Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r.

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393). w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.

§  7. ust. 2, pkt 1

 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego:

- Ustawa z dnia 14.12.2016 r. - prawo oświatowe

 

2.Współpraca z opiekunem stażu:

- przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - 9 zajęć,

- obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu - 9 zajęć,

- konsultacje z opiekunem stażu stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego,

- omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęcia, wykorzystanych metody, formy i  pomocy dydaktycznych oraz ich skuteczności.

 

3. Przeprowadzenie zajęć w obecności Dyrektora przedszkola - 19.01.2016 r.

 

4. Realizacja Programu Rozwoju Przedszkola na lata 2014/2019.

 

5. Realizacja Programu Rozwoju Przedszkola na rok szk. 2016/2017:

- wykonywanie fotografii z zajęć i uroczystości zamieszczanych na stronie facebookowej przedszkola;

- prowadzenie kącika dla rodziców w holu przedszkola: Ekologia, zdrowe odżywianie, produkty naturalne;

- aranżacja sali grupy 2-latków;

- prowadzenie cyklu zajęć z zakresu ekologii: „Zdrowy ząb i chory ząb”- zapoznanie dzieci z produktami dobrymi i złymi dla zębów:

XI.2016 r. „Kolorowe kanapki”- przygotowanie zdrowych kanapek,

III.2017 r., „Wiosna w naszej sali”- zajęcia otwarte dla rodziców, IV.2017 r. „Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy”,

VI.2017 r., założenie i prowadzenie hodowli cebuli.

- tworzenie warunków do bezpośredniej obserwacji zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: „Dary jesieni” - X.2016 r., „Zimą w karmniku”- I.2017 r., „W bocianim gnieździe”- III.2017 r., „Na leśnej polanie” - spotkanie z rodzicami w lesie - V.2017 r., założenie i prowadzenie hodowli ślimaków.

 

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

 

W trakcie roku doskonaliłam własny warsztat, pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez CEN i Metris oraz w e-konferencjach.

 

Wewnętrzne:

- Przebieg procesu adaptacyjnego;

- Prezentacja szkoleń i warsztatów organizowanych przez CEN

- Omówienie literatury „Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej” autorki Apolonii Suchory-Olech

 

Zewnętrzne:

Prowadzone przez Centrum Edukacji Nauczycieli:

-„Po staremu i po nowemu - nauka czytania i pisania dzieci sześcioletnich w przedszkolu” - II.2017 r.;

-„Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną?” - III.2017 r.

 

Prowadzone przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris:

-„LOGOFIGLE- ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka” - III.2017 r.;

 

E-konferencje prowadzone przez wydawnictwo mac:

-„Dzień z pomysłem w przedszkolu - lekcja pokazowa” - IV.2017 r.;

-„Poznajemy tajemnice przyrody” - V.2017 r.;

-„Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju” - V.2017 r.

 

Pogłębiałam wiedzę czytając fachowe czasopisma „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, „Wychowanie przedszkolne”.

 

Studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną m. in.: „Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” F. J. O’regan, „Spotkanie z rodzicami-inaczej, ciekawiej, skuteczniej” K. Koletyńska, H. Sitko, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber, E. Mazlish.

 

7. Tworzenie własnego warsztatu pracy, aranżacja sal:

- prenumerata czasopisma: ,,Nauczycielka przedszkola”;

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, m. in.: karty pracy, ilustracje, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć;

- przygotowywanie dekoracji do sali dydaktycznej w grupie  „Biedronki”;

- modernizowanie kącika przyrody w sali, zgodnie z aktualną porą roku.

 

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:

- dokonywanie codziennych wpisów do dziennika;

- opracowywanie scenariuszy zajęć;

- opracowywanie miesięcznych planów pracy;

- opracowanie planu współpracy z rodzicami;

- opracowanie programu wychowawczego dla dzieci 2-letnich;

- przygotowanie zgody rodziców.

 

9. Organizowanie wystawek tematycznych z prac wykonanych przez dzieci:
 - eksponowanie prac wykonanych podczas zajęć przez dzieci w sali oraz na grupowej tablicy w holu przedszkola.

 

Efekty:

 

1. Uwagi i spostrzeżenia opiekuna przyczyniły się do zwiększenia świadomości i podniesienia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.   
2. Wzbogacenie doświadczenia zawodowego oraz własnego warsztatu pracy.
3. Poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz e-konferencjach wzbogaciłam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.
4. Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego z II-go roku stażu.

§ 7 ust. 2 pkt.  2

 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców - współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

 

W roku szkolnym 2016/2017 r. zostałam wychowawcą najmłodszej grupy w przedszkolu -„Biedronki”. Było to dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale też motywacją do lepszej pracy nad sobą, nad sposobem pracy z dziećmi.

- w ciągu roku przeprowadziłam 5 zebrań:
- 2 organizacyjno-informacyjne - IX.2016 r., IV.2017 r.,
- 3-informacyjne - XII.2016 r., I.2017 r., IV.2017 r.;
- prowadzenie rozmów indywidualnych;
- zajęcia otwarte dla rodziców „Ozdoby choinkowe” - XII.2016 r. oraz „Wiosna w naszej sali” - IV.2017 r.;
- zorganizowałam spotkanie integracyjne „Na leśnej polanie” przy wieży ppoż. - V.2017 r.;
- opracowałam i przeprowadziłam ankietę dla rodziców po zajęciach otwartych w celu poznania opinii rodziców na temat przeprowadzonych zajęć, polepszenia i udoskonalenia pracy z dziećmi, a także lepszej współpracy z rodzicami - XII.2-16 r.;
- „Coś z niczego, czyli drugie życie odpadów” - zachęcenie rodziców z dziećmi do udziału w konkursie - V.2017 r.

 

2. Przeprowadzenie obserwacji dziecka 3-letniego - V.2017 r.

 

3. Organizowanie, współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych, konkursów oraz udział w konkursach przedszkolnych i zewnętrznych:

- Mikołajki: spotkanie z Mikołajem, wspólna zabawa, prezenty - XII.2016 r.;

- przygotowanie dzieci, z grupy „Biedronki”, do występów artystycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka - II.2017 r.;
- „Bal karnawałowy”- wspólna zabawa z rówieśnikami oraz dziećmi ze starszych grup przy muzyce, konkursy i zabawy - II.2017 r.;
- „Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty” - koncert dla rodziców w kinie Goplana, przygotowanie we współpracy z p. Olgą dzieci i rodziców do występu - V.2017 r.;
- „Piknik rodzinny” - współudział przy organizacji „Kiermaszu zdrowej żywności” - VI.2017 r.

 

4. Udział w realizacji programów:

- realizacja Ogólnopolskiego Program Profilaktyki Zdrowotnej Akademii Aquafresh;

- realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

- udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”;

- realizacja niektórych zagadnień z innowacji pedagogicznej pt. „Tajemniczy świat wokół nas” - program autorski edukacji przyrodniczej.

 

5. Współudział w akcjach charytatywnych i ekologicznych:

- włączenie się w akcję zbierania makulatury;

- zorganizowanie akcji zbierania kasztanów i żołędzi;

- zbieranie zakrętek dla chorej Kingi;

- zbiórka karmy dla bezdomnych kotów.

 

6. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole:

- nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem. Za zgodą z-cy n-ctw zorganizowałam spotkanie i ognisko przy wieży ppoż. z udziałem leśniczego, dzieci i rodziców. Wszyscy chętni mieli okazję wejść na 48 metrową wieżę przeciwpożarową - V.2017 r.

- nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz zorganizowanie spotkanie podczas którego dzieci z grupy „Biedronki” oraz „Motylki” wysłuchały opowiadania pt. „Wybuchł pożar - wzywamy straż pożarną”, poznały specyfikę pracy strażaka, zasady bezpieczeństwa i zachowania się na wypadek pożaru. Natomiast dzieci ze starszych grup wspólnie ustalały zasady bezpieczeństwa i zachowania się na wypadek pożaru. Wzywały straż pożarną zgodnie z zasadami, a także dowiedziały się czym można gasić pożary. Ponadto dzieci miały możliwość obejrzenia wozu strażackiego oraz jego wyposażenia. Największą atrakcją były sygnały świetlno-dźwiękowe - V.2017 r.
 
Efekty:

 

1. Pozyskane informacje o dzieciach podczas rozmów indywidualnych z rodzicami oraz obserwacji, ułatwiały i udoskonaliły pracę z dziećmi.
2. Integracja ze środowiskiem rodzinnym.
3. Promowania przedszkola poprzez ukazywanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola.
4. W wyniku pracy i współpracy nad organizacją uroczystości wdrożyłam rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola i grupy.
5. Przeprowadzenie obserwacji dało mi wskazówki do dalszej pracy z dziećmi.
6. Nawiązanie współpracy z instytucjami przyczynia się do rozwijania aktywności i zainteresowań dzieci, a także do promocji przedszkola.

 

§  7. ust. 2, pkt 3

 

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej:

- korzystanie z programów Word, Microsoft Office Excel, Paint.

- przygotowywanie arkusza obserwacji, materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć przy wykorzystaniu komputera i Internetu (karty pracy, wiersze, piosenki, inscenizacje, ilustracje),

- korzystanie z publikacji internetowych innych nauczycieli na portalach dla nauczycieli przedszkola;

- pisanie scenariuszy zajęć;

- wykonanie i drukowanie podziękowań;

- uzyskiwanie wiadomości o szkoleniach,

- sporządzanie notatek, arkuszy obserwacji zajęć oraz arkuszy spostrzeżeń;

- gromadzenie zdjęć z zajęć, uroczystości, spotkań.

- udział w e-konferencjach prowadzonych przez wydawnictwo mac;

- konsultacje z opiekunem stażu oraz Dyrektorem - przesyłanie sprawozdań i dokumentów;

- zamieszczenie scenariuszy na stronie serwisu przedszkola.edu.pl

 

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego:

- wyszukiwanie i drukowanie informacji z zakresu awansu zawodowego, korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli;

- przygotowanie dokumentów związanych z awansem zawodowym;

- korzystanie i pozyskiwanie informacji ze stron internetowych:  www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl, www.przedszkola.edu.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.zdrowyprzedszkolak.pl

- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach oraz zapisywanie się na szkolenia on-line.

 

Efekty:

 

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z programów komputerowych.
2. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu ułatwiły mi przygotowanie scenariuszy, pomocy do pracy oraz dokumentacji z przebiegu stażu.
3. Pozyskiwanie wiedzy na temat aktualnych szkoleń.
4. Wymiana publikacji z innymi nauczycielami.
5. Dzięki IT moja dokumentacja jest prowadzona przejrzyście oraz czytelnie.

§  7. ust. 2, pkt 4

 

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z psychologii, pedagogiki, dydaktyki:

- udział w e-konferencji: „Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju”;

- korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej - czytanie fachowej literatury: „Sekrety szczęśliwego dzieciństwa” S. Biddulph, „Gry dydaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym” pod red. Ł. A. Wengiera, „Wychowanie bez porażek w praktyce” T. Gordon;

- gromadzenie ciekawych artykułów zamieszczonych w czasopismach;

 

2. Pedagogizacja rodziców:

- prowadzenie razem z koleżanką tablicy informacyjnej dla rodziców na holu przedszkola;

- prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami - wymiana bieżących informacji, rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych;

- zapoznanie z arkuszem obserwacji dziecka 3-letniego - V.2017 r.

Efekty:

1. Zdobyte wiadomości wykorzystałam w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi, a także podczas spotkań z rodzicami.
2. Czasopisma były mi pomocne w opracowywaniu ciekawszych, bardziej urozmaiconych zajęć.
3. Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb dzieci.

 

§  7. ust. 2, pkt 5

 

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentacji przedszkola - Statutu Przedszkola, Programu Rozwoju Przedszkola na lata 2014-2019, Programu wychowawczego grupy, Regulaminu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Realizacja podstawy programowej.

 

2. Aktualizowanie przepisów prawa oświatowego:

- Ustawa z dnia 14.12.2016r. - prawo oświatowe;

- na bieżąco analizuję Kartę Nauczyciela i Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

 

3. Przestrzeganie i stosowanie przepisów BHP w czasie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Efekty:

 

1. Pogłębienie wiedzy dotyczącej zasad organizacji i zadań placówki.

2. Znajomość przepisów BHP uświadamia mi potencjalne niebezpieczeństwa i ich źródła.

 

Autor: Joanna Gasek

Filmy

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Tagi