: 

 

 • Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania. 
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku. 
 • Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą. 
 • Kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby. 
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter. 

Cele operacyjne (dziecko): 

 

 • Zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie stosować. 
 • Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą. 
 • Dodaje i odejmuje przedmioty ustalając ich liczbę. 
 • Liczy obiekty niewidoczne (dźwięki) i określa ich liczbę. 
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym. 
 • Potrafi rozpoznać cyfry i litery i odczytywać je. 
 • Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce. 
 • Współdziała i wymienia informacje. 

 

 


Obszary podstawy programowej: 

 

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:

 • porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. 
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

Treści programowe: 

 

 • Stwarzanie warunków do liczenia w różnych zabawach, ćwiczeniach, codziennych sytuacjach. 
 • Liczenie obiektów niewidocznych (np. dźwięków) i określanie ich liczby. 
 • Posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym i porządkowym. 
 • Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10. 
 • Poznanie cyfr: od 0 do 9 i liczby 10. 
 • Czytanie poznanych liter: małych i wielkich, drukowanych i pisanych. 
 • Uczestniczenie w zabawach i zajęciach integrujących grupę. 
 • Przekazywanie informacji za pomocą komunikatów werbalnego i niewerbalnego. 

 

Formy aktywności: 

 

językowa, ruchowa, matematyczna, plastyczna 

 

 

Formy organizacyjne: 

 

praca z całą grupą, praca indywidualna 

 

 

Metody:

elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, ćwiczenia kinezjologii Dennisona, pedagogika zabawy, stawianie zadań do wykonania, działanie, pokaz, objaśnienia, instrukcja. 

 

Środki dydaktyczne: chusta animacyjna, duża obręcz, kółka od sersa, groch, koperty z cyframi 1- 9 dla każdego dziecka, kubek, kolorowe guziki, klamerki do bielizny, trójkąt, magnetofon, płyta CD, sylwety motyla, treść zagadek, kostki do gry, karton ze słoneczkiem i chmurką, farba plakatowa 


Przebieg zajęcia: 

 

„Pozdrowienia” – zabawa z chustą animacyjną. Dzieci trzymają chustę, podnoszą ją      i opuszczają witając się okrzykiem „Hej”. 

 

„Witamy swoje palce” – N. mówi rymowankę, a dzieci realizują jej treść 

Twoje uwagi i pomysły

Tagi